Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  21 Oma pääoma

  Osakepääoma

  Yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 606 193 tuhatta euroa 31.12.2013. TVO:lla ei ole osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää. Osakkeiden lukumäärä oli 1 394 283 730 osaketta 31.12.2013. Osakkeista kuuluu A-sarjaan 680 000 000 osaketta, B-sarjaan 680 000 000 osaketta ja C-sarjaan 34 283 730 osaketta. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

  Yhtiöjärjestyksen mukaisesti TVO toimittaa sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa sähkön jokaisen osakesarjan omistuksen suhteessa ja kukin kyseisen osakesarjan osakas vastaa yhtiötä kohtaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyistä muuttuvista ja kiinteistä vuosikustannuksista. Yhtiö laatii vuosittain laskelman, jossa yhtiön tase jaetaan osakesarjoille. Yhtiökokoukselle esitettävästä laskelmasta käy ilmi eri osakesarjoille kuuluvat varat, velat ja oma pääoma.    
      
  Osakkeiden lukumäärien täsmäytyslaskelma: 

  1 000 €Osakkeiden lukumäärä (kpl)OsakepääomaYlikurssirahasto ja vararahasto
  1.1.20121 394 283 730606 193242 383
  31.12.20121 394 283 730606 193242 383
  31.12.20131 394 283 730606 193242 383


  Yhtiöllä on kolme eri rekisteröityä osakesarjaa: A, B, ja C.    

  Osakkeiden lukumäärä31.12.201331.12.2012
  A-osakesarja680 000 000680 000 000
  B-osakesarja680 000 000680 000 000
  C-osakesarja34 283 73034 283 730
  Yhteensä1 394 283 7301 394 283 730

  Ylikurssirahasto

  Ylikurssirahastoon on kirjattu osakeantien ylikurssit 232 435 tuhatta euroa.

  Vararahasto

  Vararahastoon on kirjattu Fortum Power and Heat Oy:n edeltäjän Imatran Voima Oy:n maksama ylikurssi 9 948 tuhatta euroa sen liittyessä yhtiön osakkaaksi vuonna 1979. 

  Arvonmuutosrahasto

  Arvonmuutosrahastoon kirjataan rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutokset sekä myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutoksista syntyneet voitot ja tappiot. Johdannaisten käyvän arvon muutokset siirretään tulokseen, kun niiden suojaamat rahavirrat ovat realisoituneet. Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset siirretään tulokseen, kun sijoituksesta luovutaan tai kun sen arvo on alentunut.

  Oman pääoman ehtoiset osakaslainat

  Yhtiön taseessa on oman pääoman ehtoisia osakaslainoja yhteensä 339 300 tuhatta euroa, joista korollisia osakaslainoja oli 279 300 tuhatta euroa ja korottomia 60 000 tuhatta euroa. Lainoilla ei ole eräpäivää, mutta lainanottaja voi maksaa lainat takaisin valintansa mukaan yhdessä tai useammassa erässä aikaisintaan velkakirjoissa ilmoitettuina eräpäivinä. Lainanottajan hallituksella on oikeus päättää, että näille lainoille ei joltakin kuluvalta koronmaksukaudelta makseta korkoa. Näin maksamatta jäänyt korko ei kumuloidu seuraaville koronmääräytymisjaksoille.

  Oman pääoman ehtoiset lainat ovat vakuudettomia ja muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Oman pääoman ehtoisten lainojen velkakirjanhaltijoilla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä laina laimenna osakkeenomistajien omistuksia.

  Kertyneet voittovarat 

  Tässä erässä esitetään aikaisempien tilikausien kertyneet voittovarat sekä tilikauden voitto/tappio.