× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Ajankohtaista /  Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2018

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2018

22.10.2018

Teollisuuden Voiman (TVO) ilmastoystävällinen sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Olkiluoto 3 EPR -laitosyksiköllä jatkettiin valmistautumista polttoaineen lataukseen. Posivan loppusijoituslaitoksen demonstraatiotiloissa toteutettava täyden mittakaavan loppusijoituskoe käynnistyi kesällä 2018.

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 liitteineen (pdf)

Toimintaympäristö

Valtiovarainministeriöltä tuli tammikuussa 2018 lakiesitysluonnos lausunnolle, jonka tarkoituksena on muuttaa elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa säännöstä. TVO on lausunnossaan tehnyt esitykseen muutosehdotuksia, joilla vältettäisiin lisärasitteiden kohdistuminen energiasektorille. Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Euroopan komission marraskuussa 2016 julkaisema Clean Energy for all Europeans -energiapaketin valmistelu jatkuu. Kesäkuussa päästiin yhteisymmärrykseen uusiutuvien energialähteiden osuuden 32 prosentin tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä. Energiatehokkuuden osalta sovittiin 32,5 prosentin parannustavoitteesta vuoteen 2030 mennessä.

Sähkömarkkinamallia koskevat kolmikantaneuvottelut alkoivat kesäkuun loppupuolella. Neuvotteluissa päätetään muun muassa kapasiteettimekanismeja koskevat säännöt, joista neuvostolla ja parlamentilla on ollut eriäviä näkemyksiä. Toinen virallinen neuvottelukierros käytiin syyskuussa, eivätkä instituutiot siihen mennessä olleet päässeet sopuun keskeisistä kysymyksistä.

Liiketoiminnan tulos


TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 oli 257,8 (1.1.–30.9.2017: 240,3) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 10 781,7 (9 818,4) GWh. Sähkön hieman korkeampi toimitusmäärä osakkaille johtuu sekä Olkiluodon laitosyksiköiden että Meri-Porin edellisvuotta korkeammista toimitusmääristä.

Konsernin tulos oli -3,3 (-3,2) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 4 585,6 (31.12.2017: 4 412,0) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 679,3 (579,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 400,0 (100,0) miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 688,7 (175,9) miljoonaa euroa.

TVO laski huhtikuussa liikkeeseen 400,0 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja kuponkikorko 2 prosenttia. Lainasta 306,5 miljoonaa euroa käytettiin helmikuussa 2019 erääntyvän 500,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osittaiseen takaisinostoon. Syyskuussa yhtiö nosti huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja 100,0 miljoonaa euroa.

Japan Credit Rating Agency laski helmikuussa TVO:n luottoluokituksen tasolta AA- tasolle A+ ja arvioi tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Standard & Poor’s (S&P) asetti lokakuussa 2017 TVO:n pitkäaikaisen luottoluokituksen (BB+) tarkkailuun mahdollista laskua varten. Maaliskuussa 2018 S&P poisti luokituksen tarkkailusta ja määritti TVO:n tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Fitch Ratings säilytti TVO:n luottoluokituksen ennallaan (BBB-) ja arvioi tulevaisuuden näkymät vakaiksi syyskuussa 2018.

OL3 EPR -projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 30.9.2018 oli 666,2 (31.12.2017: 655,5) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta kasvoi 10,7 (-371,5) miljoonaa euroa 31.3.2018.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto katsauskaudella oli 10 210 (9 719) GWh ja käyttökerroin yhteensä 88,3 (84,5) %.
Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti ja luotettavasti. OL1:n nettotuotanto oli 4 825 (5 430) GWh ja käyttökerroin 83,9 (94,5) %. OL2:n nettotuotanto oli 5 385 (4 289) GWh ja käyttökerroin 92,6 (74,5) %.

Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho MW
1.10.2017-30.9.2018
OL1_tuotantoQ32018FI.png

Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho MW
1.10.2017-30.9.2018
OL2_tuotantoQ32018FI.png

Valtioneuvosto vahvisti 20. syyskuuta OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttölupien jatkamisen vuoteen 2038 asti. TVO jätti OL1:n ja OL2:n uuden käyttölupahakemuksen valtioneuvoston päätettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöön tammikuussa 2017. Valtioneuvoston päätöstä edelsi Säteilyturvakeskuksen (STUK) toukokuussa antama positiivinen lausunto.

Fingridin Olkiluodon 400 kV:n kytkinkentällä tapahtui muuntajapalo 18. heinäkuuta. Tapahtuneen johdosta OL2-laitosyksikön sähköntuotanto pysähtyi automaattisesti. Myös OL1-laitosyksikkö menetti yhteyden 400 kV:n verkkoon samana iltana. OL1 tahdistettiin takaisin sähköntuotantoon 19. heinäkuuta ja OL2 20. heinäkuuta. Tuottamatta jäänyt energia oli noin 63 920 MWh.

Vuosihuollot

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2018 vuosihuollot alkoivat 23. huhtikuuta OL2:n polttoaineenvaihtoseisokilla. Polttoaineen vaihdon lisäksi OL2:lla tehtiin vuosittain toistuvia huoltotöitä sekä vietiin loppuun vaihtosähköstä riippumattoman korkea- ja matalapaineisen reaktorin lisäveden syöttövesijärjestelmän asennustyö. Laitosyksikön seisokki kesti runsaat 13 vuorokautta.

OL1:n huoltoseisokki alkoi 13. toukokuuta ja päättyi 23. kesäkuuta. Laitosyksikön huoltoseisokin keskeisimmät työt olivat muun muassa pääkiertopumppujen ja niiden taajuusmuuttajien uusinta, lauhduttimen tuubinippujen vaihto, reaktorin lisäveden syöttöjärjestelmän uudistus, sivulauhteen eteenpäinpumppaus ja korkeapaine-esilämmittimien sekä syöttövesijakajien uusinta. Reaktorin suojarakennukselle tehtiin myös tiiveyskoe.

Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistui alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 1 400 henkilöä.

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti hyvässä tuotannollisessa ja toiminnallisessa kunnossa laitosyksiköillä vuorottelevilla polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokeilla.

Olkiluoto 3 EPR

Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat Areva GmbH, Areva NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Laitostoimittajan kesäkuussa 2018 päivittämän aikataulun mukaan OL3:n säännöllinen
sähköntuotanto alkaa syyskuussa 2019. Laitostoimittajan mukaan polttoaine asennetaan
reaktoriin tammikuussa 2019 ja laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon toukokuussa 2019. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 2–4 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset
asennukset ovat edelleen osin kesken. Käyttöhenkilökunnan simulaattorikoulutus käynnistyi
helmikuussa 2017. Kuumakokeet saatiin päätökseen toukokuussa 2018. Kuumakokeissa
reaktori- ja turbiinilaitosta käytettiin ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena. Kuumakokeissa kävi ilmi, että reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee. Värinä tullaan korjaamaan putkiston tuentaa muuttamalla. Kun selvitykset ja testaukset ratkaisusta on hyväksytysti tehty, TVO:lla on edellytykset saada Säteilyturvakeskuksen OL3:n käyttölupaa koskeva lausunto ja sen jälkeen valtioneuvoston käyttölupaa koskeva päätös. Työmaan henkilömäärä oli raportointijakson lopussa noin 2 100. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla. Arevan vuonna 2016 julkistama suunnitelma liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä toteutui vuoden 2018 alussa. Pääosa Areva NP:n liiketoiminasta siirtyi Framatome-nimiseen yhtiöön, josta Electricité de France (EDF) omistaa 75,5 prosenttia. OL3 EPR -projekti ja sen valmistumiseen tarvittavat toimenpiteet sekä eräät muut toiminnot jäivät Areva NP ja Areva GmbH -yhtiöihin.

Kattava sovintosopimus TVO:n ja OL3 EPR -laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden välillä allekirjoitettiin ja se tuli voimaan maaliskuussa 2018. Sovintosopimus koskee OL3 EPR -projektin valmiiksi saattamista ja projektiin liittyviä kiistoja. Sovintosopimuksesta kerrotaan tarkemmin kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3 EPR -projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin
taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 50,2 (46,4) miljoonaa euroa ja kulutuksen
arvo 42,7 (38,3) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 30.9.2018 oli 249,3 (31.12.2017: 241,7) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden
kustannuksista.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 974,7 (31.12.2017: 953,1) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2017 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2017 lopun vastuumääräksi 1 481,6 (1 450,1) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2018 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 470,8 (1 428,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2018 yhtiön vuoden 2017 ydinjätehuoltomaksuksi
33,6 (49,1) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2018 (31.3.2017). Vuoden 2018
ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2019.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

Posiva Oy vastaa omistajiensa TVO:n Olkiluodon ja Fortumin Loviisan voimalaitoksilla syntyvän
käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa.

Kapselointilaitoksen päälaitteiden toimittajavalinnat on pääosin tehty, ja laitoksen päälaitteiden suunnitteluvaihe on edennyt aikataulun mukaisesti. Lisäksi valmistellaan kapselointilaitoksen rakentamispäätöstä.

Varsinaisen loppusijoituslaitoksen louhintatyöt aloitettiin joulukuussa 2016. Loppusijoitustiloihin johtavien ajoneuvoyhteyksien, teknisten tilojen ja yhteistoimintakokeen keskustunnelin louhinnat ovat valmistuneet. Kapselikuilun nousuporaus on käynnissä. Täyden mittakaavan koe (FISST) ONKALOssa aloitettiin kesäkuun lopussa. FISST-kokeen tavoitteena on osoittaa, että Posivan turvallinen loppusijoituskonsepti voidaan toteuttaa suunnitellusti. Koetta valvotaan useita vuosia. Posivan omistajat toimittivat ydinjätehuollon toimintakertomuksen vuodelta 2017 TEM:lle maaliskuun lopussa.

Hiilivoima

Meri-Pori


TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–30.9.2018 oli 589,2
(122,1) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 215,7 (43,6) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 459,5 (107,9) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.10.2017–30.9.2018
MeriPori_tuotantoQ32018FI.png

TVO ja sen osakkaat sopivat kesäkuussa Meri-Porin voimalaitoksen tuotantotehoon oikeuttavien osakkeiden omistuksista. Sopimuksen mukaan Fortum ostaa TVO:n muilta osakkailta näiden omistamat Meri-Porin voimalaitoksen tuotantotehoon oikeuttavat osakkeet. Fortum saa Meri-Porin TVO:n teho-osuuden käyttöönsä vuoden 2019 alussa, ja TVO luopuu Meri-Porin osuudestaan kokonaisuudessaan heinäkuun alussa 2020.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 211,2 (225,3) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 208,3 (223,0) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 161,7 (160,4) miljoonaa euroa.

Hiilidioksidipäästöoikeuksia on luovutettu energiamarkkinavirastolle 0,7 (2,7) miljoonan euron arvosta. Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeuksia on hankittu 7,2 (0,5) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO ja OL3 EPR -laitostoimittaja peruuttivat maaliskuussa 2018 allekirjoitetun sovintosopimuksen mukaisesti kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisen välimiesmenettelyn, joka koski OL3 EPR:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. Välimiesoikeus vahvisti kesäkuussa 2018 välimiesmenettelyä koskevan sovinnon sovintotuomiolla ja välimiesmenettely lopetettiin. Osapuolet peruuttivat myös Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessavireillä olleet valitukset.

OL3 EPR -projektin loppuunsaattamista ja projektin kiistoja koskeva sovintosopimus TVO:n ja
laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden, Areva NP:n, Areva GmbH:n ja Siemens AG:n
sekä Ranskan valtion sataprosenttisesti omistaman Areva-yhtiöiden emoyhtiö Areva SA:n kanssa tuli voimaan maaliskuun lopulla.

Sopimuksen ehtojen mukaan:

Varatakseen ja säilyttääkseen OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen riittävät ja pätevät tekniset ja henkilöresurssit Areva hankkii tarpeelliset lisäresurssit Framatome S.A.S -yhtiöltä, jonka enemmistöomistaja on Electricité de France (EDF).

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuvat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseen tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki asianmukaiset takuukaudet. Tätä varten on perustettu Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi turvaamaan OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvien kustannusten kattamisen.

OL3 EPR -laitostoimitussopimuksen avaimet käteen -periaate ja laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden yhteisvastuu sopimusvelvoitteista ovat edelleen täysimittaisesti voimassa.

Sopimus myös totesi laitostoimittajan sopimuksen allekirjoittamishetkellä voimassa olleen aikataulun, jonka mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto olisi alkanut toukokuussa 2019.

Välimiesmenettely sovittiin 450 miljoonan euron korvauksella, jonka laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt maksavat TVO:lle kahdessa erässä.

Osapuolet vetäytyvät käynnissä olevista OL3 EPR -projektiin liittyvistä oikeustoimista, mukaan
lukien välimiesmenettelystä ja Euroopan Unionin yleisessä tuomioistuimessa olevista valituksista.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt ovat oikeutettuja saamaan TVO:lta enimmillään 150 miljoonan euron suuruisen kannustinmaksun projektin aikataulunmukaisesta valmistumisesta. Mikäli laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt eivät saisi OL3 EPR -projektia valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, ne maksavat valmistumisen ajankohdasta riippuvan, enimmillään 400 miljoonan euron lisäkorvauksen TVO:lle.

TVO sai sovintoon liittyvän korvauksen ensimmäisen maksuerän, 328 miljoonaa euroa, sovintosopimuksen tullessa voimaan maaliskuussa 2018. Toinen, 122 miljoonan euron erä maksetaan OL3 EPR -projektin valmistuessa tai viimeistään 31.12.2019. TVO teki vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 150 miljoonan euron varauksen maksimimääräisestä kannustinmaksusta, joka maksettaisiin laitostoimittajakonsortioon kuuluville yhtiöille OL3 EPR -projektin valmistuessa sovintosopimuksen mukaisessa aikataulussa. TVO sai laitostoimittaja Areva–Siemens-konsortiolta päivitetyn aikataulun kesäkuussa 2018 laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun tiedon mukaan OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa syyskuussa 2019, joten varausta purettiin 50 miljoonaa euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Sovintoon liittyvän korvauksen mukaiset erät TVO:lle, TVO:n maksettavaksi tuleva kannustinmaksu ja mahdollisesta projektin lisäviiveestä TVO:lle maksettava lisäkorvaus on otettu huomioon OL3 EPR -projektin kokonaiskustannusarviossa. Korvauksen mukaiset erät sekä TVO:n maksettavaksi tuleva kannustinmaksun loppuosa on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 874 (31.12.2017: 807, 30.9.2017: 794) henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 855 (31.12.2017: 784, 30.9.2017: 779) henkilöä.

OL3 EPR:n käyttövaiheen lähestyessä sähköntuotannon ja teknisten palveluiden organisaatioita on vahvistettu usealla kymmenellä teknisellä osaajalla ja ammattilaisella kuluva vuotena. Rekrytoinnit jatkuvat vuoden vaihteen yli.

Konsernin johtamis- ja toimintakulttuuria kehitetään Parempi työpaikka -projektin avulla. Tavoitteina on toiminnan tehostaminen ja hyvien toimintaedellytysten varmistaminen kehittämällä omaan työhön, lähityöyhteisöön sekä koko konserniin liittyviä asioita. Projektin etenemistä seurataan säännöllisesti ja sen vaikuttavuutta mitataan muun muassa säännöllisillä henkilöstötutkimuksilla.

Ympäristö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi joulukuussa 2016 päätökset Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten ja jäähdytysveden johtamista koskevan vesilupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta. Ympäristö- ja vesilupapäätökset koskevat voimalaitoksen toimintoja ja sen varaenergiantuotantoa. Vaasan hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa asiassa 19. kesäkuuta ja päätökset tulivat lainvoimaisiksi heinäkuussa.

Varsinainen yhtiökokous ja muutokset hallituksen kokoonpanossa

TVO:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2018 hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2017, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Kaikki hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuheenjohtajaksi Lauri Virkkusen. Hallitus valitsi keskuudestaan myös hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

TVO:n varsinainen yhtiökokous oli valinnut Lauri Virkkusen yhtiön hallituksen jäseneksi
31.7.2018 saakka ja Ilkka Tykkyläisen hallituksen jäseneksi 1.8.2018 lukien. Elokuussa hallitus valitsi Ilkka Tykkyläisen varapuheenjohtajaksi.

Ylimääräinen yhtiökokous

TVO ja sen osakkaat sopivat 8.6.2018 pidetyssä TVO:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Meri-
Porin voimalaitoksen tuotantotehoon oikeuttavien osakkeiden omistuksista. TVO tulee luopumaan kokonaisuudessaan Meri-Porin teho-osuudesta heinäkuun alussa 2020. Järjestelystä johtuen ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että kaikista Meri-Porin voimalaitoksen tuotantotehoon liittyvistä määräyksistä luovutaan ja osakepääomaa alennetaan tälle osakesarjalle (C-sarja) allokoidun osakepääoman osalta. Yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröidään kahdessa osassa. Osakepääomaa koskeva muutos rekisteröidään samalla, kun osakepääoman alentaminen rekisteröidään. Muut yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröidään, kun C-sarjan osakkeiden mitätöinti rekisteröidään.

Tilintarkastus


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2017 hallituksen toimintakertomuksessa. Korkotason noustessa suunniteltu muutos verolakiin korkovähennysoikeuksien rajoittamisesta olisi toteutuessaan merkittävä kustannusriski TVO:lle.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon
ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3 EPR -ydinvoimalaitosyksikön tuotantokäyttöön valmistautuminen jatkuu. TVO tukee laitostoimittajaa projektin loppuunsaattamisessa. Kuumakokeiden jälkeen OL3:lla käynnistettiin useita kuukausia kestävä valmistautuminen polttoaineen lataukseen. TVO toimittaa muutamia, pääosin kuumakokeiden havaintoihin liittyviä, täydentäviä asiakirjoja viranomaiselle, jonka jälkeen OL3:lla on edellytykset saada STUKin lausunto ja turvallisuusarvio sekä valtioneuvoston päätös käyttöluvasta.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään kuluvana vuonna aiempien periaatteiden
mukaisesti. Fortumin Meri-Porin laitososuus on hyväksytty tehoreserviin.

Posivan loppusijoitushankkeen konseptin ja kustannusten optimointivaihe jatkuu vuoden 2018
loppuun saakka.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen TVO julkaisi 3. lokakuuta pörssitiedotteen, että Areva–Siemens-konsortio päivittää OL3 EPR -laitosyksikön projektiaikataulua ja toimittaa sen TVO:lle joulukuun aikana. TVO ei pysty arvioimaan, tuleeko laitostoimittajan aikataulupäivityksellä olemaan vaikutusta säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen.

Vuonna 2005 kaupallisen sähköntuotannon aloittanut Olkiluodon tuulivoimala purettiin sen tultua elinkaarensa loppuun. Purkutyöt saatiin päätökseen 4. lokakuuta.

OL1-laitosyksikkö irtosi valtakunnan sähköverkosta 1. lokakuuta turbiinilla havaitun vian vuoksi. Laitosyksikkö liitettiin takaisin sähköverkkoon 2. lokakuuta.

TVO sopi talous- ja työsuhdepalveluidensa siirtämisestä liikkeenluovutuksella taloushallintopalveluihin erikoistuneelle Administer Oy:lle 15. lokakuuta. Liikkeenluovutus astuu voimaan 1. marraskuuta 2018 ja koskee 14 henkilöä, joista 12 siirtyy uudelle toimijalle.

19.10.2018

Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus