Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2015

20.10.2015

​Pörssitiedote 20.10.2015

TVO:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 liitteineen (pdf)

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. OL2:n generaattorivaurio laski tuotantoa helmikuussa. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin tammi˗˗helmikuussa. Kesäkuussa Teollisuuden Voiman yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, ettei Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikölle haeta rakentamislupaa vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen voimassaoloaikana. Olkiluoto 3:n käyttöautomaation tehdastestit valmistuivat laitostoimittajan testiympäristössä Saksassa heinäkuussa ja käyttöautomaatiojärjestelmä siirrettiin Olkiluotoon elokuussa. Laitostoimittajan mukaan OL3-laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa loppuvuodesta 2018.

Toimintaympäristö

Sähkön käyttö aleni Suomessa tammi˗˗syyskuussa 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa lain ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta. Säteilyturvakeskuksen (STUK) toimivalta laajenee ja STUK valtuutetaan antamaan säteilyn käytön turvallisuutta koskevia sitovia määräyksiä. Ydinlaitoksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuustutkimusmaksua ja jätehuoltovelvolliselta perittävää maksua korotetaan määräajaksi. TVO:n osalta maksut nousevat noin 2 miljoonaa euroa vuodessa, vuosina 2016–2020.

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma valmistui toukokuun lopussa. Hallitus haluaa korvata fossiilista tuontienergiaa ja saavuttaa vuoden 2020 ilmastotavoitteet jo tämän vaalikauden aikana.

Euroopan komissio julkaisi alkuvuonna tiedonannon EU:n energiaunionista. Tiedonannossa nostetaan esiin ydinpolttoaineen hajautetun hankinnan merkitys toimitusvarmuuden kannalta. Heinäkuussa komissio antoi uuden, sähkömarkkinoita koskevan tiedonannon ja käynnisti tätä koskevan sidosryhmäkonsultaation. Komission lainsäädäntöaloitteita odotetaan vuoden 2016 aikana.

Euroopan komissio julkisti heinäkuussa ehdotuksen uudesta lainsäädännöstä päästökaupan uudistamiseksi. Komission pitkän tähtäimen tavoitteena on järjestelmän korjaaminen, jolloin päästökauppa voisi mahdollisesti toimia tulevaisuudessa ilmastotavoitteiden pääasiallisena ohjauskeinona.

Suomen hallitus teki syyskuussa lakiehdotuksen kiinteistöveron ylärajan korottamisesta. Ehdotuksessa voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotetaan 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin vuodesta 2016 alkaen. Seuraavaksi ehdotus menee eduskuntakäsittelyyn.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.9.2015 oli 217,1 (1.1.–30.9.2014: 262,3) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 10 416,9 (11 183,2) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtui pääosin OL2:n generaattorin vesivuodosta johtuneesta tuotantokatkoksesta, joka kesti vajaat kolme viikkoa helmikuussa sekä Meri-Porin alhaisemmasta sähkön toimituksesta edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin tulos oli 18,3 (9,9) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 3 912,2 (31.12.2014: 3 727,3) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 379,3 (439,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 500,0 (697,0) miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin katsauskauden aikana 152,9 (554,5) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja 60,0 (0) miljoonaa euroa.

Japan Credit Rating Agency (JCR) laski tammikuussa TVO:n luottoluokituksen tasolta AA tasolle AA- ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät vakaiksi. FitchRatings päivitti toukokuussa luokituksen BBB/F3 entiselle tasolle ja arvioi tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Standard & Poors puolestaan laski toukokuussa TVO:n luottoluokituksen tasolta BBB/A-2 tasolle BBB-/A-3 ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät edelleen negatiivisiksi.

TVO laski helmikuussa liikkeeseen joukkovelkakirjalainaohjelmansa (EMTN) puitteissa 500 miljoonan euron suuruisen julkisen joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on 10 vuotta ja kuponkikorko 2,125 %. EMTN-ohjelman määrä nostettiin kesäkuussa 3,5 miljardista eurosta 4 miljardiin euroon.

OL3-projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 30.9.2015 oli 1 009,1 (31.12.2014: 982,8) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta lisättiin 26,3 (51,1) miljoonaa euroa 31.3.2015.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto katsauskaudella oli 10 356 (10 861) GWh ja käyttökerroin yhteensä 90,0 (94,4) prosenttia.

Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti. OL1:n nettotuotanto oli 5 451 (5 322) GWh ja käyttökerroin 94,8 (92,6) %. OL2:n nettotuotanto oli 4 905 (5 539) GWh ja käyttökerroin 85,3 (96,3) %.


Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho
1.10.2014–30.9.2015

OL1_2014-10-01_2015-09-30_FI.gif


Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho
1.10.2014–30.9.2015

OL2_2014-10-01_2015-09-30_FI.gif

OL2 oli poissa tuotannosta helmikuussa vajaat kolme viikkoa. Laitosyksikön vesijäähdytteisessä generaattorissa havaittiin vesivuoto 4. helmikuuta, jolloin laitosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin. TVO:n ja generaattoritoimittajan asiantuntijoiden tutkimusten jälkeen TVO päätti vaihtaa generaattorin roottorin. Laitosyksikkö kytkettiin takaisin sähköntuotantoon 24. helmikuuta.

Vuosihuollot

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2015 vuosihuollot toteutettiin 3.5.–5.6.2015. OL1:llä oli runsaat 10 vuorokautta kestänyt polttoaineenvaihtoseisokki ja OL2:lla huoltoseisokki, jonka kestoksi tuli runsaat 17 vuorokautta.

OL1:llä tehtiin polttoaineenvaihdon lisäksi huoltoja, korjauksia ja testauksia sekä vaihdettiin syöttövesilinjassa sekoituskohta.

OL2:lla merkittävimpiä töitä polttoaineenvaihdon lisäksi olivat kojeistotyöt kahdessa osajärjestelmässä, joissa toisessa vaihdettiin pienjännitekoneistot. Myös syöttövesijärjestelmän molemmat sekoituskohdat uusittiin.

TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistui alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 800 henkilöä.

Olkiluoto 3

Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti alun perin alkaa huhtikuun lopussa 2009.

Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivitetyn aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen kesken. Käyttöautomaation tehdastestit valmistuivat ja järjestelmä siirrettiin Olkiluotoon elokuussa. Turvallisuusautomaatiojärjestelmien tehdastestit ovat vielä kesken.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut. Osa järjestelmistä ja komponenteista pidetään käytössä, osa on säilöttynä erillisen suunnitelman mukaisesti.

Työmaan henkilömäärä on kasvanut raportointikauden aikana noin 500 henkilöllä ja oli raportointikauden lopussa noin 1 600. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitosyksikköä koskevista riita-asioista kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3-projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Olkiluoto 4

Eduskunta jätti 1.7.2010 voimaan valtioneuvoston 6.5.2010 tekemän myönteisen periaatepäätöksen TVO:n periaatepäätöshakemuksesta neljännen ydinvoimalaitosyksikön (Olkiluoto 4) rakentamisesta Olkiluotoon. Periaatepäätöksen mukaan se raukeaa, mikäli rakentamislupaa ei ole haettu viiden vuoden kuluessa siitä, kun eduskunta on päättänyt periaatepäätöksen voimaan jäämisestä.

TVO jätti 20.5.2014 valtioneuvostolle hakemuksen, jossa pyydettiin asettamaan uusi määräaika OL4:n rakentamislupahakemuksen jättämiselle sekä päätöstä siitä, että OL4:n rakentaminen on hankkeen ajoituksen muuttumisesta huolimatta yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Valtioneuvosto teki 25.9.2014 kielteisen päätöksen TVO:n hakemuksesta.

TVO:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 24.6.2015 yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että OL4:lle ei haeta rakentamislupaa periaatepäätöksen voimassaoloaikana ja että OL4:n kilpailu- ja suunnitteluvaihetta varten osakkaiden ja TVO:n aiemmin allekirjoittamassa sopimus- ja sitoumusasiakirjassa tarkoitettua hanketta ei toteuteta.

Yhtiön taseen OL4-projektiin liittyvien aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo 58,2 miljoonaa euroa on kokonaisuudessaan kirjattu taseen arvonalentumiseksi. Tuloslaskelmassa arvonalentuminen on kirjattu ryhmään poistot ja arvonalentumiset. Arvonalentuminen ei vaikuta yhtiön tulokseen, koska yhtiö on laskuttanut arvonalentumisen kustannukset osakkailta niiden antamien OL4-osakaslainojen suhteessa. Osakkailta laskutettu arvonalentuminen esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. TVO on kuitannut laskut OL4-osakaslainavelkoja vastaan ja palauttanut osakkaille 1,8 miljoonaa euroa. OL4-hanketta varten ei ole jäljellä osakaslainaa eikä osakaslainasitoumuksia.

TVO ylläpitää valmiutta uuden periaatepäätöksen hakemiseksi OL4:lle. Hakemuksen jättämisestä päätetään erikseen.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 46,4 (32,6) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 39,3 (37,7) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 30.9.2015 oli 218,5 (31.12.2014: 211,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. TVO:n käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta huolehtii yhteisyritys Posiva Oy, jonka toisena omistajana on Fortum Power and Heat Oy.

Posivan loppusijoitus- ja kapselointilaitoksen rakentamisluvasta päätettäneen valtioneuvostossa syyskaudella 2015.

ONKALOn nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen rakennustyöt ovat valmistuneet heinäkuussa 2015. Nostinlaiterakennukseen on urakan valmistuttua mahdollisuus asentaa ONKALOn maanalaisiin tiloihin kulkeva henkilöhissi. Toiminta jatkuu myös maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa, jossa bentoniittipuskurin asennustestit ovat valmistuneet kesän aikana.

Posivan omistajat ovat jättäneet työ- ja elinkeinoministeriölle ydinjätehuolto-ohjelman (YJH-ohjelma) syyskuun 2015 lopussa. Ohjelma sisältää ydinjätehuollon päätavoitteet ja tehtävät vuosille 2016–2021.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 953,6 (31.12.2014: 930,3) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2014 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2014 lopun vastuumääräksi 1 349,1 (1 317,8) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2015 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 345,4 (1 310,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2015 yhtiön vuoden 2014 ydinjätehuoltomaksuksi 20,8 (56,1) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2015 (31.3.2014). Vuoden 2015 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2016.

Hiilivoima

Meri-Pori

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–30.9.2015 oli 80,1 (339,3) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 29,3 (123,5) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 66,5 (283,6) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.10.2014–30.9.2015

Meri-Pori_2014-10-01_2015-09-30_FI.gif

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 186,9 (252,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 184,8 (253,0) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 150,9 (220,4) miljoonaa euroa.

Käynnissä olevien laitosyksiköiden modernisointityöt jatkuivat.

Toukokuussa 2013 TVO allekirjoitti Wärtsilä Finland Oy:n kanssa sopimuksen varavoimadieselgeneraattoreiden ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluotoon. Generaattoreita on yhteensä yhdeksän, ja TVO vastaa projektin rakennustöistä ja generaattoreiden liitännöistä TVO:n muihin järjestelmiin. OL1:n ja OL2:n varavoimana toimivat dieselgeneraattorit on tarkoitus uusia vuoteen 2022 mennessä. Työ on Olkiluodon kaikkien aikojen suurin laitosmuutoshanke.

Heinäkuussa 2014 TVO solmi sopimuksen Westinghouse Electric Swedenin (WSE) kanssa OL1:n ja OL2:n pääkiertopumppujen uusimisesta. Sopimus sisältää 12 pääkiertopumppua. Pumppujen uusinta toteutetaan avaimet käteen -periaatteella. WSE vastaa pumppujen asennuksesta ja erikoistyökalujen valmistuksesta sekä pumppujen suunnittelusta yhdessä niiden valmistajan kanssa. TVO vastaa sopimuksessa määriteltyjen asennuksen aikaisten tukipalveluiden järjestämisestä. Pääkiertopumput vaihdetaan huoltoseisokeissa vuosina 2016–2018.

Hiilidioksidipäästöoikeuksia on luovutettu energiamarkkinavirastolle 1,9 (2,7) miljoonan euron arvosta. Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeuksia on hankittu 0,5 (1,6) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on OL3-laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,4 miljardia euroa. Vaatimus kattaa rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun loppuun asti. Summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja (laskettu heinäkuuhun 2015 asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,4 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 140 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi, tutkii päivitetyn kanteen ja vastaa siihen asianmukaisesti.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä.

Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 760 (31.12.2014: 809, 30.9.2014: 829) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 734 (31.12.2014: 754, 30.9.2014: 758) henkilöä. TVO työllisti kesän 2015 aikana yhteensä 76 (2014: 129) ammattiin opiskelevaa nuorta kuukaudesta kolmeen kuukauteen kestävään työsuhteeseen.

TVO:n tammikuun 2015 alkupuolella käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät helmikuun lopulla. Neuvottelut liittyivät toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja kustannustehokkuuden parantamiseen, joilla pyritään yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseen haasteellisilla sähköntuotantomarkkinoilla. Tavoitteena oli 15 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ennen neuvotteluja henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 110 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella henkilöstö väheni 42 henkilöllä, joista 11 irtisanottiin. Lisäksi henkilöstövähennyksiä toteutuu erilaisten vapaaehtoisten järjestelyjen avulla siten, että vähennysten kokonaismäärä on noin 100 henkilötyövuotta. Kokonaisvähennysten arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Neuvottelujen piirissä oli lähes koko TVO:n henkilöstö, noin 700 henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2015. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2014, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Hallituksen jäsenistä yhdeksän valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Markus Mannström Juha Taavilan tilalle. Hallitus valitsi samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Lauri Virkkusen ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Hallitus valitsi myös keskuudestaan hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Ylimääräinen yhtiökokous

TVO:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 24.6.2015. Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, ettei Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikölle haeta rakentamislupaa vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen voimassaoloaikana.

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksessa.

Tarkastelujakson aikana ei ole ilmaantunut yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä uusia riskejä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3-ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään aiempien periaatteiden mukaisesti.

Posiva valmistautuu kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen aloittamiseen rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

19.10.2015

Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100