× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Ajankohtaista /  MKB-beskrivningen för den fjärde kärnkraftverksenheten i Olkiluoto färdig - Idag lämnades beskrivningen till arbets- och näringsministeriet

MKB-beskrivningen för den fjärde kärnkraftverksenheten i Olkiluoto färdig - Idag lämnades beskrivningen till arbets- och näringsministeriet

14.2.2008

Industrins Kraft Abp (TVO) överlämnade idag miljökonsekvensbeskrivningen, dvs. MKB-beskrivningen, för den eventuella fjärde kärnkraftverksenheten i Olkiluoto till arbets- och näringsministeriet (ANM) som är kontaktmyndighet. Miljökonsekvenserna av den nya anläggningsenheten kan definieras för både byggnads- och driftstiden. Den värme som transporteras med kylvattnet till det närliggande havsområdet är den mest betydande miljökonsekvensen under drift. Under MKB-processen utreddes också sysselsätt

- I TVO:s MKB-beskrivning har man granskat byggandet av en kärnkraftverksenhet i Olkiluoto, vars eleffekt är cirka 1 000 - 1 800 MW och värmeeffekt cirka 2 800 - 4 600 MW. Den nya enheten kan vara antingen en kokvatten- eller en tryckvattenreaktoranläggning. För den fjärde anläggningsenheten granskades två alternativa lägen samt främst två alternativ för intags- och utloppsplatser för kylvattnet, berättar MKB-projektchef Olli-Pekka Luhta från TVO.

Som nollalternativ för projektet har man granskat en situation där kärnkraftverksenheten inte byggs i Olkiluoto, och TVO:s delägare skaffar nödvändig el på elmarknaden.

Mångsidig konsekvensbedömning

Den MKB-beskrivning som nu blivit färdig, utarbetades enligt MKB-programmet och utlåtandena om detta. Den regelbundna och täckande miljöuppföljning som redan i början av 1970-talet inleddes i Olkiluoto och dess omgivning, har gett en bra jämförelsegrund för beskrivningen av omgivningens nuläge samt för bedömningen av de gemensamma miljökonsekvenserna av de övriga verksamheterna i Olkiluoto.

I MKB-beskrivningen finns en beskrivning av kärnenergiproduktionens livscykel, från bränsleanskaffning till slutdeponering av använt kärnbränsle, dess bedömning av konsekvenserna på människor och samhälle, vattendrag och fiskerinäring, markanvändning och landskap, jordmån och berggrund, grundvatten, vegetation, djur och skyddsobjekt.

Förutom de ovan nämnda konsekvenserna har man bedömt luftutsläppen och konsekvenserna av dessa, bullerkonsekvenserna, avfallet och konsekvenserna av detta, konsekvenserna av trafiken, kraftledningen, olyckssituationer, kärnbränsletillverkningskedjan och transporterna samt konsekvenserna av anläggningsenhetens avveckling.

De gemensamma konsekvenserna av kylvattnen från fyra anläggningsenheter innebär en uppvärmning av havsområdet och svagare isar under vintern inom ett större område än tidigare utanför Olkiluoto. De gemensamma konsekvenserna av den ökade värmebelastningen märks som förlängd vegetationsperiod för vattenväxtligheten och ökad totalproduktion. Med tanke på fisket infaller den väsentligaste effekten av kylvattnen under vintern då det allt större området med öppet vatten och svag is begränsar isfisket. Fiskarnas användningsduglighet påverkas inte av kylvattnen.

Byggandet av anläggningsenheten har en betydande sysselsättningseffekt. Effekterna på ekonomin och näringslivet i områdets kommuner är positiva. I projektet behövs byggarbetskraft, byggtjänster samt specialkompetens och -tillverkning från både Finland och utlandet. Under byggandet ökar trafikvolymerna och i synnerhet andelen tung trafik på vägen Olkiluodontie.

- Man bedömer att de radioaktiva utsläppen från fyra kärnkraftverksenheter inte skulle ha skadliga konsekvenser på människors hälsa och på naturmiljön. Enligt säkerhetsbedömningarna som utarbetats, förorsakar hanteringen och slutdeponeringen av radioaktivt avfall inga skadliga konsekvenser på miljön eller människorna, konstaterar Olli-Pekka Luhta.

I MKB-beskrivningen har man också granskat konsekvenserna av radioaktiva utsläpp på människor och miljö till följd av en mycket osannolik, allvarlig reaktorolycka. Utsläppet i den granskade olyckan skulle inte ens för invånarna i den närmaste omgivningen förorsaka betydande direkt hälsoskada.

Invånarnas åsikter är av stor betydelse

En viktig del av MKB-förfarandet för Olkiluoto var också invånarenkäten i vilken man utredde åsikterna och synpunkterna om konsekvenserna av anläggningsprojektet på invånarnas liv och trivsel inom närområdena av enheten, och i vidare utsträckning bland invånarna i Euraåminne och Raumo.

Huvudsakligen förhöll man sig positivt till projektet. Ungefär hälften av alla svarare ansåg av att byggandet av den nya kärnkraftverksenheten i Olkiluoto borde understödas. Projektet fick större understöd bland de permanenta invånarna än bland semesterinvånarna. 55 procent av de permanenta invånarna och 37 procent av semesterinvånarna ansåg att projektet var lönt att stöda.

Omfattande remissbehandling och möjlighet att framföra åsikter

MKB-beskrivningen framläggs offentligt av ANM för att utlåtanden och åsikter skall kunna ges. Även TVO, som projektansvarig, informerar om innehållet i MKB-beskrivningen, bl.a. under olika möten och i publikationer.

TVO fortsätter andra utredningar om den nya kärnkraftverksenheten

MKB-beskrivningen ökar i sin tur beredskapen för vidareutveckling av anläggningsprojektet. Enligt kärnenergilagen skall MKB-beskrivningen bifogas till ansökan om principbeslut för projektet. Inom TVO har man inte ännu fattat beslut om eventuellt inlämnande av ansökan.
- TVO har resurser och know-how för att förverkliga den nya kärnkraftverksenheten och företaget fortsätter bl.a. tillämplighets studier av eventuella anläggningsalternativ, konstaterar verkställande direktör Pertti Simola.

Ytterligare information ges av:
verkställande direktör Pertti Simola, tel. +358 2 8381 2500
MKB-projektchef Olli-Pekka Luhta, tel. +358 2 8381 5150
kommunikationsdirektör Anneli Nikula, tel. +358 2 8381 2505.