Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017

25.4.2017

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön asennustyöt ja prosessijärjestelmien testaukset jatkuivat. OL3-käyttöhenkilöstön simulaattorikoulutus käynnistyi helmikuussa mahdollistaen lisensiointikoulutuksen loppuunsaattamisen. Posivan kapselointilaitoksen pohjan louhintatyöt valmistuvat kevään aikana.
Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 liitteineen (pdf)

Toimintaympäristö

Sähkön käyttö väheni Suomessa vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee muutosta ydinenergialakiin. Laki on maalis–huhtikuun aikana lausunnolla ja eduskuntakäsittelyn jälkeen lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Muutoksia tehdään Euratomin puitteissa annettujen direktiivien vaatimusten täyttämiseksi. Valmistelussa on lisäksi tarkasteltu eräitä kansalliseen lainsäädäntöön liittyviä muutostarpeita muun muassa ydinlaitosten käytöstä poistamiseen, ydinjätehuoltoon ja turvajärjestelyihin.

Euroopan komission marraskuussa julkaisema Clean Energy for all Europeans -energiapaketti on siirtynyt parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Ydinvoiman kannalta energiapaketin keskeisimmät lakialoitteet ovat energiatehokkuusdirektiivi, uusiutuvan energian direktiivi sekä sähkömarkkinamallia ja energiaunionin hallintoa koskevat direktiivit. Lainsäädäntöprosessi kestänee kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 oli 82,4 (1.1.–31.3.2016: 92,8) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 3 827,5 (4 049,5) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtuu lähinnä Meri-Porin edellisvuotta vähäisemmästä toimitusmäärästä.

Konsernin tulos oli -0,7 (6,3) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 4 413,2 (31.12.2016: 4 521,8) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 479,3 (479,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 100,0 (0,0) miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin katsauskauden aikana 160,7 (0,0) miljoonaa euroa.

TVO allekirjoitti helmikuussa 2016 uuden 1,3 miljardin euron syndikoidun valmiusluoton, joka sisälsi kaksi vuoden mittaista pidennysoptiota. Valmiusluotto koostuu 1 000 miljoonan euron ja 300 miljoonan euron eristä. Ensimmäisen erän laina-aika on viisi vuotta ja jälkimmäisen kolme vuotta. Tammikuussa 2017 molempia lainaeriä jatkettiin yhdellä vuodella. Lisäksi TVO allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 200 miljoonan euron edestä kahdenvälisiä valmiusluottosopimuksia. Valmiusluotot ovat kokonaan nostamatta.

OL3 EPR -projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 31.3.2017 oli 655,5 (31.12.2016: 1 027,1) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta väheni 371,5 (31.3.2016: lisääntyi 18,0) miljoonaa euroa 31.3.2017.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto kat-sauskaudella oli 3 804 (3 882) GWh ja käyttökerroin yhteensä 100,0 (100,0) %.

Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti ja luotettavasti. OL1:n nettotuotanto oli 1 886 (1 935) GWh ja käyttökerroin 99,5 (100,0) %. OL2:n nettotuotanto oli 1 918 (1 947) GWh ja käyttökerroin 100,0 (100,0) %.

Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2016–31.3.2017


OL1_2016-04-01_2017-03-31.gif

Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2016–31.3.2017


OL2_2016-04-01_2017-03-31.gif

TVO jätti OL1:n ja OL2:n uuden käyttölupahakemuksen valtioneuvoston päätettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöön 26.1.2017. Käyttölupaa haetaan vuoden 2038 loppuun saakka. Voimassa oleva 20 vuoden käyttölupa on uusittava vuoden 2018 loppuun mennessä.

Olkiluoto 3 EPR

Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

Areva julkaisi vuonna 2016 suunnitelman liiketoimintansa uudelleenjärjestelystä. Suunnitelma sisältää ilmeisesti Areva NP:n liiketoiminnan siirtämisen, OL3-projektia ja eräitä muita toimintoja lukuun ottamatta, uuteen yhtiöön, jonka enemmistö on tarkoitus myydä EDF:lle. AREVA ja EDF julkaisivat 16. marraskuuta 2016 tehneensä sitovan sopimuksen järjestelystä, jonka on ilmoitettu tulevan valmiiksi vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Järjestelyn toimeenpano edellyttää päätöksiä ja hyväksyntöjä muun muassa valtionapuun ja fuusioon liittyen. Euroopan Unionin komissio teki tammikuussa 2017 valtion-apuun liittyvän ehdollisen päätöksen, ja katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2017 komissio on vastaanottanut fuusiota koskevan notifikaation. TVO edellyttää, että järjestelyssä kaikki laitostoimittajan velvollisuudet hoidetaan laitostoimitussopimuksen mukaisesti ja että OL3 EPR -projektin valmistuminen varmistetaan laitostoimittajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti eli vuoden 2018 lopulla.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen kesken. Käyttöhenkilökunnan simulaattorikoulutus käynnistyi helmikuussa 2017.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut. Osa järjestelmistä ja komponenteista pidetään käytössä, osan laitostoimittaja on laittanut säilöntään erillisen suunnitelman mukaisesti.Tammikuussa 2017 turbiinilaitoksella aloitettiin säilönnän purku.

Työmaan henkilömäärä oli katsauskauden lopussa noin 2 400. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitosyksikköä koskevista riita-asioista kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3 EPR -projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 15,2 (19,9) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 14,0 (13,6) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 31.3.2017 oli 232,2 (31.12.2016: 231,0) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 958,9 (31.12.2016: 954,6) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2016 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2016 lopun vastuumääräksi 1 450,1 (1 369,4) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2017 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 428,4 (1 369,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2017 yhtiön vuoden 2016 ydinjätehuoltomaksuksi 49,1 (11,4) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2017 (31.3.2016). Vuoden 2017 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2018.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

Posiva Oy vastaa omistajiensa TVO:n Olkiluodon ja Fortumin Loviisan voimalaitoksilla syntyvän käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa.

Lokakuussa 2016 aloitetut kapselilaitoksen pohjan louhintatyöt ja ilmanvaihtorakennuksen toisen vaiheen työt ovat edenneet suunnitellusti. Varsinaisen loppusijoituslaitoksen louhintatyöt aloitettiin joulukuussa 2016 ja ne etenevät suunnitelmien mukaan ensimmäisten kapselikuilun kuiluyhdysperien sekä loppusijoitustiloihin johtavien ajoneuvoyhteyksien louhinnoilla. Töiden on arvioitu kestävän kaksi ja puoli vuotta.

Posivan omistajat toimittivat ydinjätehuollon toimintakertomuksen vuodelta 2016 TEM:lle maaliskuun lopussa.

Hiilivoima

Meri-Pori

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–31.3.2017 oli 29,3 (173,8) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 10,1 (61,7) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 24,3 (147,4) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2016–31.3.2017


Meri-Pori_2016-04-01_2017-03-31.gif

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 67,7 (63,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 66,3 (61,8) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 55,2 (58,2) miljoonaa euroa.

Olkiluodossa on parhaillaan tekeillä useita laitosmuutoksia, joilla varaudutaan OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöluvan uusintaan vuonna 2018.

Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeuksia on hankittu 0,1 (0,8) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3 EPR:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on OL3 EPR -laitos-toimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3 EPR:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan helmikuussa 2016 päivittämä rahamääräinen vaatimus oli kokonaisuudessaan noin 3,52 miljardia euroa. Summa perustui laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014 ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti. Summa sisälsi viivästyskorkoja (laskettu kesäkuun 2016 loppuun asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,45 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 135 miljoonaa euroa.

Välimiesoikeus teki lopullisen ja sitovan osapäätöksen marraskuussa 2016. Osapäätös käsitteli riidan alkuvaiheiden asioita, kuten aikataulua, lisensiointia ja lisensioitavuutta sekä järjestelmäsuunnittelua. Tämä käsitti monia niistä tosiasioista, joihin TVO perustaa päävaateensa laitostoimittajaa vastaan, kuten myös tiettyjä keskeisiä asioita, joihin laitostoimittajan vaateet TVO:ta vastaan perustuvat. Osapäätöksessä ratkaistiin lopullisesti suurin osa käsitellyistä asioista TVO:n eduksi ja toisaalta hylättiin suurin osa laitostoimittajan väitteistä näiltä osin. Osapäätös ei ottanut kantaa osapuolten esittämiin rahamääräisiin vaatimuksiin. Välimiesmenettely on edelleen kesken ja lisää osapäätöksiä on tulossa ennen lopullista päätöstä, jolla välimiesoikeus määrittää osapuolten korvausvelvollisuudet.

TVO pitää vaatimuksiaan hyvin perusteltuina ja on todennut laitostoimittajan vaateet
perusteettomiksi. Osapäätöksen sisältö vahvistaa tätä näkemystä.

TVO on pyrkinyt saamaan yksityiskohtaista tietoa Arevalta yhtiön julkaisemasta liiketoimintansa uudelleenjärjestelystä ja sen vaikutuksista OL3 EPR -projektiin. Koska TVO ei ole saanut tällaista tietoa, se jätti hakemuksen syyskuun 2016 lopulla Nanterren kaupalliseen tuomioistuimeen Ranskassa. Hakemuksen tavoitteena on saada kiireellisesti varmistus siitä, että kaikki tarvittavat taloudelliset ja muut resurssit, erityisesti EPR-teknologia -osaamiseen liittyen, on suunnattu OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön ja että laitostoimittaja Areva-Siemens täyttää kaikki laitostoimitussopimuksen mukaiset velvoitteensa ja vastuunsa.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 759 (31.12.2016: 747, 31.3.2016: 753) henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 740 (31.12.2016: 721, 31.3.2016: 732) henkilöä.

OL3 EPR:n käyttöönottoa tukien käynnistettiin alkuvuonna merkittävä rekrytointikampanja, jolla organisaatiota vahvistetaan noin parillakymmenellä teknisellä osaajalla. Rekrytoitavat henkilöt sijoittuvat pääsääntöisesti teknisiin palveluihin, turvallisuuteen tai sähköntuotantoon.

OL3-ohjaajien ja -vuoropäälliköiden simulaattorikoulutukset alkoivat helmikuussa normaalin ajon simulaattorikoulutuksilla (21 pv/ vuoro). Jokainen vuoro kouluttautuu simulaattorilla yhteensä 45 päivän ajan. OL3-laitostuntemuskoulutusta annetaan henkilöstölle eri tavoin yhteistyössä laitostoimittajan kanssa.

Eri henkilöstöryhmiä koskevat energia-alan työehtosopimukset olivat voimassa keskusjärjestöjen välisten sopimusten mukaisina 31.1.2018 saakka.

Varsinainen yhtiökokous

TVO:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2017 hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2016, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenistä kahdeksan valittiin uudelleen. Kaksi uutta jäsentä, Esa Kaikkonen ja Anders Renvall, valittiin hallitukseen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Lauri Virkkusen ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Hallitus valitsi keskuudestaan myös hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2016 hallituksen toimintakertomuksessa.
Tarkastelujakson aikana ei ole ilmaantunut yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä uusia riskejä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3 EPR -ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. Prosessijärjestelmien testaukset jatkuvat, ja seuraava tärkeä virstanpylväs on ensi kesäksi suunnitellut kylmäkokeet. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään aiempien periaatteiden mukaisesti. Fortumin Meri-Porin laitososuus on hyväksytty tehoreserviin, ja TVO selvittää oman laitososuutensa käyttöä jatkossa.

Posivan kapselointilaitoksen pohjan louhintatyöt valmistuvat kevään aikana. Käynnissä olevat ilmanvaihtorakennuksen toisen vaiheen työt valmistuvat kesällä 2017.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

24.4.2017

Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100