Masto kertoo sään

22.10.2013

​Olkiluodon voimalaitoksen läheisyydessä kohoaa sadan metrin korkeuteen säämasto, joka välittää laitosyksiköiden valvomoihin ja Ilmatieteen laitokselle monipuolista tietoa vallitsevasta säätilasta. Neljännesvuosittain mittaustiedot raportoidaan myös Säteilyturvakeskukselle.

Säämaston anturit mittaavat jatkuvatoimisesti tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, tuulen suunnan hajontaa, tuulen stabiiliutta ja ilman lämpötilaa. Tuulimittaukset tapahtuvat kolmiulotteisina ultraäänimittauksina. Mittauksiinkin sovelletaan ydinturvallisuusajattelua,Saamasto_pieni.jpg eli ne tehdään kahdennetusti. Maanpinnan tasolla mitataan lisäksi ilman kosteutta, ilmanpainetta, sademäärää ja sadeaikaa. Mittaustulokset tallentuvat sääaseman keskusyksikön puskurimuistiin, josta ne lähtevät laitosyksiköille 10 minuutin välein ja erikseen Ilmatieteen laitokselle. Säteilyturvakeskus saa tarvittaessa tiedot Ilmatieteen laitokselta. Säämastoon on sijoitettu myös lähialueen meriliikennettä valvova tutka, joka kuuluu osana TVO:n ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

Säämaston mittauslaitteiston anturit ovat 100:n, 60:n ja 20:n metrin korkeudella sekä maanpinnan tasalla. Lisäksi maston laitetilassa on puskurimuistilla varustettu keskusyksikkö. Järjestelmä on yhdistetty laitosyksiköiden prosessitietokoneisiin, ja sillä on kiinteä tietoliikenneyhteys myös Ilmatieteen laitokselle. Järjestelmän sähkönsyöttö tapahtuu ulkopuolisesta 400 kV:n verkosta, ja sähkönsyöttö on akkuvarmennettu.

 

Säämaston keskusyksikkö lähettää säätiedot 10 minuutin välein laitosyksiköiden valvomoihin. Kuva: Hannu Huovila.

Lakisääteinen järjestelmä

Ydinenergialaki ja -asetus sekä Säteilyturvakeskuksen Ydinvoimalaitosohjeet sanovat, että ydinvoimalaitoksen luvanhaltija on vastuussa laitoksen läheisyydessä tehtävistä meteorologisista mittauksista. Säämittausjärjestelmää käytetään radioaktiivisten päästöjen leviämissuunnan ja kulkeutumisen laskennalliseen arviointiin. Olkiluodon säämasto pystytettiin jo 1970-luvun puolivälissä, jolloin alkoivat voimalaitoksen toimintaa edeltävät, ympäristön tilaa selvittävät mittaukset.

Voimalaitoksen normaalikäytön aikana päästöt ovat ympäristön kannalta merkityksettömän pieniä. Myös erittäin epätodennäköisissä onnettomuustilanteissa järjestelmän avulla saadaan mahdollisten radioaktiivisten aineiden leviämisen arviointiin tarvittavat tiedot tuulen suunnasta, nopeudesta ja sekoituskerroksen rakenteesta.

EU-direktiivi edellyttää nykyisin, että Ilmatieteen laitoksen mittaustiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tämän myötä myös Olkiluodon säämastolta tulevat tiedot ovat saatavissa Ilmatieteen laitoksen avoimen datapalvelun kautta.

Radioaktiiviset_paastot_luuppi.jpg