Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  15 Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

   

  2013

  1 000 €

  Käypään

  arvoon tulos-

  vaikutteisesti

  kirjattavat

  johdannais-

  sopimukset

  Rahavirran

  suojaus-

  laskennassa

  olevat

  johdannais-

  sopimukset 

  Käyvän arvon

  suojaus-

  laskennassa

  olevat

  johdannais-

  sopimukset

  Laina- ja

  muut

  saamiset

  Myytävissä

  olevat

  sijoitukset

  Jaksotettuun hankinta-
  menoon arvostettavat rahoitusvelat

  Kirjanpito-

  arvo

  yhteensä

  Käypä

  arvo

  yhteensä

  Liitetieto
  Pitkäaikaiset varat
  Laina- ja muut saamiset 935 633 935 633 935 633 16
  Sijoitukset osakkeisiin 23 945 23 945 23 945 17
  Johdannaissopimukset 48 310 1 423 10 314 60 047 60 047 20
  Lyhytaikaiset varat
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 465 25 465 25 465 16
  Johdannaissopimukset 12 1 542 1 553 1 553 20
  Yhteensä arvostusryhmittäin 48 321 2 965 10 314 961 098 23 945 0 1 046 643 1 046 643
  Pitkäaikaiset velat
  Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta 931 725 931 725 931 725 22
  Muut rahoitusvelat 2 975 627 2 975 627 3 196 873 22
  Johdannaissopimukset 13 339 21 661 34 999 34 999 20
  Lyhytaikaiset velat
  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 201 774 201 774 201 774 22
  Ostovelat 10 823 10 823 10 823 23
  Muut lyhytaikaiset velat 156 427 156 427 156 427 23
  Johdannaissopimukset 3 304 4 909 8 212 8 212 20
  Yhteensä arvostusryhmittäin 16 642 26 570 0 0 0 4 276 376 4 319 588 4 540 834

  2012

  1 000 €

  Käypään

  arvoon tulos-

  vaikutteisesti

  kirjattavat

  johdannais-

  sopimukset

  Rahavirran

  suojaus-

  laskennassa

  olevat

  johdannais-

  sopimukset 

  Käyvän arvon

  suojaus-

  laskennassa

  olevat

  johdannais-

  sopimukset

  Laina- ja

  muut

  saamiset

  Myytävissä

  olevat

  sijoitukset

  Jaksotettuun hankinta-
  menoon arvostettavat rahoitusvelat

  Kirjanpito-

  arvo

  yhteensä

  Käypä

  arvo

  yhteensä

  Liitetieto
  Pitkäaikaiset varat
  Laina- ja muut saamiset 885 963 885 963 885 963 16
  Sijoitukset osakkeisiin 16 981 16 981 16 981 17
  Johdannaissopimukset 85 372 4 757 18 109 108 238 108 238 20
  Lyhytaikaiset varat
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 36 321 36 321 36 321 16
  Johdannaissopimukset1071 476 1 5831 58320
  Yhteensä arvostusryhmittäin 85 479 6 233 18 109 922 284 16 981 0 1 049 087 1 049 087
  Pitkäaikaiset velat
  Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta 881 726 881 726 881 726 22
  Muut rahoitusvelat 2 907 494 2 907 494 3 173 333 22
  Johdannaissopimukset 19 255 32 621 51 875 51 875 20

   

   

  Lyhytaikaiset velat
  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 202 835 202 835 202 835 22
  Ostovelat 9 536 9 536 9 536 23
  Muut lyhytaikaiset velat 147 964 147 964 147 964 23
  Johdannaissopimukset 0 3 999 3 999 3 999 20
  Yhteensä arvostusryhmittäin 19 255 36 620 0 0 0 4 149 556 4 205 430 4 471 269

   

  Pitkäaikaisten velkojen käyvät arvot on arvioitu seuraavasti:

  Noteerattujen joukkovelkakirjalainojen käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen käyvät arvot perustuvat arvioitujen tulevien maksujen diskontattuun nykyarvoon.

  Lyhytaikaisten rahoitusvarojen ja velkojen kirjanpitoarvon katsotaan olevan lähellä käypää arvoa.

  Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

  2013

  1 000 €

  Taso 1Taso 2Taso 3
  Käypään arvoon arvostetut varat
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset48 321
  Johdannaissopimukset rahavirran suojauslaskennassa2 965
  Johdannaissopimukset käyvän arvon suojauslaskennassa10 314
  Myytävissä olevat sijoitukset

  Sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin

  21 901

  Sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin

  0
  Yhteensä21 90161 6000
  Käypään arvoon arvostetut velat
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset16 642
  Johdannaissopimukset rahavirran suojauslaskennassa26 570
  Johdannaissopimukset käyvän arvon suojauslaskennassa0
  Yhteensä043 2120

   

   

  Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

  2012

  1 000 €

  Taso 1Taso 2Taso 3
  Käypään arvoon arvostetut varat
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset85 479
  Johdannaissopimukset rahavirran suojauslaskennassa6 233
  Johdannaissopimukset käyvän arvon suojauslaskennassa18 109
  Myytävissä olevat sijoitukset

  Sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin

  14 938

  Sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin

  0
  Yhteensä14 938109 8220
  Käypään arvoon arvostetut velat
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset19 255
  Johdannaissopimukset rahavirran suojauslaskennassa36 620
  Johdannaissopimukset käyvän arvon suojauslaskennassa0
  Yhteensä055 8750


  Yhtiöllä on lisäksi 31.12.2013 noteeraamattomia osakkeita 2 044 (2012: 2 043) tuhatta euroa, jotka arvostetaan hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla.

  Käyvän arvon määrittäminen

  Myytävissä oleviin sijoituksiin sisältyvät sijoitukset osakkeisiin ja rahasto-osuudet. Noteeratut osakkeet ja rahasto-osuudet arvostetaan käypään arvoon, joka on tilinpäätöspäivän markkinahinta (Taso 1). TVO:lla ei ole tasoon 3 (sijoituksia, joiden tiedot eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon) kuuluvia instrumentteja.

  Johdannaissopimukset on alun perin merkitty taseeseen käypiin arvoihin ja myöhemmin arvostettu käypiin arvoihin jokaisena tilinpäätöshetkenä. Käyvät arvot on määritelty käyttämällä useita eri menetelmiä sekä arvonmääritystekniikoita ja lisäksi taustaoletukset perustuvat kyseisten tilinpäätöspäivien markkinanoteerauksiin (Taso 2). Koronvaihtosopimusten käyvät arvot ovat ennustettujen ja tulevien kassavirtojen nykyarvoja. Valuuttatermiinisopimukset on arvostettu käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksia. Korko-optiosopimusten käyvät arvot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksia ja Black and Scholes-optioarvostusmallia. Koronvaihto- ja valuuttatermiinisopimusten käypien arvojen muutokset on raportoitu joko omassa pääomassa tai tuloslaskelmassa riippuen siitä, täyttävätkö ne suojauslaskennan ehdot. Korko-optiosopimuksiin ei sovelleta suojauslaskentaa, joten niiden käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan.      

   

  2013

  1 000 €

  BruttomääräRahoituserät, joita ei ole netotettuNettomäärä
  Rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen 
  Johdannaissopimukset varat61 600-20 48441 116
  Johdannaissopimukset velat-43 21220 484-22 728

   

   

  2012

  1 000 €

  BruttomääräRahoituserät, joita ei ole netotettuNettomäärä
  Rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen 
  Johdannaissopimukset varat109 889-29 59880 291
  Johdannaissopimukset velat-55 94229 598-26 344

   

   

  Edellä esitettyihin johdannaisvaroihin ja -velkoihin koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely, jonka mukaan kyseiset johdannaisvarat ja -velat saadaan selvittää nettomääräisesti, jos molemmat osapuolet valitsevat tämän tavan. Jos tällaista valintaa ei tehdä, rahoitusvarat ja -velat selvitetään bruttomääräisesti, mutta yleisen nettoutusjärjestelyn kumpikin osapuoli on oikeutettu kaikkien tällaisten rahamäärien nettomääräiseen selvittämiseen, jos toinen osapuoli laiminlyö velvoitteensa täyttämisen. Kunkin sopimuksen ehtojen mukaan laiminlyönnillä tarkoitetaan tapauksia, joissa osapuoli ei pysty suorittamaan maksua sen erääntyessä.