Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Kehittäminen

  kehittaminen.png

  CASE

  Historian suurin yksittäinen laitosmuutos Olkiluotoon

  Lue lisää

  Turvallisuus alaa yhdistävä tekijä

  TVO:n toiminta on luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa. Ydin- ja säteilyturvallisuutta valvova viranomainen on Säteilyturvakeskus, STUK.

  TVO ei mieti turvallisuusasioita yksin. Muut ydinvoimayhtiöt, alan järjestöt, tutkimuslaitokset ja viranomaistahot etsivät keinoja kehittää ydinvoiman turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria voimalaitoksilla. Esimerkiksi ydinvoimayhtiöiden yhteinen järjestö WANO (World Association of Nuclear Operators) antaa turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia ja suosituksia.

  Vuoden 2011 aikana tehtiin useita selvityksiä, joissa analysoitiin voimalaitoksen varautumisesta äärimmäisiin luonnonolosuhteisiin ja muihin ulkoisiin turvallisuusuhkiin. Selvityksiä tehtiin sekä kansallisella tasolla että osallistumalla ns. EU:n stressitesteihin. Ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksen loppuraportin koonnut eurooppalainen ydinturvallisuusviranomaisten ENSREG-asiantuntijaryhmä totesi keväällä 2012, että Olkiluodossa ei ole mitään turvallisuuspuutteita tai ennen huomioimattomia kehitystarpeita, jotka vaatisivat turvallisuusparannuksia. Olkiluodon voimalaitos sai kiitosta monikertaisista sähkönsyötön varajärjestelmistä sekä vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmästä, jollaisen turvin voidaan estää suuren päästön syntyminen hyvin epätodennäköisessä vakavassa onnettomuudessa. Selvitykset ovat jatkuneet STUKin antamien tarkentavien vaatimusten pohjalta. Tärkeimmät suunnitteilla olevat laitosmuutokset koskevat reaktorin jäähdyttämistä ilman normaaleja laitoksen sähkö- ja merivesijärjestelmiä.

  Raportointivuonna 2013 TVO on jatkanut laitosmuutosten esiselvityksiä, suunnittelua ja toteutusta. TVO raportoi STUKille puolivuosittain edistymisestä ja toimenpiteistä. Suunnitelmia on myös käyty läpi säännöllisesti TVO:n turvallisuusryhmässä.

  Turvallisuuteen liittyvien viranomaisohjeiden päivittäminen saatiin päätökseen vuonna 2013 ja STUK julkaisi pääosan ohjeista vuoden lopussa. Tämän jälkeen TVO vielä tekee soveltuvuusarvion ydinvoimalaitoksilleen siitä, miten laitokset täyttävät uudistetut ohjeet.

  Laitosten modernisointeja ja turvallisuutta parantavia muutoksia TVO on tehnyt vuosien varrella jatkuvasti. Vuonna 2013 merkittävimpiä olivat mm. sähköjärjestelmien parannukset, parempi varautuminen öljyonnettomuuksiin ja varavoimadieselien uusintaprojektin aloitus.

  Osana käynnissä olevaa isoa modernisointihanketta TVO tulee uusimaan dieselgeneraattorit, jotka varmistavat automaattisesti voimalaitoksen sähkönsaannin mahdollisessa, mutta epätodennäköisessä sähkönmenetystilanteessa. Uudet varavoimadieselit ovat sekä merivesi- että ilmajäähdytteisiä. Varavoimadieseleiden uusintaprojektin valmistelu on aloitettu jo 2000-luvun alussa, ja projekti on Olkiluodon kaikkien aikojen suurin yksittäinen laitosmuutoshanke. TVO hankkii varavoimadieselit suomalaiselta Wärtsilä Finland Oy:ltä. Sopimus varavoimadieselgeneraattoreiden ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluodon ydinvoimalaitokseen allekirjoitettiin toukokuussa 2013. Uusintaprojekti alkaa vuonna 2016 ja sen on arvioitu kestävän vuoteen 2020.