YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET JA BIODIVERSITEETTI

Olkiluodon saarella on tehty ympäristötutkimuksia 1970-luvulta alkaen, jo vuosia ennen sähköntuotannon käynnistymistä. Alkuvuosien perustilatutkimukset ovat luoneet pohjan ympäristön säteilyvalvonnan ja vesistövaikutusten ympäristötarkkailuohjelmille.
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyturvallisuutta valvotaan säännöllisesti usein eri menetelmin ja usean eri toimijan yhteistyönä. Olkiluodon ympäristöstä kerätään ja analysoidaan vuosittain yhteensä noin 300 näytettä Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymän ympäristön säteilyvalvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi ympäristössä on useita jatkuvatoimisia säteilymittareita, jotka on liitetty STUK:n ulkoisen säteilyn automaattiseen valvontaverkkoon.

Olkiluotoa ympäröivästä merialueesta kerätään vuosittain yli 100 vesinäytettä, joista tehdään noin 1 500 erilaista analyysia veden laadusta. Tämän lisäksi seurataan merialueen kalatilannetta mm. ammattikalastuskyselyn avulla. Vesikasvillisuuden tilaa tutkitaan kuuden vuoden välein linjasukellusmenetelmällä. Vuoden 2016 kartoituksessa saatiin tietoja vesikasvillisuudesta, pohjan laadusta, syvyydestä, irtonaisen sedimentin määrästä, havaituista kasvilajeista, kasvillisuuden korkeudesta sekä prosentuaalisesta peittävyydestä eri pohjan laaduilla. Jäähdytysveden purkupaikkaa lähin linja sijaitsee noin 350 metrin ja kauimmainen noin 5,7 kilometrin etäisyydellä purkukanavan suusta. Alustavan tarkastelun perusteella vesialueen vesikasvillisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kuuden vuoden aikana.

Uusille OL3- ja OL4-laitosyksikköhankkeille toteutettiin laajat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on tutkittu 1980-luvulta alkaen ja sitä on arvioitu myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyillä.


mittauspisteet.png

Puhtaan sähkön tuotanto turvaa ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta

TVO osallistui Sitran ja Suomen yritysvastuuverkoston (FiBS) järjestämään Hiilineutraali bisnes -valmennusohjelmaan, jossa käsitellään hiilineutraaliutta, hiilijalan- ja kädenjälkeä, tieteellisiä päästövähennystavoitteita, ilmastopolitiikkaa, megatrendejä sekä esitellään työkaluja hiilineutraalin liiketoiminnan innovaatio- ja muutosjohtamiseen. Ohjelma jatkuu myös vuonna 2017.

Pinta-alaltaan pienellä Olkiluodon saarella, neljän luonnonsuojelualueen ympäröimänä, tuotetaan noin kuudennes Suomen sähköstä. Energiantuotannon keskittäminen pienelle alueelle minimoi ympäristövaikutukset ja mahdollistaa luonnontilaisten alueiden säilyttämisen muualla. Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus myös biodiversiteettiin. TVO osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävän kehityksen edistämiseen merkittävällä tavalla tuottamalla puhdasta ja ilmastoystävällistä ydinsähköä.

TVO_monimuotoisuus_FIN_2016.jpg