TURVALLISUUS ALAA YHDISTÄVÄ TEKIJÄ

TVO:n toiminta on luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa. Ydin- ja säteilyturvallisuutta valvova viranomainen on Säteilyturvakeskus, STUK.
TVO ei mieti turvallisuusasioita yksin. Muut ydinvoimayhtiöt, alan järjestöt, tutkimuslaitokset ja viranomaistahot etsivät keinoja kehittää ydinvoiman turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria voimalaitoksilla. Esimerkiksi ydinvoimayhtiöiden yhteinen järjestö WANO tukee käyttökokemusten keräämistä ja niiden hyödyntämistä jäsentensä keskuudessa.

TVO uudistaa Olkiluodon voimalaitosta jatkuvan parantamisen periaatteella. Modernisointeja ja laitosmuutoksia on tehty koko toiminnan ajan ja laitoksen turvallisuusominaisuuksia on parannettu monin tavoin. Erityisesti on kiinnitetty huomiota käytetyn polttoaineen jäähdytyksen varmistamiseen kaikissa tilanteissa. Molemmille laitosyksiköille on asennettu myös vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmä, jollaisen turvin voidaan estää suuren päästön syntyminen hyvin epätodennäköisessä vakavassa onnettomuudessa.

Vuonna 2016 merkittävimpiä muutostöitä olivat mm. sähköjärjestelmien parannukset, pääkiertopumppujen perusparannushanke, OL1- ja OL2 -laitosyksiköiden polttoainealtaiden pinta- ja lämpötilamittausten parantaminen sekä käynnissä oleva varavoimadieselien uusintaprojekti.

Laitosmuutoksilla yhä varmempaa turvallisuutta

Turvallisuuteen liittyvien viranomaisohjeiden päivittäminen saatiin päätökseen vuonna 2013 ja STUK julkaisi pääosan ohjeista vuoden lopussa. Vuonna 2015 Säteilyturvakeskus hyväksyi TVO:n laatimat uusien ydinvoimalaitosohjeiden soveltuvuusarviot ja esitykset parannustoimenpiteiksi, ja STUK antoi päätökset ohjeiden soveltamisesta laitosyksiköillä OL1 ja OL2. Laitosyksikön OL3 osalta ohjeiden soveltuvuusarvio tehtiin vuonna 2015, ja se toimitettiin STUKille käyttölupahakemuksen yhteydessä vuonna 2016.

Voimalaitoksella on parhaillaan suunnitteilla ja meneillään laitosmuutoksia, joilla valmistaudutaan laitosyksiköiden käyttöluvan uusimiseen vuonna 2018. Muutokset parantavat edelleen laitosyksiköiden selviytymistä poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamista tapahtumista, joihin pahimmillaan voi liittyä useiden laitosyksiköiden ja turvallisuusjärjestelmien samanaikainen toimintakyvyn menetys. Meneillään on myös hanke, jolla kehitetään yhtiön turvallisuuskulttuuria ja siihen liittyviä toimintatapoja.

Osana käynnissä olevaa isoa modernisointihanketta TVO tulee uusimaan dieselgeneraattorit, jotka varmistavat automaattisesti voimalaitoksen sähkönsaannin mahdollisessa, mutta epätodennäköisessä sähkönmenetystilanteessa. Uudet varavoimadieselit ovat sekä merivesi- että ilmajäähdytteisiä.

Varavoimadieseleiden uusintaprojektin valmistelu on aloitettu jo 2000-luvun alussa, ja projekti on Olkiluodon kaikkien aikojen suurin yksittäinen laitosmuutoshanke. TVO hankkii varavoimadieselit suomalaiselta Wärtsilä Finland Oy:ltä. Sopimus varavoimadieselgeneraattoreiden ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluodon ydinvoimalaitokseen allekirjoitettiin toukokuussa 2013. Uusintaprojektin toteutus alkoi vuonna 2016 ja sen on arvioitu kestävän vuoteen 2020.

Vuonna 2015 TVO solmi sopimuksen Westinghouse Electric Swedenin (WSE) kanssa Olkiluoto 1:n ja 2:n pääkiertopumppujen uusinnasta. Hanke sisältää 12 pääkiertopumppua ja sen arvo on yli 40 miljoonaa euroa. Pääkiertopumppujen uusinta on yksi TVO:n historian merkittävimmistä modernisointitöistä. Pääkiertopumppujen vaihdolla parannetaan entisestään laitoksen käytöstä käyttöhäiriötilanteissa sekä varmistetaan osaltaan laitosyksiköiden luotettava ja turvallinen toiminta jatkossakin.