Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

  Uraani polttoaineenatvo_materiaalitehokkuus_kaytetty_ydinpolttoaine.png

  Sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa varmistetaan ydinpolttoaineena käytettävän uraanin turvallinen käyttö aina uraanin vastuullisesta hankinnasta turvalliseen loppusijoitukseen. TVO:n laitosyksiköt OL1 ja OL2 tarvitsevat vuoden aikana polttoaineenaan yhteensä noin 40 tonnia matalarikasteista uraania.

  TVO käyttää ydinpolttoaineen hankinnassa ns. hajautettua hankintaketjua, eli eri hankintavaiheille tehdään erilliset sopimukset ja kullekin vaiheelle on tavanomaisesti myös useampia toimittajia. Hankintojen perustan muodostavat pitkäaikaiset toimitussopimukset alan johtavien toimittajien kanssa. Uraania hankitaan vain niiltä toimittajilta, jotka täyttävät TVO:n asettamat tiukat vaatimukset.

  Lisätietoa: Uraanin hankinta

  Materiaalitehokkuutta kehitetään jatkuvasti

  Reaktoreiden polttoainetalous on kehittyneen reaktorifysikaalisen suunnittelun ja jatkuvan polttoaineteknisen kehitystyön avulla parantunut käytön alusta (noin 35 vuodessa) noin 30 % ja viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 5 %. Tämä tarkoittaa, että energian tuottamiseen tarvitaan vastaavasti vähemmän luonnonuraania ja rikastustyötä. Uraanintuotannossa, kuten kaikessa kaivostuotannossa, on haettu vähemmän energiaa ja pienempää maankäyttöä vaativia menetelmiä. Isotooppirikastuslaitosten energiankulutus on pudonnut dramaattisesti, kun perinteinen kaasudiffuusioteknologia (energiankulutus 2000–3000 kWh/SWU) on korvattu moderneilla sentrifugilaitoksilla (energiankulutus 50–60 kWh/SWU). TVO:n kaikki toimittajat käyttävät nykyään sentrifugiteknologiaa. TVO tekee jatkuvasti työtä polttoaineketjun jalanjäljen pienentämiseksi.

  TVO toimii materiaalitehokkaasti ja vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Tätä toteutettiin muun muassa lahjoittamalla OL1/OL2-rakentamisvaiheen aikana käyttöönotetun majoituskylän rakennuksia ja pukukaappeja eri vastaanottajille sekä käyttämättömiä vedensuodattimia opetusmateriaaliksi koulutusmateriaaliksi Taideyliopiston kuvataideakatemialle Helsinkiin. Toimenpiteillä vähennettiin kaatopaikalle vietävän jätteen määrää ja toteutettiin jätelain mukaista etusijajärjestystä. Ylijäämäbetonia ja maa-ainesta on hyödynnetty Olkiluodossa tehdyissä maanrakennustöissä.

  Tuotannon apuaineet 

  Apuaineet käsittävät varavoimadieseleissä, kattiloissa sekä ajoneuvoissa käytettävän polttoaineen (öljyt) ja runkopolyypin torjuntaan merivesikanavissa käytettävän natriumhypokloriitin (NaCIO). Myös prosessiveden puhdistukseen käytettävä ioninvaihtomassa sekä laitoksella käytettävät liuottimet, bitumi ja typpi (muut kemikaalit) kuuluvat raportoitaviin apuaineisiin.

  Tuotannon apuaineet20132012201120102009
  Öljyt (m3) 1)303,0238,0269,7268,6267,4
  NaClO (15 %) (m3)62,667,186,267,637,0
  Ioninvaihtomassat (t)10,110,819,116,214,3
  Muut kemikaalit (t)139,3114,6204,1137,6133

  1) Vuodesta 2010 lähtien öljymäärässä on huomioitu myös TVO:n alihankkijoiden autoissa kulutettu polttoainemäärä

  Kierrätyksellä vähennetään veden kulutusta

  Jäähdytysvetenä käytettävän meriveden lisäksi Olkiluodon voimalaitoksella käytetään myös makeaa vettä talous- ja prosessivetenä. Reaktorissa kiehuvassa prosessivedessä ei saa olla suoloja, epäpuhtauksia tai hiukkasia, jotka voisivat vahingoittaa reaktorin sisäosia. Olkiluodossa on kaikki vedenkäsittelyssä tarvittavat laitokset: vesilaitos, suolanpoistolaitos, laboratorio ja jätevedenpuhdistamo. Vesilaitoksella käsitellään talous- ja prosessivesi. Voimalaitosprosessissa käytettävä vesi puhdistetaan ioninvaihto- ja käänteisosmoositekniikoilla. Prosessivettä kierrätetään ja puhdistetaan jatkuvasti. Polttoainealtaiden vesi säilötään vuosihuoltojen aikana varastoaltaisiin, joista se otetaan uudelleen käyttöön. Veden kierrätys vähentää vuosittain puhtaan prosessiveden tarvettamme ja voimalaitokselta poistuvan prosessijäteveden määrää noin 30 000 m3. Makeaa vettä otettiin Eurajoesta raportointivuonna 274 549 (211 312) m3.

  tvo_veden_kaytto_raakavesi.png

  Raakaveden käsittely20132012201120102009
  Vesimäärä (m3) 1)274 549211 312357 659378 470500 669
  Vedenkäsittelykemikaalit (t) 2)74,052,363,36569,2

  1) Eurajoesta Korvensuon varastoaltaalle pumpattu pintavesi

  2) Raakaveden käsittelyyn käytetyt kemikaalit (H2SO4, NaClO (10 %), NaOH, saostuskemikaalit)