Päätöstä OL1:n ja OL2:n uudesta käyttöluvasta odotellaan luottavaisin mielin

14.7.2017

​​TVO jätti tammikuun 26. päivänä Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden uuden käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön. Nykyinen käyttölupa umpeutuu vuoden 2018 lopussa. Lupapäätöksen tekee valtioneuvosto, jolta odotetaan vastausta ensi vuoden puoliväliin mennessä.
Kun Olkiluodossa puhutaan käyttölupahakemuksesta, kyse ei ole mistä tahansa paperista vaan nykyisen ydinvoimalatoiminnan jatkuvuudesta. OL1:n ja OL2:n uutta käyttölupaa on haettu vuoden 2038 loppuun saakka.

– Jätetyllä hakemuksella on TVO:lle todella suuri merkitys. Luvalla taataan ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttötoiminnan jatkuminen vuoden 2018 jälkeen, sanoo projektipäällikkö Kristiina Rusanen Teollisuuden Voimasta.

Odotukset luvan saamisesta ovat hyvät, ja Olkiluodossa odotellaan päätöstä luottavaisin mielin.

Myös organisaation kyvykkyyttä arvioidaan

Käyttölupahakemuksen yhteydessä TVO jätti Säteilyturvakeskukselle (STUK) laajan ja yksityiskohtaisen turvallisuusarvion, jonka perusteella STUK tekee oman arvionsa laitosten käytön turvallisuudesta. Kymmenen vuoden välein uusittava määräaikainen turvallisuusarvio tehtiin viimeksi vuonna 2008.

Toteutusta varten perustettiin projektiryhmä, johon kuuluu lähes 30 ihmistä.

– Valmistautuminen aloitettiin heti edellisen määräaikaisen turvallisuusarvioinnin jälkeen vuonna 2009, mutta eniten töitä on tehty viimeisten kahden vuoden aikana.

”Vähintään 20 vuotta jäljellä”

Turvallisuusarviossa keskityttiin laitoksen tekniseen käytettävyyteen ja organisaation kyvykkyyteen.

Laitoksen käytettävyyttä ylläpidetään eliniän hallinnan avulla. Laitteille tehtävän ennakkohuollon ja kunnonvalvonnan avulla ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelmaa, josta ilmenee seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana tehtävät merkittävät laitosparannukset. Eliniän hallinnassa huomioidaan myös lyhyen aikavälin pienemmät muutostyöt.

– Arviointi osoitti, että vuodesta 2018 eteenpäin molempien laitosyksiköiden teknistä käyttöikää on jäljellä vielä vähintään 20 vuotta, Rusanen kertoo.

Organisaation kyvykkyyttä arvioitaessa tehtiin sisäiset selvitykset siitä, miten organisaatio ja sen käyttämä ohjeisto täyttävät niille asetetut vaatimukset. Lisäksi tunnistettiin kehityskohteita. Tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstö osaa käyttää laitosta ammattitaitoisesti ja hyvän turvallisuuskulttuurin mukaisesti.

Asiakirjoja ylläpidetään jatkuvasti

Rusanen muistuttaa, että arvioiden laatiminen ei liity pelkästään lupamenettelyyn. Laitosyksiköiden turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet ovat jatkuvasti ylläpidettäviä asiakirjoja.

Turvallisuuden jatkuva varmistaminen ja parantaminen ovat laitosyksiköiden käytön perusperiaatteita. Siksi OL1- ja OL2-laitosyksiköille on tehty vuosien varrella lukuisia turvallisuutta ja tehontuottoa parantavia muutoksia.

– Tärkeintä on tunnistaa turvallisuuden kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet, mikä on täysin riippumatonta siitä, onko käyttölupaprosessi päällä. Lisähyöty on se, että prosessin myötä syntyy uusi turvallisuusohjelma käyttölupakaudelle 2019 alkaen.

IMG_20170615_113421.jpg

OL1:n ja OL2:n uusi käyttölupa

  • Laitoksen voimassa oleva 20 vuoden käyttölupa päättyy vuoden 2018 loppuun.
  • TVO jätti uuden käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön tammikuussa 2017.
  • Käyttölupaa haetaan vuoden 2038 loppuun saakka.
  • TEM pyysi lausunnot mm. STUKilta, ympäristö- ja sisäasiainministeriöiltä, Eurajoelta ja sen naapurikunnilta.
  • STUK laatii päätöksen tueksi turvallisuusarvioinnin: siinä selvitetään, täyttävätkö yksiköt suomalaiset turvallisuusvaatimukset, ovatko niiden turva- ja valmiusjärjestelyt riittävät sekä kykeneekö TVO käyttämään laitosta turvallisesti.
  • Myös TVO on laatinut oman turvallisuusarvionsa, jonka se toimitti STUKille joulukuussa 2016.
  • Luvan myöntää valtioneuvosto, joka antaa päätöksensä vuoden 2018 alkupuoliskolla.
  • Meneillään olevat isot laitosmuutos- ja modernisointityöt liittyvät käyttöluvan uusimiseen.