Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Laajuus ja periaatteet

  TVO:n yhteiskuntavastuuraportoinnin lähtökohtia ovat TVO:n arvot - vastuullisuus, avoimuus, jatkuva parantaminen ja ennakointi, -missio, visiotavoitteet sekä sidosryhmien ja TVO:laisten esiin nostamat vastuullisuusasiat.

  Avoin vuorovaikutus kuuluu olennaisena osana vastuulliseen yritystoimintaan. TVO:n yhteiskuntavastuun raportoinnissa ympäristövastuuasioiden esille tuominen on keskeistä. Ympäristövastuun ohella TVO haluaa olla sidosryhmiensä keskuudessa aktiivinen keskustelija, joka tuo erilaisia teemoja esille. Muun muassa ydinturvallisuus ja käytetyn polttoaineen loppusijoitus ovat tutkimusten mukaan sidosryhmille tärkeitä.

  Yhteiskuntavastuuraportti 2013 muodostaa kokonaisuuden TVO:n muun vuosiraportoinnin kanssa. Raportin taloudellisia tietoja täydentää IFRS-standardin mukaan laadittu TVO:n Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Suuri osa tavanomaisista taloudellisista luvuista ei anna kuvaa TVO:n toiminnasta, sillä TVO on voittoa tuottamaton yhtiö, jonka tavoitteena on tasainen ja varma sähköntuotanto osakkailleen omakustannushintaan. TVO:n Selvitys hallinta- ja ohjausjärjestelmästä kuvaa johtamisjärjestelmiä ja hallintoelinten tehtäviä. Ympäristövastuun tiedot perustuvat sertifioituun ympäristöjärjestelmään ja TVO:n ympäristöraporttiin 2013, joka on EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko. Suurin osa näistä tiedoista pohjautuu viranomaisille raportoitaviin tietoihin. Henkilöstöä koskevat työturvallisuustiedot perustuvat työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmään sekä muut tiedot yhtiön toiminnasta kerättyihin henkilöstötietoihin.

  Periaatteet ja ohjeet

  TVO:n Yhteiskuntavastuuraportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) G3 -ohjeiston mukaisesti. Tässä raportissa sovelletaan GRI G3 -ohjeiston 3.1 -versiota. Muutoin raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Mikäli aiemmin raportoiduissa tiedoissa on havaittu muutoksia, niistä kerrotaan erillismerkinnällä kyseessä olevan taulukon yhteydessä.

  Raportti sisältää vertailun GRI 3.1 -suosituksiin ja TVO:n oman arvion raportointitasosta. TVO:n oman arvioinnin mukaan vuoden 2013 Yhteiskuntavastuuraportti täyttää GRI G3 -ohjeiston vaatimukset ja yhtiö arvioi soveltavansa ohjeiston tasoa B+. Riippumattoman ja ulkopuolisen osapuolen varmistama arvio raportin sisällöstä suhteessa GRI:n G3 -ohjeistoon on B+.

  Raportti kattaa emoyhtiö Teollisuuden Voima Oyj:n toiminnan. TVO raportoi tapaturma- ja koulutustietoja osin myös TVO:n alihankkijoista. Raportoinnissa kerrotaan myös Meri-Porin hiilivoimalaitoksen tuotannosta sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitustutkimuksesta, jota hoitaa yhteisyritys Posiva Oy.

  TVO käyttää taloudellisen vastuun raportointiin soveltuvin osin Global Reporting Iniativen (GRI) mukaisia tunnuslukuja ja raportoi yhteiskuntavastuuraportissaan joitakin osana tilinpäätösprosessia kerättyjä lukuja, jotka eivät sisälly varsinaisiin tilinpäätöstietoihin. Ulkopuolinen päästökauppatodentaja on todentanut hiilidioksidipäästöjen määrän.

  Varmennettu yhteiskuntavastuuraportti

  Riippumaton ja puolueeton akkreditoitu todentaja DNV Certification OY/AB on varmentanut ja todentanut yhteiskuntavastuuraportin GRI:n G 3.1 -ohjeiston vaatimusten mukaisesti helmikuussa 2014. Varmennuslausunto on luettavissa kohdasta Varmennuslausunto. Taloudelliset raporttimme on tarkastanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja EMAS-selonteon mukaisen ympäristöraporttimme DNV Certification OY/AB. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 ja Ympäristöraportti 2013 ovat TVO:n internetsivuilla suomen- ja englanninkielisinä.

  Raportti julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla. Varsinaisia raportin tekstejä ja graafeja ei varmennuksen jälkeen päivitetä. Ainoastaan joidenkin tekstien lopussa olevia Lisätietoja-linkkejä, jotka johtavat toisaalle TVO:n internetsivustolla, saatetaan vuoden aikana päivittää.

  Vuoden 2012 raportti julkaistiin toukokuun alussa 2013, ja vuoden 2013 raportti julkaistaan maaliskuussa 2014.

  Vuoden 2014 yhteiskuntavastuusta raportoimme keväällä 2015.