Ympäristötyö on jatkuvaa parantamista

28.12.2016

Ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa TVO:n toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtamisella edistetään toiminnan ekotehokkuutta ja vähennetään sähköntuotannon elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.
Mikko_Kosonen_kuva_hannu_huovila.jpgTVO on yhtiötason politiikoissaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Ympäristövastuu on tärkeä osa yhtiön johtamisjärjestelmää, ja sitä kannetaan erityisesti polttoainekierron kaikissa vaiheissa ”kalliosta kallioon” -periaatteen mukaisesti.

– Valvomme koko polttoainehankinnan toimitusketjua. Uraanin turvallinen käyttö varmistetaan loppusijoitukseen saakka, tuotantojohtaja Mikko Kosonen painottaa.

TVO:n ympäristöjärjestelmä on kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukainen ja EMAS-rekisteröity. Ympäristöpäämäärien saavuttamiseksi yhtiössä on laadittu ympäristöohjelma, jonka mukaista ympäristövastuutyötä tehdään kaikkialla.

– Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti jatkamme pitkäjänteistä työtä muun muassa radioaktiivisten päästöjen ja jäähdytysveden lämpökuorman hallinnassa sekä Olkiluodon luontoarvojen säilyttämisessä ja henkilöstön ympäristökouluttamisessa, Kosonen luettelee.

Päästötavoitteet korkealla

Ydinvoimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on merialueelle jäähdytysveden mukana johdettava lämpö, joka paikallisesti aiheuttaa meriveden lievää lämpenemistä.

– OL3:n myötä vaikutusalue hieman laajenee. Mutta koska kolmosen hyötysuhde on ykköstä ja kakkosta parempi, vesi vastaavasti lämpenee vähemmän.

Radioaktiivisia päästöjä vapautuu ilmaan ainoastaan ilmastoinnin mukana ja silloinkin erittäin pieniä määriä.

– Ilma- ja vesipäästöt ovat vain murto-osia viranomaisrajoista. Mutta emme tyydy siihen vaan olemme asettaneet omat, tiukemmat tavoitteemme ja haluamme vähentää radioaktiivisten aineiden päästöjä vielä lisää, Kosonen linjaa.

Jätteiden kierrättämisen merkitys on koko ajan kasvanut Olkiluodossa. Vuonna 2015 saaren jätteistä vain yhdeksän prosenttia päätyi kaatopaikalle.

Pienet parannukset, suuret merkitykset

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimpiä keinoja ympäristövaikutusten vähentämisessä. Se huomioidaan niin laitehankinnoissa kuin toimintatavoissakin.

Energiatehokkuusjärjestelmä on osa TVO:n ympäristöjärjestelmää, ja yhtiö toteuttaa energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä osana normaalia toimintaa.

– Valtavien tuotantomäärien takia meillä pienetkin hyötysuhdeparannukset merkitsevät suuria energiasäästöjä, mikä tekee niistä ympäristöhankkeita. Voimalaitosprosessin ja polttoaineainetekniikan kehittyessä laitoksella tarvitaan yhä vähemmän polttoainetta tuottamaan enemmän sähköä, mikä vähentää ympäristövaikutuksia, Kosonen kertoo.


POIMINTOJA TVO:N YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA

  • Ympäristövastuullista toimintaa edellytetään paitsi henkilöstöltä myös yhteistyökumppaneilta.
  • Olkiluodon maankäytössä huomioidaan ympäristön kestävä käyttö.
  • TVO:n ympäristöryhmä kokoontuu kahden kuukauden välein ja raportoi johtoryhmälle.
  • Ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemiseksi käytetään ennakoivaa turvallisuushavainnointia.
  • TVO:lle esitetään ulkoisia huolenaiheita vuosittain hyvin vähän (2015: 3 kpl).
  • Henkilöstöllä on mahdollisuus esittää omia ideoitaan ympäristövaikutusten vähentämiseksi tekemällä aloitteita.