× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Ympäristö ja ilmastoystävällisyys  /  Ympäristöohjelman tulokset

YMPÄRISTÖOHJELMAN TULOKSET

Toiminta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella oli vuonna 2017 lainsäädännön, ympäristölupien sekä ympäristöjärjestelmän mukaista.

Vuosittain asetettavien tavoitteiden perustana on ympäristönäkökohtien haitallisten vaikutusten minimointi sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Ympäristöpäämäärille asetettujen tavoitteiden toteuma 2017

Jäähdytysveden lämpökuorman hallinta/Lämpömittaukset merialueella

Jäähdytysveden lämpötila pysyi ympäristöluvan asettamissa rajoissa koko vuoden ajan. Meriveden laajennettua oma-aloitteista lämpötilatarkkailua jatkettiin Olkiluodon lähialueilla, ja mittausten avulla hankittiin lisätietoa jäähdytysveden leviämisestä merialueelle. Saatujen tuloksien analysointia kehitettiin edelleen ja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa ympäristön perustilan kartoituksissa.
Ympäristöriskienhallinnan kehittäminen 

TVO on tunnistanut toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat ja -riskit ympäristöjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Ympäristöriskien arviointimenettelyitä ja -työkaluja kehitettiin ja jatkossa riskienarvioinnit tehdään työturvallisuusorganisaation toteuttamien TTT-riskien arviointien yhteydessä. Kehitystyötä jatketaan ympäristöohjelman mukaisesti.
OL3-rakennustyömaan ympäristöasioiden hallinta

OL3-laitosyksikön ympäristösuunnitelma, joka sisältää menettelyt ympäristövaikutusten hallitsemiseksi, päivitettiin käyttöönottovaiheeseen vuonna 2017.
Optimoitu ja hallittu ympäristökuormitus kemikaalien käytössä

Tavoitteeksi asetettu runkopolyypintorjuntaan käytettävän natriumhypokloriitin syötön määrä saatiin optimoitua OL1/OL2-laitosyksiköillä suunnitellusti. Kemikaalienhallinnan itsearvioinnissa tunnistettuja parannus- ja kehitystoimenpiteitä toteutettiin vuoden aikana ja kemikaalien hyväksyntämenettelyt laajennettiin TVO-konsernitasoiseksi.

Energiatehokkuustoimien ja -järjestelmän kehittäminen

Energiatehokkuustoimien ja -järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin. Sekä omaa henkilöstöä että yhteistyökumppaneita koulutettiin teknistaloudellisesti kannattavien energiansäästötoimien määrittämiseen ja kokonaisenergiankäytön hallinnan tehostamiseen.

Vuoden 2017 aikana TVO:lla jatkettiin perustila-analyysien tekemistä kaikkiin rakennuksiin, joihin ei vielä ollut tehty kohdekatselmusta. Lisäksi OL1:llä tehtiin paineilmakatselmus, sekä molemmissa käytössä olevissa laitosyksiköissä toteutettiin laitosmittaukset ja energia-analyysit vuosihuoltojen jälkeen.
Luonnon monimuotoisuuden tiedostaminen

Olkiluodossa on otettu käyttöön luonnon monimuotoisuutta kuvaavat tunnusluvut, joilla seurataan luonnon tilan muutoksia ja muutoksien taustalla olevia tekijöitä.

Kaatopaikkajätteen määrä alle 9,5 %:a kokonaisjätteen määrästä

Olkiluodon kaatopaikalle loppusijoitetun jätteen määrä oli noin 2 % kokonaisjätemäärästä. Olkiluodon jätehuoltoa kehitettiin muun muassa jätteiden lajitteluopasteiden uudistamisella ja lajittelukoulutusta kehittämällä.

Matala- ja keskiaktiivisten jätteiden määrän vähentäminen

Vuosihuoltohenkilöstöä koulutettiin TVO:n ympäristövastuusta ja tiedottamista lisättiin muun muassa interaktiivisilla infotauluilla.
Henkilöstön työtavoista aiheutuvien ympäristövaikutusten ja kustannusten vähentäminen

Henkilöstön ja Olkiluodossa työskentelevien yhteistyökumppaneiden ympäristö- ja energiatehokkuuskoulutusta uudistettiin vuoden aikana. Ympäristövastuuta käsitellään useissa TVO-konsernin koulutuksissa ja siitä on viestitty monin eri tavoin, jotta kaikki Olkiluodossa työskentelevät tuntevat TVO-konsernin ympäristöperiaatteet, tavoitteet sekä sovitut menettelytavat ympäristöasioissa.
Henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden ennakoivien ympäristöhavaintojen määrää haluttiin lisätä merkittävästi, ja tavoitteessa onnistuttiin 120 tehdyllä ympäristöturvallisuushavainnolla.

Olkiluodon maankäytön kestävä kehitys ja infrastruktuurin rakentaminen huomioiden TVO-konsenin liiketoiminnalliset tarpeet

Pinta-alaltaan pienellä Olkiluodon saarella, neljän luonnonsuojelualueen ympäröimänä, tuotetaan noin kuudennes Suomen sähköstä.
Tavoitteena on toimia strategisen suunnittelun mukaisesti siten, että energiantuotannon keskittäminen pienelle alueelle minimoi ympäristövaikutukset ja mahdollistaa luonnontilaisten alueiden säilyttämisen muualla. Infrastruktuurin ja maankäytön ohjausryhmä sovittaa yhteen luonnonympäristön ja alueelle suunniteltavan ja sijoitettavan infrastruktuurin huomioiden erityisesti luontokohteet ja luonnonsuojelualueet.
Yhteistyökumppaneiden ympäristöasioiden hallinnan ohjaus ja seuranta

Olkiluodossa työskentelevien yhteistyökumppaneiden ympäristöasioita valvottiin säännöllisillä ympäristötarkastuskierroksilla. Ympäristöasioiden vaatimusohjeistoa urakoitsijoille päivitettiin ja TVO:n toimittaja-arviointikyselyitä laajennettiin.

Prosessin puhtauden varmistaminen, nolla irto-osapoikkeamaa

Irto-osa -ryhmä on aktiivisesti lisännyt henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden tietoisuutta prosessin irto-osiin liittyen, kehittänyt irto-osien ilmoituskäytäntöjä ja madaltanut prosessin irto-osariskejä koulutuksen ja käytännön harjoittelun avulla. Lisäksi on otettu käyttöön entistä parempia irto-osasuojaimia.
Radioaktiivisten ilmapäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina

Radioaktiiviset ilmapäästöt olivat huomattavasti alle viranomaisten asettamien rajojen huolimatta OL1:n polttoainevuodosta. TVO:n omia ALARA-ohjelman tavoitteita ei saavutettu jalokaasujen ja jodin osalta.

Radioaktiivisten vesipäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina

Radioaktiiviset vesipäästöt (fissio- ja aktivoitumistuotteet) olivat huomattavasti alle viranomaisten asettamien rajojen.

Ydinturvallisuusriskin hallinta

Riskejä tunnistetaan aktiivisesti ja mitataan todennäköisyyden ja seurausten suhteen ajantasaisella PRA:lla (Probabilistic Risk Assessment). Tunnistettuja riskejä pienennetään SAHARA (Safety As High As Reasonably Achievable) -periaatteen mukaisesti. Fukushiman onnettomuuden seurauksena TVO on kehittänyt laitosyksiköiden varautumista äärimmäisiin luonnonilmiöihin ja samanaikaisiin sähkövoiman syötön häiriöihin. Varautumiseen liittyvät laitosmuutokset ovat käynnissä ja osin myös toteutettu, mikä on näkynyt ydinturvallisuusriskin merkittävänä pienenemisenä. Loput parannukset toteutetaan lähivuosien aikana. PRA-menetelmällä arvioiduissa sydänvaurion ja radioaktiivisen ympäristöpäästön riskeissä tapahtuneet muutokset aiheutuivat laitosmuutoksista sekä laitosyksiköiden PRA-malleihin tehdyistä parannuksista.