Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Konsernin rahavirtalaskelma

   

  1 000 €Liitetieto20132012
  Liiketoiminnan rahavirrat
  Tilikauden voitto/tappio30 526-1 750
  Oikaisut:

  Verot

  3-1

  Rahoitustuotot ja -kulut

  32 33339 871

  Poistot ja arvonalentumiset

  57 36956 497

  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa

  -58 441-28 202

  Myyntivoitot ja -tappiot käyttöomaisuushyödykkeistä ja osakkeista

  -10018
  Käyttöpääoman muutokset:

  Korottomien saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)

  1 26222 661

  Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+)

  7 756-16 513

  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)

  13 70016 331
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut-26 150-36 609
  Saadut osingot853760
  Saadut korot25 32716 007
  Maksetut verot-13
  Liiketoiminnan nettorahavirta84 43769 073

  Investointien rahavirrat
  Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-300 307-308 370
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot1839
  Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin-951-36
  Investoinnit muihin sijoituksiin-6-4
  Luovutustulot muista sijoituksista3140
  Myönnetyt lainasaamiset-50 136-39 313
  Lainasaamisten takaisinmaksut390386
  Investointien nettorahavirta-350 678-347 298

  Rahoituksen rahavirrat
  Oman pääoman ehtoisten osakaslainojen nostot110 00050 000
  Pitkäaikaisten lainojen nostot301 518764 176
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-177 496-242 875
  Oman pääoman ehtoisten osakaslainojen maksetut korot-3 066-4 245
  Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)7335
  Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen lisäys (+) tai vähennys (-)44 024-258 846
  Rahoituksen nettorahavirta275 053308 245

   

  Rahavarojen muutos8 81230 020
  Rahavarat 1.1.135 555105 535
  Rahavarat 31.12.18144 367135 555