​TVO:n maine on säilynyt erinomaisena

10.3.2014

​TVO seuraa tarkoin ja laajasti ydinvoiman yleistä hyväksyttävyyttä vuosittain teetettävien kansalaisten mielipidemittausten ja sidosryhmien kyselytutkimusten avulla. Tutkimusten tulokset auttavat TVO:ta ymmärtämään sidosryhmien huolenaiheita ja suuntaamaan viestintää ja vuorovaikutusta kansalaisia ja sidosryhmiä kiinnostaviin teemoihin.

Vuoden 2013 lopussa raportoitiin suomalaisten energia-asenteisiin liittyneen tutkimuksen tulokset. Uusimmassa, loppuvuonna 2013 tehdyssä kyselyssä ydinvoiman käytön lisäämistä kannatti 33 prosenttia ja vähentämistä 29 prosenttia. Sopivana ydinvoiman käyttöä piti 29 prosenttia ja loput kahdeksan prosenttia eivät kertoneet mielipidettään. Ydinvoiman vähentämistä haluavien osuus oli pienentynyt edellisestä vuodesta. Kyselytutkimuksen toimeksiantaja oli Energiateollisuus ry.

TVO:n henkilöstölle ja muille sidosryhmille tärkeitä asioita selvitettiin kyselytutkimuksella, joka suunnattiin päättäjille, taustavaikuttajille, virkamiehille, asiantuntijoille, medialle, kansalaisjärjestöille ja TVO:n omistajille. Vuoden 2013 tutkimukseen liitettiin ensimmäistä kertaa myös henkilöstön ja omistajien näkemyksiä, jotta tuloksista saatiin mahdollisimman laajat ja kattavat.

Energia-asennetutkimuksen ja TVO:n sidosryhmätutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että TVO:n sidosryhmät suhtautuvat ydinvoimaan liittyviin väittämiin myönteisemmin kuin suomalaiset yleensä. Virkamiehet, asiantuntijat ja järjestöt suhtautuvat kaikkein positiivisimmin. TVO:n sidosryhmien keskuudessa ydinvoiman yleinen hyväksyttävyys on hyvä, joissakin ryhmittymissä jopa erinomainen. Median asenne on ydinvoimaa kohtaan parantunut ja se lähestyy muiden sidosryhmien asennetta.

Ydinsähkön tuotantoon liittyvät huolenaiheet riippumatta ydinvoiman kannattamisesta tai vastustamisesta ovat loppusijoitus, ydinjäte ja vaikutukset tuleviin sukupolviin sekä onnettomuudet ja luonnonkatastrofit. 

TVO tunnetaan hieman paremmin

Sidosryhmäkyselyn tuloksista on nähtävissä, että TVO:n toimintaa tunnetaan hieman aiempaa paremmin, vaikkakin tunnettuus on yhä ainoastaan kohtalaisella tasolla. Toiminta on tullut tutummaksi etenkin poliittisille toimijoille sekä järjestöjen edustajille. TVO:hon liitetään runsaasti positiivisia mielikuvia, erityisesti virkamiesten ja asiantuntijoiden taholta. Nämä kaksi ryhmittymää arvioivat myös ydinvoimaa aiempaa myönteisemmin. 

TVO:n maine on säilynyt edellistutkimuksiin verrattuna edelleen erinomaisena. Hyvä työnantajakuva ja henkilöstön osaaminen rakentavat voimakkaasti TVO:n mainetta. Omistajakunta näkee TVO:n luotettavana, vakaana, varmana, turvallisena, vastuullisena ja erityisesti sen henkilöstön ammattitaitoisena, osaavana ja asiantuntevana.porijazz.jpg Henkilöstön vastauksissa korostui TVO:n luotettavuus, vakaus, vastuullisuus, hyvä työnantajakuva, mutta myös mielikuvat vanhanaikaisuudesta. Sidosryhmistä kansalaisjärjestöt suhtautuvat TVO:n toimintaan kriittisimmin.

TVO nähdään vastuullisena

Vastausten mukaan TVO saa hyvän arvion vastuullisuudestaan, sillä TVO nähdään yleisesti vastuullisesti toimivana yhtiönä. Arvio on huomattavasti parempi kuin pörssiyhtiöillä keskimäärin. 

Vastuullisuuden kannalta tärkeintä on ydinturvallisuudesta huolehtiminen. Myös tuotannon varmistaminen, häiriötilanteiden hyvä hoitaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen on vastaajien mukaan keskeistä TVO:n toiminnassa. Loppusijoituksen turvallisuutta arvostetaan myös. Henkilöstö kokee näiden asioiden lisäksi tärkeänä oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen. 

Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä maineen muodostumisessa

Maine syntyy TVO:laisten vastuullisesta työskentelystä ja teoista sekä niiden viestimisestä TVO:n sidosryhmille ja suurelle yleisölle. 

Tutkimuksen mukaan TVO:n viestintä on asiantuntevaa ja selkeää. Mediaa on onnistuttu palvelemaan entistäkin paremmin. Sidosryhmät arvostavat Olkiluoto-vierailuja, taustoittavia tapaamisia, suoria kontakteja ja erilaisia muita tilaisuuksia, kuten sidosryhmäseminaareja Viestinnältä odotetaan avoimuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Lisäksi toivotaan vierailuiden jatkumista ja tilaisuuksia.