Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2017

21.7.2017

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön asennustyöt ja prosessijärjestelmien testaukset jatkuivat. Laitosyksikön kylmäkokeet saatiin päätökseen heinäkuun alussa. Posivan loppusijoituslaitoksen ensimmäiset louhintatyöt etenivät suunnitellusti.
Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2017 liitteineen (pdf)

Toimintaympäristö

Sähkön käyttö väheni Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee muutosta ydinenergialakiin. Laki oli maalis-huhtikuun aikana lausunnolla ja on menossa seuraavaksi eduskuntakäsittelyyn. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Muutoksia tehdään Euratomin puitteissa annettujen direktiivien vaatimusten täyttämiseksi. Valmistelussa on lisäksi tarkasteltu eräitä kansalliseen lainsäädäntöön liittyviä muutostarpeita mm. ydinlaitosten käytöstä poistamiseen, ydinjätehuoltoon ja turvajärjestelyihin.

Euroopan komission marraskuussa 2016 julkaisema Clean Energy for all Europeans energiapaketti on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Ydinvoiman kannalta energiapaketin keskeisimmät lakialoitteet ovat energiatehokkuusdirektiivi, uusiutuvan energian direktiivi sekä sähkömarkkinamallia ja energiaunionin hallintoa koskevat direktiivit. Lainsäädäntöprosessi kestää arviolta kesään 2018 saakka.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2017 oli 158,1 (1.1.–30.6.2016: 176,9) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 6 314,3 (6 946,8) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtuu lähinnä Olkiluoto 2:n pitkittyneistä huolto- ja kunnostustöistä sekä Meri-Porin edellisvuotta vähäisemmästä toimitusmäärästä.

Konsernin tulos oli -10,8 (-6,6) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 4 395,0 (31.12.2016: 4 521,8) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 479,3 (479,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 100,0 (300,0) miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin katsauskauden aikana 175,9 (287,9) miljoonaa euroa.

TVO allekirjoitti helmikuussa 2016 uuden 1,3 miljardin euron syndikoidun valmiusluoton, joka sisälsi kaksi vuoden mittaista pidennysoptiota. Valmiusluotto koostuu 1 000 miljoonan euron ja 300 miljoonan euron eristä. Ensimmäisen erän laina-aika on viisi vuotta ja jälkimmäisen kolme vuotta. Tammikuussa 2017 molempia lainaeriä jatkettiin yhdellä vuodella. Lisäksi TVO allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 200 miljoonan euron edestä ja huhtikuussa 80 miljoonan euron edestä kahdenvälisiä valmiusluottosopimuksia. Valmiusluotot ovat kokonaan nostamatta.

Japan Credit Rating Agency (JCR) päivitti tammikuussa TVO:n luottoluokituksen entiselle tasolle AA- ja arvioi tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Fitch Ratings laski toukokuussa TVO:n luottoluokituksen tasolta BBB tasolle BBB- ja arvioi tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Lisäksi TVO:lla on Standard & Poor’sin (S&P) luottoluokitus BB+. TVO:n tulevaisuuden näkymät S&P on arvioinut vakaiksi.

OL3 EPR -projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 30.6.2017 oli 655,5 (31.12.2016: 1 027,1) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta väheni 371,5 (31.3.2016: lisääntyi 18,0) miljoonaa euroa 31.3.2017.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto kat-sauskaudella oli 6 286 (6 764) GWh ja käyttökerroin yhteensä 82,4 (88,2) %.

Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti ja luotettavasti. OL1:n nettotuotanto oli 3 524 (3 221) GWh ja käyttökerroin 92,5 (84,0) %. OL2:n nettotuotanto oli 2 762 (3 543) GWh ja käyttökerroin 72,4 (92,4) %.

Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho MW
1.7.2016–30.6.2017

OL1_2016-07-01_2017-06-30.gif
Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho MW
1.7.2016–30.6.2017

OL2_2016-07-01_2017-06-30.gif
TVO jätti OL1:n ja OL2:n uuden käyttölupahakemuksen valtioneuvoston päätettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöön 26.1.2017. Käyttölupaa haetaan vuoden 2038 loppuun saakka. Voimassa oleva 20 vuoden käyttölupa on uusittava vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vuosihuollot

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2017 vuosihuollot alkoivat 26. huhtikuuta OL1:n polttoaineenvaihtoseisokilla. Polttoaineen vaihdon lisäksi OL1:llä tehtiin vuosittain toistuvia huoltotöitä. Laitosyksikön seisokki kesti runsaat 10 vuorokautta.

OL2:n huoltoseisokki alkoi 10.toukokuuta ja päättyi 14. heinäkuuta. Seisokki pitkittyi ennakoidusta laajojen ja monimutkaisten huolto- ja kunnostustöiden takia ja kesti yhteensä runsaat 64 vuorokautta.

OL2:n huoltoseisokin suurimpia töitä olivat reaktorin pääkiertopumppujen ja niihin liittyvien taajuusmuuttajien uusinta, neutronivuon kalibrointijärjestelmän uusinta, reaktoripaineastian yhteiden korjaustyö sekä uuden, vaihtosähköstä riippumattoman korkea- ja matalapaineisen reaktorin lisäveden syöttövesijärjestelmän asennustyön aloitus ja jälkilämmönpoistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi. Lisäksi uusittiin turbiinilauhdutinta ja syöttöveden korkeapaine-esilämmittimet sekä tehtiin lauhteen eteenpäin pumppauksen mahdollistavat muutokset.

Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistui alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 1 100 henkilöä.

Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti hyvässä tuotannollisessa ja toiminnallisessa kunnossa laitosyksiköillä vuorottelevilla polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokeilla.

Olkiluoto 3 EPR

Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

Areva julkaisi vuonna 2016 suunnitelman liiketoimintansa uudelleenjärjestelystä. Suunnitelma sisältää Areva NP:n liiketoiminnan siirtämisen New NP -nimiseen yhtiöön, jonka pääomistajaksi tulee EDF. Järjestelyn on tarkoitus tulla valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. OL3 EPR projekti ja sen valmistumiseen tarvittavat toimenpiteet sekä eräät muut toiminnot jäävät Areva NP -yhtiöön, joka jää Areva SA:n alaisuuteen. Euroopan Unionin komissio teki tammikuussa 2017 päätöksen valtionavusta ja hyväksyi fuusion toukokuussa 2017. TVO edellyttää, että Ranskan ydinvoimateollisuuden uudelleenjärjestely ei vaaranna OL3 EPR -projektin valmistumista laitostoimitussopimuksen mukaisesti laitostoimittajan ilmoittamassa aikataulussa.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen kesken. Käyttöhenkilökunnan simulaattorikoulutus käynnistyi helmikuussa 2017. Kylmäkokeet, joilla varmistetaan primääripiirin tiiveys, käynnistyivät kesäkuussa ja saatiin päätökseen heinäkuun alussa.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut. Osa järjestelmistä ja komponenteista pidetään käytössä, osan laitostoimittaja on laittanut säilöntään erillisen suunnitelman mukaisesti.Tammikuussa 2017 turbiinilaitoksella aloitettiin säilönnän purku.

Työmaan henkilömäärä oli katsauskauden lopussa noin 2 400. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitosyksikköä koskevista riita-asioista kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3 EPR -projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 31,2 (26,5) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 24,0 (25,9) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 30.6.2017 oli 238,2 (31.12.2016: 231,0) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 966,1 (31.12.2016: 954,6) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2016 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2016 lopun vastuumääräksi 1 450,1 (1 369,4) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2017 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 428,4 (1 369,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2017 yhtiön vuoden 2016 ydinjätehuoltomaksuksi 49,1 (11,4) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2017 (31.3.2016). Vuoden 2017 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2018.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

Posiva Oy vastaa omistajiensa TVO:n Olkiluodon ja Fortumin Loviisan voimalaitoksilla syntyvän käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa.

Lokakuussa 2016 aloitetut kapselointilaitoksen pohjan louhintatyöt ovat pääosin valmistuneet. Ilmanvaihtorakennuksen toisen vaiheen rakennustyöt ovat myös edenneet suunnitellusti. Varsinaisen loppusijoituslaitoksen louhintatyöt aloitettiin joulukuussa 2016 ja ne etenevät suunnitelmien mukaan kapselikuilun kuiluyhdysperien sekä loppusijoitustiloihin johtavien ajoneuvoyhteyksien louhinnoilla. Loppusijoituslaitoksen kapselikuilun injektointityö etenee niin ikään suunnitellusti. Loppusijoituslaitoksen ensimmäisten louhintatöiden on arvioitu kestävän kaksi ja puoli vuotta.

Posivan omistajat toimittivat ydinjätehuollon toimintakertomuksen vuodelta 2016 TEM:lle maaliskuun lopussa.

Hiilivoima

Meri-Pori

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–30.6.2017 oli 44,5 (197,7) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 15,4 (70,4) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 36,9 (168,0) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.7.2016–30.6.2017

Meri-Pori_2016-07-01_2017-06-30.gif
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 151,9 (131,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 151,0 (130,9) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 103,7 (103,7) miljoonaa euroa.

Olkiluodossa on parhaillaan tekeillä useita laitosmuutoksia, joilla varaudutaan OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöluvan uusintaan vuonna 2018.

Hiilidioksidipäästöoikeuksia on luovutettu energiamarkkinavirastolle 2,7 (1,2) miljoonan euron arvosta. Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeuksia on hankittu 0,1 (0,9) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3 EPR:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on OL3 EPR -laitos-toimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3 EPR:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan viimeksi huhtikuussa 2017 päivittämä rahamääräinen vaatimus on nyt kokonaisuudessaan noin 3,59 miljardia euroa. Summa perustuu laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014 ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti. Summa sisältää viivästyskorkoja (laskettu kesäkuun 2017 loppuun asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,58 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 132 miljoonaa euroa.

Välimiesoikeus teki lopullisen ja sitovan osapäätöksen marraskuussa 2016. Osapäätös käsitteli riidan alkuvaiheiden asioita, kuten aikataulua, lisensiointia ja lisensioitavuutta sekä järjestelmäsuunnittelua. Tämä käsitti monia niistä tosiasioista, joihin TVO perustaa päävaateensa laitostoimittajaa vastaan, kuten myös tiettyjä keskeisiä asioita, joihin laitostoimittajan vaateet TVO:ta vastaan perustuvat. Osapäätöksessä ratkaistiin lopullisesti suurin osa käsitellyistä asioista TVO:n eduksi ja toisaalta hylättiin suurin osa laitostoimittajan väitteistä näiltä osin. Osapäätös ei ottanut kantaa osapuolten esittämiin rahamääräisiin vaatimuksiin.

Välimiesoikeus teki lopullisen ja sitovan osapäätöksen myös heinäkuussa 2017. Osapäätös käsitteli projektin suunnittelu- ja lisensiointidokumentaation valmistelua, toimittamista, katselmointia ja hyväksyntää. Tämä käsitti niitä keskeisiä asioita, joihin laitostoimittaja perustaa päävaateensa TVO:ta kohtaan, kuten myös tiettyjä asioita, joihin TVO:n vaateet laitostoimittajaa kohtaan perustuvat. Osapäätöksessä ratkaistiin lopullisesti suurin osa käsitellyistä asioista TVO:n eduksi ja toisaalta hylättiin suurin osa laitostoimittajan väitteistä näiltä osin. Vaikka osapäätös ei ottanut kantaa osapuolten esittämiin rahamääräisiin vaatimuksiin, siinä on lopullisesti hylätty laitostoimittajan analyysimetodi, jolla se on perustellut pääasiallisia rahallisia vaateitaan TVO:ta kohtaan.

Välimiesmenettely on edelleen kesken ja ainakin yksi osapäätös on tulossa ennen lopullista päätöstä, jolla välimiesoikeus määrittää osapuolten korvausvelvollisuudet.

TVO pitää vaatimuksiaan hyvin perusteltuina ja on todennut laitostoimittajan vaateet
perusteettomiksi. Marraskuun 2016 ja heinäkuun 2017 osapäätösten sisältö vahvistaa tätä sekä sitä TVO:n näkemystä, että TVO:n vaatimukset ovat laitostoimittajan vaatimuksia vahvempia.

TVO jätti Arevaa koskevan hakemuksen kiireelliseen väliaikaiseen menettelyyn Nanterren kaupalliseen tuomioistuimeen Ranskassa 29. syyskuuta 2016 saadakseen tietoa Ranskan ydinvoimateollisuuden rakenneuudistuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista OL3-laitostoimitussopimuksen edellyttämien velvollisuuksien ja vastuiden täyttämiseen. Osapuolten välisten keskustelujen perusteella TVO luopui haasteesta 18. toukokuuta 2017. Keskustelujen jatkamisen odotetaan edesauttavan OL3 EPR -projektin valmistumista ja laitoksen käynnistämistä.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 850 (31.12.2016: 747, 30.6.2016: 809) henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 756 (31.12.2016: 721, 30.6.2016: 724) henkilöä.

OL3 EPR:n käyttövaiheen lähestyessä teknisten palveluiden ja turvallisuustoimintojen organisaatioita vahvistetaan usealla kymmenellä teknisellä osaajalla ja ammattilaisella.

Työyhteisökulttuuria kehittävä Hyvinvointi ja Tulokselliset tekijät 2020 (HTT2020) -hanke sai jatkoa toisen vaiheen kehittämisohjelmalla, joka keskittyy kolmen tason kehittämistoimepiteisiin: omaan työhön, omaan lähityöyhteisöön ja yritykseen liittyviin toimenpiteisiin.

OL3-ohjaajien ja -vuoropäälliköiden simulaattorikoulutukset alkoivat helmikuussa normaalin ajon simulaattorikoulutuksilla. OL3-laitostuntemuskoulutusta annetaan henkilöstölle eri tavoin yhteistyössä laitostoimittajan kanssa.

Eri henkilöstöryhmiä koskevat energia-alan työehtosopimukset ovat voimassa keskusjärjestöjen välisten sopimusten mukaisina 31.1.2018 saakka.

TVO:n hallitus nimitti kesäkuussa uusina jäseninä johtoryhmään Pekka Frantin ja Jaana Isotalon. Pekka Frantti vastaa OL3:n taloudellisten etujen ja edellytysten varmistamisesta. Jaana Isotalon vastuulla on HR, koulutus ja viestintä. Nimitykset astuvat voimaan 1.8.2017.

Varsinainen yhtiökokous

TVO:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2017 hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2016, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenistä kahdeksan valittiin uudelleen. Kaksi uutta jäsentä, Esa Kaikkonen ja Anders Renvall, valittiin hallitukseen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Lauri Virkkusen ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Hallitus valitsi keskuudestaan myös hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät


TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2016 hallituksen toimintakertomuksessa.

Tarkastelujakson aikana ei ole ilmaantunut yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä uusia riskejä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3 EPR -ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. Prosessijärjestelmien testaukset jatkuvat, ja seuraava tärkeä virstanpylväs on syksyksi suunnitellut kuumakokeet. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään aiempien periaatteiden mukaisesti. Fortumin Meri-Porin laitososuus on hyväksytty tehoreserviin, ja TVO selvittää oman laitososuutensa käyttöä jatkossa.

Käynnissä olevat Posivan ilmanvaihtorakennuksen toisen vaiheen rakennustyöt valmistuvat kesällä 2017, talotekniikan työt vuoden loppuun mennessä. Henkilökuilun lujitustyö aloitetaan kesän aikana.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuussa 2017 saatiin välimiesmenettelyssä koskien OL3 EPR:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia uusi osapäätös, josta kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

20.7.2017

Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
tukipalveluiden johtaja, toimitusjohtajan sijainen Risto Siilos, puh. 02 8381 5100
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100