OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Ydinvoimalaitoksen turvallisen käytön perusta on osaava ja tehtäväänsä motivoitunut henkilöstö.

koulutus.pngTVO järjestää jatkuvasti koulutusta ylläpitääkseen henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista. Sisäistä koulutusta järjestetään muun muassa laitos-, ydinvoima- ja käyttötekniikasta. Korkea osaamistaso saavutetaan esimerkiksi eri toiminnoille kohdennettujen koulutusvaatimuksien, työnkierron, perehdyttämisen sekä työnopastuksen avulla. Jokaiselle TVO:laiselle on laadittu yksilökohtainen koulutussuunnitelma, joka sisältää muun muassa toiminnon koulutusvaatimukset.

Vuonna 2016 osaamisen kehittämisen tavoitteena erityisesti oli verkkokoulutusten sisältöön ja määrään panostaminen, OL3-koulutusten toteutus suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti sekä WANO:n vertaisarviointiin (WANO Peer Review) valmistautuminen. OL1:n ja OL2:n käytön koulutuksen päätavoitteena oli toteuttaa laadukkaat koulutukset etenkin laitosmuutoksista. Verkkokoulutuksia lisättiin sekä OL3-koulutus toteutui projektin vaiheiden mukaisesti. Käyttöhenkilöstölle tehtiin useampi verkkokoulutus muun koulutuksen tueksi. Lokakuussa 2016 tehtiin WANO:n vertaisarviointi, joka antoi tietoa konsernin koulutuksen tilasta verrattuna alan parhaisiin käytäntöihin.

Voimalaitoksen käyttöhenkilöstön koulutus on mittavaa ja jatkuu koko työuran ajan. OL1:n ja OL2:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2016 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville ja simulaattorijatkokursseille. Kaikille vuoropäälliköille ja ohjaajille pidettiin työtaidonosoitus syksyn simulaattorikurssin yhteydessä.

Esimiestaitojen kehittämiseksi järjestettiin esimieskursseja eri aiheista sekä vaihtuvasisältöisiä esimiesten ajankohtaispäiviä. Lisäksi esimiesten peruskoulutuksiin osallistui kahdeksan esimiestä. Muutamat henkilöt suorittivat myös esimiestoiminnan erityiskoulutuksia. Esimiestoiminnan tukena käytössä on Esimiesfoorumi, jossa on esimiehille tarkoitettua ajankohtaista tietoa, taustoitusta asioille, ohjeiden soveltamisesimerkkejä, linkkejä ja muuta esimiestyössä tarvittavaa aineistoa.

Projektiosaamisen parantamiseksi järjestettiin projektiosaamiskoulutusta ja osaamisen todentaminen suoritettiin IPMA-sertifioinnilla. Viisi konsernin henkilöä suoritti IPMA C-tason (projektipäällikkö) ja 28 D-tason (projektiosaaja) sertifikaatin.

TVO pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan osaamisen kehittämisestä, tiedostamalla myös oman tulevaisuuden tarpeensa uusien ydinenergia-alan osaajien työllistäjänä. Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä tehdään esimerkiksi koulujen kanssa monin eri tavoin. TVO on vuonna 2016 teettänyt 10 opinnäyte- ja lopputyötä. TVO oli myös jälleen mukana toteuttamassa kansallista ydinalan kurssia ja ydinjätehuollon erityiskoulutusta yhdessä muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa. Näiden koulutusten kautta opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen kuvan ydinvoima-alasta ja sen keskeisistä toimintamalleista.

Konsernissa laaditaan vuosittain kattava vuosikoulutusohjelma, jossa huomioidaan toimintokohtaisten koulutusvaatimusten lisäksi muut erikseen havaitut koulutustarpeet. Vuosikoulutusohjelma toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 henkilöstöä koulutettiin yhteensä 7 157 päivää, eli keskimäärin 9,4 päivää jokaista TVO:laista kohden.

koulutus_keskim.png

koulutus_yht.png
koulutus_alih.png

OppiNet kouluttaa verkossa

Panostus verkkokoulutukseen ja verkko-oppimisen kehitystyö jatkui ulkoisen verkko-oppimisympäristön, OppiNetin, kehittämisellä. Jatkossa ulkoisessa ja sisäisessä verkko-oppimisympäristössä on mahdollista suorittaa useita ydinvoimalaitoksen toimintaan liittyviä koulutuksia. Aikaisemmin on ollut mahdollista kerrata muun muassa Tulokoulutuksen yleinen osa suomeksi ja englanniksi sekä säteilysuojelu-osa suomeksi. Tulokoulutuksen yleinen osa edellytetään kaikilta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella työskenteleviltä ja säteilysuojeluosuus kaikilta valvonta-alueella työskenteleviltä. Molemmat koulutukset on kerrattava kolmen vuoden välein. Tulokoulutuksen yleisen ja säteilysuojeluosuuden luvut sisältävät TVO-konsernin ja alihankkijoiden suoritukset. Vuoden 2016 aikana tulokoulutuksen yleisen osan suoritti yhteensä 2 564 (vuonna 2015: 3 576) henkilöä, joista 1 170 (2015: 812) henkilöä suoritti koulutuksen kertauksen verkko-oppimisympäristössä. Säteilysuojeluosan suoritti 647 henkilöä, joista 489 henkilöä suoritti koulutuksen kertauksen verkko-oppimisympäristössä. (Raportointipäivä 19.1.2017). Molempia koulutuksia järjestettiin suomeksi ja englanniksi.

Voimalaitoksen käyttöhenkilöstön koulutus on mittavaa ja jatkuu koko työuran ajan. OL1:n ja OL2:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2016 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville ja simulaattorijatkokursseille. Vuonna 2014 aloittaneiden ohjaajien koulutusryhmälle pidettiin simulaattoriperuskurssi suunnitelmien mukaisesti.

OL3-ohjaajien koulutus käynnissä

OL3:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2016 laitostoimittajan järjestämään koulutukseen sekä simulaattorin peruskurssin teoriakoulutuksiin. He osallistuivat kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville. OL3-ohjaajat työskentelivät vuoroissa laitostoimittajan ja TVO:n yhdistetyssä käyttöorganisaatiossa suorittaen järjestelmien käyttö- ja valvontatehtäviä sekä osallistuvat käyttöohjeiden tarkastukseen ja laadintaan. OL3-ohjaajat ja OL3:n käytön kouluttajat osallistuivat laitostoimittajan suorittamiin järjestelmien automaatiotestauksiin. Syksyllä aloittaneille OL3-käyttömiehille järjestettiin järjestelmäkoulutusta suunnitelmien mukaan. Syksyllä aloitti OL3 käytön koulutusryhmä. He osallistuivat peruskoulutuksien lisäksi OL3 laitostuntemuksen syventävälle laitostuntemuskurssille.

Osaamiskartoitus

Keväällä aloitettiin osaamiskartoitusprojekti, jossa tavoitteena oli kartoittaa konsernissa tarvittavat osaamiset. Osaamiset määriteltiin toiminnoittain ja niille asetettiin kriittisyysasteet toiminnon liiketoiminnan kannalta. Osaamiskartoituksesta saadaan arvokasta tietoa mahdollisista osaamisvajeista ja tätä kautta entisestään parannetaan tietoisuutta osaamisen kehittämisen parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Osaamisen tunnusluvut
20162015     
2014     
2013     
2012     
Koulutuspäivät / henkilö
9,49,38,58,89,8
Koulutuspäivät yhteensä
7 1577 392 7 272 8 592  8 636
- Miehet
6 0216 362
---
- Naiset
1 1361 030
---
Koulutuspäivät (keskimäärin)
- Ylemmät toimihenkilöt (8,1 pv/hlö) 
3 9923 393
3 667 4 450 4 549
- Tekniset toimihenkilöt (13,4 pv/hlö)
2 188
1 986 2 429 2 766 2 443
- Teollisuustoimihenkilöt (3,2 pv/hlö)
67148 164 226 230
- Työntekijät (13,1 pv/hlö)
7511 719 740 732 1 015
- Määräaikaiset + muut (3 pv/hlö)
159146 271 418  399
Tulokoulutus - yleinen osa (suomenkielisiä) 
626891 158 152
- Osallistujien lkm
7171 599  1)1 188 1 479 1 939
- Koulutus kerrattu verkkokoulutuksena
973756 344 --
Tulokoulutus - yleinen osa (englanninkielisiä)  
109101
85
101100
- Osallistujien lkm   1 847
1 977 
706 
1 4392 170
- Koulutus kerrattu verkkokoulutuksena
19756---
Tulokoulutus - säteilyosa (suomenkielisiä)6163626087
- Osallistujien lkm
647
936 671 851 1 088
- Koulutus kerrattu verkkokoulutuksena
489555229--
Työturvallisuuskorttikoulutustilaisuuksia
61313149
- Kortin suorittaineita henkilöitä
137190 428 334 133 
1) Tulokoulutuksen yleisen osan suomenkielisten osallistujien lukumäärässä havaittiin virhe ja se korjattiin.