MITTAUS- JA LASKENTAPERIAATTEET

TVO:n Yhteiskuntavastuuraportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston Core-tason edellyttämien tietojen mukaisesti, kun aiemmin TVO on raportoinut GRI G4 -ohjeiston peruslaajuuden (Core) ja sen toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) mukaisesti.

Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston laatua koskevat raportointiperiaatteet on huomioitu raportointiprosessin aikana.

Raportti kattaa emoyhtiö Teollisuuden Voima Oyj:n toiminnan ja alueellisesti koko Suomen toiminnot. TVO raportoi tapaturma- ja koulutustietoja osin myös TVO-konsernin henkilöstöstä (TVO ja Posiva) sekä TVO:n alihankkijoista. Näiden tietojen raportoinnin yhteydessä täsmennetään taho, jota tiedot koskevat. Raportoinnissa kerrotaan käytetyn polttoaineen loppusijoitustutkimuksesta, jota hoitaa Fortum Power and Heat Oy:n ja TVO:n yhteisyritys Posiva Oy. Meri-Porin hiilivoimalaitoksen tietoja ei ole sisällytetty vastuullisuusraporttiin, sillä raportoimatta jättäminen ei jätä jatkuvia positiivisia tai negatiivisia olennaisia vaikutuksia raportoinnin ulkopuolelle.

Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeistoon siirryttäessä olennaiset yhteiskuntavastuun asiat päivitettiin syksyllä 2016. Päivityksen tavoitteena oli poistaa päällekkäisyyksiä ja keskittää raportointia GRI:n olennaisuusperiaatteen, vaikutus sidosryhmien päätöksentekoon ja taloudellistan, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten, mukaisesti. Raportoinnin näkökulmasta olennaisia näkökulmia karsittiin noin kolmasosalla.

Taloudellisen vastuun osalta raportointi keskittyy jatkossa suorien taloudellisten tulosten kuvaamiseen. GRI:n näkökohdat taloudelliset vaikutukset sekä tutkimus & kehitys poistuvat vuoden 2016 raportoinnin piiristä. Ympäristötietojen raportointi pysyy lähes muuttumattomana, ainoana poikkeuksen tuotteet ja palvelut, joka poistuu GRI Standards –ohjeistosta. Sosiaalisen vastuun osalta useat aiemmin raportoidut asiat, kuten monimuotoisuus, syrjinnän kielto, paikallisyhteistyö, lahjonta ja politiinen vaikuttaminen, poistuvat olennaisten raportoitavien asioiden joukosta ja niitä johdetaan osana TVO:n normaalia johtamisjärjestelmää. Näitä näkökohtia seurataan jatkuvasti ja ne nostetaan tarvittaessa takaisin raportoinnin piiriin. Sama pätee myös aiemmin raportoituihin tuotevastuun asioihin sekä määräystenmukaisuuteen.

Toisaalta TVO on nostanut Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston olennaisten asioiden rinnalle raportointiin entistä useampia omia olennaisia näkökohtia, jotka kuvaavat TVO:lle tyypillisiä yhteiskuntavastuun asioita. Näitä uusia, TVO:n omia olennaisia näkökohtia ovat turvallisuuden taso, ydinvoiman hyväksyttävyys, laitosyksiköiden taloudellinen käyttöikä (eliniän hallinta), ydinvoimalaistosten käytöstäpoisto sekä turvallisuusasenteen ja ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen. Mikäli aiemmin raportoiduissa tiedoissa on havaittu muutoksia, niistä kerrotaan erillismerkinnällä kyseessä olevan tiedon yhteydessä.

Suurin osa yhteiskuntavastuuraportin tiedoista pohjautuu viranomaisille raportoitaviin tietoihin, jotka on julkaistu myös muissa TVO:n vuosiraporteissa (linkki vuosikertomusportaaliin). Henkilöstöä koskevat työturvallisuustiedot perustuvat työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmään sekä muut tiedot yhtiön toiminnasta kerättyihin henkilöstötietoihin.

TVO käyttää taloudellisen vastuun raportointiin soveltuvin osin GRI Standardsin mukaisia tunnuslukuja ja raportoi yhteiskuntavastuuraportissaan joitakin osana tilinpäätösprosessia kerättyjä lukuja, jotka eivät sisälly varsinaisiin tilinpäätöstietoihin. Ulkopuolinen päästökauppatodentaja on todentanut hiilidioksidipäästöjen määrän.

Yhteiskuntavastuuraportointi 2016 muodostaa kokonaisuuden TVO:n muun vuosiraportoinnin kanssa. Muita TVO:n verkkovuosikertomuksessa julkaistuja raportteja ovat:

  • IFRS-standardin mukaan laadittu TVO:n Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 raportoi yhtiön taloudellisesta kehityksestä.
  • TVO:n Selvitys hallinta- ja ohjausjärjestelmästä 2016 kuvaa johtamisjärjestelmiä ja hallintoelinten tehtäviä.
  • TVO:n ympäristöraportti 2016 on EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko ja sen tiedot perustuvat sertifioituun ympäristöjärjestelmään.

Raportti sisältää vertailun GRI Standards -vaatimuksiin .
TVO raportoi GRI Standards -ohjeiston peruslaajuuden (Core) mukaisesti.

TVO:n vastuullisuuden merkittävä näkökohtaGRI Standards -näkökohtaLaskentaraja näkökohdalle
Taloudellinen vastuu
Omistaja-arvo, Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusSuorat taloudelliset tulokset
TVO
TurvallisuuskulttuuriYdinvoimalaitosten käytöstäpoistoTVO
Omistaja-arvo, Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusYdinvoimalaitosten käytöstäpoistoTVO
Omistaja-arvoTVO oma näkökohta: Laitosyksiköiden taloudellinen käyttöikä (eliniän hallinta)TVO
Ympäristövastuu
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusMateriaalitTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusEnergiaTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusVesiTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusPäästötTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusJätevedet ja jätteetTVO, Posiva
Sosiaalinen vastuu
Hyvä työyhteisöTyöllistäminenTVO
Hyvä työyhteisöHenkilöstön ja työnantajan suhteetTVO
Turvallisuuskulttuuri, Hyvä työyhteisöTyöterveys ja -turvallisuusTVO, Olkiluodossa toimivat alihankkijat
Hyvä työyhteisöKoulutusTVO, Olkiluodossa toimivat alihankkijat
TurvallisuuskulttuuriTVO oma näkökohta: Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminenTVO
TurvallisuuskulttuuriTVO oma näkökohta: Turvallisuusasenteen ja ydinturvallisuuden jatkuva parantaminenTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusTVO oma näkökohta: Toimittajien ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusTVO oma näkökohta: Ydinvoiman hyväksyttävyysTVO