YMPÄRISTÖRAPORTIN TODENNUSLAUSUNTO

Vaatimuksenmukaisuuden vahvistus
DNV GL Business Assurance Oy Ab on akkreditoituna todentajana (FI-V-0002) tarkastanut Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon voimalaitoksen ympäristöjärjestelmä hallintaohjelmineen ja auditointimenettelyineen sekä ympäristöselonteko indikaattoreineen täyttävät asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset.

Todentamisen laajuus ja suoritustapa

EMAS-selonteon (Ympäristöraportti 2016) todentaminen suoritettiin Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon toimipisteessä 8.2.2017. Todentaminen suoritettiin yhdessä ISO 14001 määräaikaisauditoinnin yhteydessä käyden läpi sekä molempien järjestelmien vaatimukset että niiden täyttäminen.

Raportin kattavuus ja raportoitujen tietojen todenmukaisuus on varmennettu kirjallisen raportin ja käytäntöjen auditoinnin ja tarkastusten perusteella. Samalla on haastateltu toimipisteen avainhenkilöitä ja verrattu raportoitua tietoa tarkastettuun lähdemateriaaliin.

Ympäristöraportti 2016 on laadittu samalla rakenteella kuin vuoden 2015 raportti ja jatkaa samaa linjaa kuin aikaisemmat raportit, joten sekä asiat että ympäristöindikaattorit ovat siten hyvin vertailtavissa vuosittain. Raportti antaa todellisen ja kattavan kuvan Teollisuuden Voima Oyj:n toiminnasta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Ympäristöjärjestelmässä asetetaan päämäärät tavoitteineen. Niiden sekä järjestelmän toteuttamista seurataan sekä ympäristöryhmässä että johdon katselmuksissa. Järjestelmää ja sen vaikuttavuutta kuvaava Ympäristöraportti 2016 käytettyine ympäristöindikaattoreineen täyttää EMAS asetuksen 1221/2009 vaatimukset ympäristöselonteolle.

Teollisuuden Voima Oyj:n voimakas sitoutuminen korkeaan turvallisuus-, laatu- ja ympäristönsuojelun kulttuuriin sekä jatkuvaan kehittämiseen kuvastuu Ympäristöraportista 2016.

Espoossa 16.2.2017
DNV GL Business Assurance Oy/Ab
EMAS-Akkreditoitu todentaja
FI-V-0002

Esa Notkonen
Lead Auditor, Päätodentaja