Osallistumme kestävän kehityksen viikkoon ja ympäristöpäivään

1.6.2016

​Euroopan kestävän kehityksen viikko ja YK:n maailman ympäristöpäivä tarjoavat mahdollisuuden ympäristön huomioimiselle sanojen ja tekojen avulla. Maanantaina 30.5. alkanut kestävän kehityksen viikko huipentuu 5.6. vietettävään maailman ympäristöpäivään.
Ympäristön merkitys ja luonnonsuojelun tarve tuleville sukupolville ovat vahvasti viikon agendalla. Kampanjoiden tarkoituksena on rohkaista kaikkia meitä ympäristöä vaaliviin toimiin ja tarkastelemaan ESDW-logo-GB.jpgomia luontoon liittyviä asenteitamme. Ilmastonmuutoksen eteneminen vaikuttaa ympäristöön maailmanlaajuisena ilmaston lämpenemisenä, ja trendi näkyy Suomessakin. Ilmatieteen laitoksen mukaan pitkät lämpötila-aikasarjat paljastavat Suomen ilmaston lämmenneen kaikkina vuodenaikoina. Viimeisen sadan vuoden aikana Suomen keskilämpötila on noussut noin asteen.

Vastuullisuutemme perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin

TVO-konserni osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävän kehityksen edistämiseen merkittävällä tavalla. Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tuotetaan puhdasta ja ilmastoystävällistä ydinsähköä noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkötarpeesta. Ydinsähkön tuotannosta ei juuri synny kasvihuonekaasu- eikä hiukkaspäästöjä. Toiminnan aiheuttamat haitalliset vaikutukset minimoidaan kaikissa sähkön tuotantoketjun vaiheissa sekä varmistetaan ydinpolttoaineen turvallinen käyttö raaka-aineen hankinnasta loppusijoitukseen.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toiminnan vaikutuksia maalla, merellä ja ilmassa tarkkaillaan säännöllisesti, ja ympäristönperustilatutkimuksia on tehty alueella jo ennen sähköntuotannon käynnistymistä 1970-luvulta alkaen. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on merialueelle jäähdytysveden mukana johdettava lämpö, joka aiheuttaa paikallisesti meriveden lievää lämpenemistä.

Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus myös biodiversiteettiin, joten TVO:n tuottamalla ilmastoystävällisellä sähköllä turvataan ja ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta. Vuonna 2013 Olkiluodon saarella toteutettiin luonnon monimuotoisuustutkimus. Tutkimuksessa otettiin huomioon kasvillisuus ja luontotyypit, luonnonsuojelualueet, uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit, pesimälinnusto sekä nisäkkäät. Tutkimuksen mukaan Olkiluodossa esiintyvät luontotyypit ovat suurelta osin luonnostaan karuja ja vähälajisia, mutta alueella sijaitsevat neljä luonnonsuojelualuetta lisäävät monimuotoisuutta. Olkiluodon saaren ja ympäröivän alueen linnusto on paikoitellen monilajista ja runsaslukuista, ja rakennetut alueet tarjoavat joillekin huomionarvoisille lintulajeille pesimämahdollisuuksia.

Ympäristöjohtaminen hyvällä tasolla

Ympäristöasioiden hallinta on hyvällä tasolla, ja tavoitteena on toimintojen jatkuva parantaminen ja ympäristönsuojelun tason nostaminen. TVO ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 14001-standardin vaatimusten mukaisesti ja on EMAS-rekisteröity. TVO sai äskettäin tunnustuksen Euroopan komissiolta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästään, joka on rekisteröity ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa tämän vapaaehtoisia ympäristöjärjestelmiä koskevan EMAS-asetuksen mukaisesti.
TVO-konserni politiikkojen ja toimintaperiaatteiden mukaista vastuullista suhtautumista ympäristöasioihin edellytetään myös voimalaitosalueella toimivilta alihankkijoilta ja yhteistyökumppaneilta.