Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Hallitus

  Yhtiöjärjestyksen mukaan TVO:n hallitukseen kuuluu vähintään 7 ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa yli 20 prosenttia ja enintään 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

  Hallituksen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvat kaikki sellaiset yhtiön hallintoa koskevat asiat, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin asioihin.

  Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty, sekä muun muassa

  • nimittää toimitusjohtajan
  • nimittää yhtiön muun toimivan johdon
  • varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan
  • hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja toiminnalliset suuntaviivat
  • hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo sen toteuttamista
  • hyväksyy riskienhallinnan periaatteet
  • hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosiohjelman
  • vahvistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • hyväksyy osavuosikatsaukset
  • päättää merkittävistä rahoitus- ja vakuusasioista
  • hyväksyy merkittävät investoinnit
  • kutsuu koolle yhtiökokouksen
  • päättää osakkaiden informoinnista
  • päättää palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmän periaatteista
  • vahvistaa valiokuntien työjärjestykset ja toimivaa johtoa avustavien toimikuntien toimintasäännöt
  • käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt otettavaksi esityslistalle
  • arvioi kerran vuodessa toimintaansa


  Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tai muita tahoja. 


  Hallitus vuonna 2013

  Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

  Hannu Anttila, s. 1955
  Jukka Hakkila, s. 1960
  Tapio Korpeinen, s. 1963
  Pekka Manninen, s. 1954
  Markus Rauramo, s. 1968
  Matti Ruotsala, s. 1956
  Juha Taavila, s. 1956
  Tiina Tuomela, s. 1966
  Lauri Virkkunen, s. 1956
  Rami Vuola, s. 1968

  Harri Pynnä (s. 1956) oli hallituksen jäsen edellä tarkoitetun hallituksen jäsenvaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

  Hallitus valitsi samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Lauri Virkkusen ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Hallitus valitsi lisäksi valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

  Hallitus kokoontui 16 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 95.

  Hallituksen jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita.

  Hallituksen jäsenet saavat tehtävästä kuukausipalkkion sekä kokouspalkkion kustakin kokouksesta, johon ovat osallistuneet.