Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  3 Segmenttiraportointi

  TVO-konsernin segmenttirakenne

  Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä; ydinvoima ja hiilivoima.

  Ydinvoima-segmentin sähköä tuotetaan kahdessa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2). Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla Olkiluotoon. Neljännen laitosyksikön (OL4) toteuttamiseksi Olkiluotoon on käynnistetty kilpailu- ja suunnitteluvaihe. Ydinvoimasegmenttiin sisältyvät myös konsernin tytäryhtiöt TVO Nuclear Services Oy (TVONS), Olkiluodon Vesi Oy ja Perusvoima Oy, joiden toiminta liittyy ydinvoimaan. TVO:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden, Olkiluodon Vesi Oy:n ja Perusvoima Oy:n, sulautuminen emoyhtiöön rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.12.2013.

  Hiilivoima-segmentin sähköä tuotetaan TVO:n osuudella Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa.

  Segmenttitietojen laskentaperiaatteet

  TVO-konserni esittää liiketoimintasegmenteittäin liikevaihdon, poistot ja arvonalentumiset, rahoitustuotot ja -kulut, tilikauden tuloksen sekä varat, joita ylin operatiivinen päätöksentekijä seuraa.

  Ylin operatiivinen päätöksentekijä seuraa raportointia Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti. IFRS-laadintaperiaatteiden edellyttämät oikaisut raportoidaan konsernitasolla.  
   

  1 000 € 2013 2012
  Liikevaihto segmenteittäin
  Ydinvoima 325 508 322 397
  Hiilivoima 40 357 29 774
  Yhteensä 365 865 352 171

   

   

  Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin
  Ydinvoima 45 229 45 703
  Hiilivoima 7 600 7 449
  Poistot ja arvonalentumiset (FAS) 52 829 53 152
  Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 4 540 3 345
  Yhteensä (IFRS) 57 369 56 497


   

  Rahoitustuotot ja -kulut segmenteittäin
  Ydinvoima 6 118 8 956
  Hiilivoima 1 961 3 138
  Rahoitustuotot ja -kulut (FAS) 8 079 12 094
  Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 24 980 28 302
  Rahoitusinstrumenttien vaikutus -556 -295
  Muut IFRS-vaikutukset -170 -230
  Yhteensä (IFRS) 32 333 39 871

   

   

  Tilikauden voitto/tappio segmenteittäin
  Ydinvoima 4 215 6 590
  Hiilivoima -3 335 -5 420
  Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja (FAS) 880 1 170
  Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 28 920 -3 445
  Rahoitusinstrumenttien vaikutus 556 294
  Muut IFRS-vaikutukset 170 231
  Yhteensä (IFRS) 30 526 -1 750

  Varat segmenteittäin
  Ydinvoima 5 508 441 5 195 967
  Hiilivoima 64 565 89 483
  Yhteensä (FAS) 5 573 006 5 285 450
  Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1 020 507 951 310
  Rahoitusinstrumenttien vaikutus 29 070 84 806
  Rahoitusleasingien vaikutus 61 691 63 135
  Muut IFRS-oikaisut 16 219 12 224
  Yhteensä (IFRS) 6 700 493 6 396 925


  KONSERNINLAAJUISET TIEDOT

  Liikevaihdon jakautuminen sähkön tuotantoon ja palveluihin
  Sähkön tuotanto 362 806 347 111
  Palvelut 3 059 5 060
  Yhteensä 365 865 352 171


  Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

  Teollisuuden Voima Oyj on suomalaisten teollisuus- ja voimayhtiöiden omistama osakeyhtiö. TVO toimittaa sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella (ns. Mankala-periaatteella) eli luovuttaa tuottamansa sähkön osakkailleen näiden kunkin osakesarjan omistuksen suhteessa.

  Konsernin varat sijaitsevat Suomessa lukuun ottamatta ydinpolttoaineen hankintaketjuun sisältyvää vaihto-omaisuutta.