Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2016

18.7.2016

Pörssitiedote 18.7.2016

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 liitteineen (pdf)

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. Olkiluoto 3 -laitosyksikön prosessijärjestelmien testaus aloitettiin ja käyttölupahakemus jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle. Posivan kapselointilaitoksen maanrakennus- ja louhintatyöt käynnistyivät.

Toimintaympäristö

Sähkön käyttö lisääntyi Suomessa vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suomen hallitus käynnisti vuonna 2015 uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelun. Toukokuussa työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä sai valmiiksi raportin, jossa selvitetään, miten uusiutuvaa energiaa tulisi tukea tulevaisuudessa. Energia- ja ilmastostrategia annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2016 lopulla.

Euroopan komission lainsäädäntöesitys EU:n sähkömarkkinamallin uudistamiseksi ja Euroopan parlamentin sähkömarkkinoita koskeva mietintö etenevät aikataulun mukaisesti. Parlamentin mietinnöstä äänestetään elokuussa 2016 ja komission esitys julkaistaan näillä näkymin joulukuussa 2016.

Komissio julkaisi huhtikuussa ydinvoimaa koskevan PINC-tiedonannon Euroopan parlamentille. Tiedonannossaan komissio toteaa, että ydinenergia on vähähiilistä teknologiaa ja auttaa merkittävällä tavalla parantamaan toimitusvarmuutta ja monipuolistamaan toimituslähteitä. Sen vuoksi sen odotetaan pysyvän merkittävänä osana EU:n energiavalikoimaa vuoteen 2050 ulottuvalla jaksolla. Nyt EU:ssa sähköstä tuotetaan 27 prosenttia ydinenergialla. Komissio nostaa tiedonannossaan esille myös yhteistyön kehittämisen standardointi- ja lisensointikysymyksissä ydinvoimalaitosten kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Euroopan komissiossa käydään parhaillaan keskustelua siitä, mihin lisätoimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä Pariisissa solmitun ilmastosopimuksen johdosta. EU:n ilmasto- ja energiakomissaari uskoo päästökauppaan tehtyjen korjaustoimenpiteiden tehoon, mutta komissio pyrkii tasaisin väliajoin arvioimaan lisätoimenpiteiden tarvetta.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2016 oli 176,9 (1.1.–30.6.2015: 155,9) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 6 946,8 (6 587,1) GWh. Sähkön korkeampi toimitusmäärä osakkaille johtuu sekä OL2:n että Meri-Porin lisääntyneestä toimitusmäärästä edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin tulos oli -6,6 (-1,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseen vaikuttaa uuteen ydinjätehuollon tekniseen suunnitelmaan ja aikatauluun perustuvan kustannusarvion päivitykset sekä siihen liittyvän ydinjätehuoltovastuuvarauksen muutokset.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 4 067,5 (31.12.2015: 3 987,5) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 479,3 (479,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 300,0 (500,0) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin katsauskauden aikana 287,9 (152,9) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja 0,0 (60,0) miljoonaa euroa.

Japan Credit Rating Agency (JCR) säilytti helmikuussa TVO:n luottoluokituksen tasolla AA- ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Fitch Ratings säilytti toukokuussa TVO:n luottoluokituksen tasolla BBB, mutta muutti yhtiön tulevaisuuden näkymät negatiivisiksi. Standard & Poor's laski toukokuussa TVO:n luottoluokituksen tasolta BBB- tasolle BB+ ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät vakaiksi.

TVO allekirjoitti helmikuussa uuden 1 300 miljoonan euron valmiusluoton. Valmiusluotolla jälleenrahoitetaan maaliskuussa 2011 allekirjoitettu valmiusluotto. Valmiusluotto koostuu 1 000 miljoonan euron ja 300 miljoonan euron eristä. Ensimmäisen erän laina-aika on viisi vuotta ja jälkimmäisen kolme vuotta. Molempien erien laina-aikaan sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Valmiusluotto käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Lisäksi katsauskauden aikana on allekirjoitettu yhteensä 575 miljoonan euron edestä kahdenvälisiä pankkilainoja, joista nostamatta on 275 miljoonaa euroa.

OL3-projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 30.6.2016 oli 1 027,1 (31.12.2015: 1 009,1) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta lisättiin 18,0 (26,3) miljoonaa euroa 31.3.2016.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto kat-sauskaudella oli 6 764 (6 560) GWh ja käyttökerroin yhteensä 88,2 (86,0) prosenttia.

Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti. OL1:n nettotuotanto oli 3 221 (3 557) GWh ja käyttökerroin 84,0 (93,3) %. OL2:n nettotuotanto oli 3 543 (3 003) GWh ja käyttökerroin 92,4 (78,7) %.

Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho MW
1.7.2015–30.6.2016


OL1_2015-07-01_2016-06-30_FI.gif

Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho MW
1.7.2015–30.6.2016

OL2_2015-07-01_2016-06-30_FI.gif

OL1 oli poissa tuotannosta huhtikuussa vajaan viikon. Laitosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin vioittuneiden polttoaine-elementtien vaihdon vuoksi 11. huhtikuuta. Laitosyksikkö kytkettiin takaisin sähköntuotantoon 16. huhtikuuta.

Vuosihuollot

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2016 vuosihuollot toteutettiin 8.5.–9.6.2016. OL1:llä oli mittavampi, runsaat 21 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki ja OL2:lla polttoaineenvaihtoseisokki, jonka kestoksi tuli runsaat 9 vuorokautta. Vuosihuollot kestivät noin viisi vuorokautta ennakoitua pidempään. Aikatauluviivästyksiä aiheuttivat muun muassa säätösauvatoimilaitetöiden viiveet. Muilta osin vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaisesti.

OL1:n huoltoseisokin keskeisimmät työt olivat yhden pääkiertopumpun vaihto ja siihen liittyvän taajuusmuuttajan uusinta, neutronivuon kalibrointijärjestelmän uusinta, pienjännitekojeistojen vaihto ja jälkilämmönpoistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi yhdessä osajärjestelmässä. Suojarakennukseen tehtiin myös tiiveyskoe. Töissä oli enimmillään mukana TVO:n oman väen lisäksi noin tuhat ulkopuolista tekijää.

Polttoaineen vaihdon lisäksi OL2:lla tehtiin vuosittain toistuvia huoltotöitä.

Olkiluoto 3

Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen kesken. Tammikuussa 2016 aloitettiin käyttöautomaatiojärjestelmien koekäyttö. Huhtikuussa aloitettiin prosessijärjestelmien testaus ja jätettiin käyttölupahakemus työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM). Päätöksen käyttöluvan myöntämisestä tekee valtioneuvosto TEMin esityksen pohjalta.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut. Osa järjestelmistä ja komponenteista pidetään käytössä, osa on säilöttynä erillisen suunnitelman mukaisesti.

Työmaan henkilömäärä oli raportointikauden lopussa noin 2 600. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitosyksikköä koskevista riita-asioista kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3-projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine


Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 26,5 (25,6) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 25,9 (25,6) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 30.6.2016 oli 224,7 (31.12.2015: 224,2) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Maaliskuussa aloitetut tutkimustila ONKALOn viimeisen louhintaosuuden työt ovat jatkuneet suunnitellusti. Eurajoen kunta myönsi rakennusluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle toukokuussa. Kapselointilaitoksen pohjan louhintatöiden valmistelut alkoivat pintamaan poistolla kesäkuussa.

Posiva Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Posiva Solutions Oy perustettiin 10.6.2016. Yhtiö keskittyy Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvässä suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystoiminnassa syntyneen tietotaidon myyntiin sekä konsultointiin. Posiva Solutions Oy teki kesäkuussa palvelusopimuksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittamisesta Fennovoima Oy:lle.

Ydinjätehuollon suunnitelma eli jätehuoltokaavio vuosille 2016–2018 jätettiin TEMille kesäkuun lopussa. Ydinjätehuoltovelvollisilta perittävän ydinjätehuoltomaksun suuruus perustuu kolmen vuoden välein päivitettävään jätehuoltokaavioon.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 947,9 (31.12.2015: 971,2) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2015 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2015 lopun vastuumääräksi 1 369,4 (1 349,1) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2016 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 369,4 (1 345,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2016 yhtiön vuoden 2015 ydinjätehuoltomaksuksi 11,4 (20,8) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2016 (31.3.2015). Vuoden 2016 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2017.

Hiilivoima

Meri-Pori

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–30.6.2016 oli 197,7 (43,6) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 70,4 (15,7) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 168,0 (36,2) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.7.2015–30.6.2016


Meri-Pori_2015-07-01_2016-06-30_FI.gif

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 131,9 (126,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 130,9 (124,2) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 103,7 (98,6) miljoonaa euroa.

Olkiluodossa on parhaillaan tekeillä useita laitosmuutoksia, joilla varaudutaan OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöluvan uusintaan vuonna 2018.

Hiilidioksidipäästöoikeuksia on luovutettu energiamarkkinavirastolle 1,2 (1,9) miljoonan euron arvosta. Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeuksia on hankittu 0,9 (0,3) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on OL3-laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan helmikuussa 2016 päivittämä rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,52 miljardia euroa. Summa perustuu laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014 ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti. Summa sisältää viivästyskorkoja (laskettu kesäkuun 2016 loppuun asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,45 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 135 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittamat kanteet perusteettomiksi ja tutkii päivitetyn kanteen.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 809 (31.12.2015: 749, 30.6.2015: 813) henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 724 (31.12.2015: 731, 30.6.2015: 732) henkilöä.

Vuoden 2015 henkilöstötutkimuksen tulosten pohjalta on käynnistetty Hyvinvointi ja tulokselliset tekijät 2020 -ohjelma, jonka tavoitteena on pureutua henkilöstötutkimuksessa esille nousseihin asioihin. Hanke on edennyt suunnitellusti. Osana hanketta julkaistiin muun muassa työhyvinvointiohjelma 2016.

Vuoden alussa käynnistettiin myös osaamisen kartoittamiseen liittyvä konsernitason hanke. Hankkeen tavoitteena on varmistaa OL3:n onnistunut käyttöönotto ja kaikkien laitosyksiköiden, mukaan lukien Posivan loppusijoituslaitoksen, turvallinen käyttö.

Varsinainen yhtiökokous

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2015, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Kaikki hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Hallitus valitsi samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuheenjohtajaksi Lauri Virkkusen. Hallitus valitsi myös keskuudestaan hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa.

Tarkastelujakson aikana ei ole ilmaantunut yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä uusia riskejä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3-ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. Prosessijärjestelmien testaukset jatkuvat, ja primääripiirin huuhtelu on tarkoitus aloittaa vuoden loppupuolella. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään aiempien periaatteiden mukaisesti.

Posivan kapselointilaitoksen maanrakennus- ja louhintatyöt jatkuvat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

15.7.2016

Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100