YMPÄRISTÖOHJELMAN TULOKSET

Toiminta oli yhtiön ympäristöpolitiikan, ympäristölupien sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän mukaista lukuun ottamatta saniteettijätevedenpuhdistamon yhden tarkkailukerran biologisen hapenkulutuksen puhdistustehon raja-arvon lievää alittumista. Puhdistustehon raja-arvot vuosikeskiarvolle kuitenkin saavutettiin.
Vuosittain asetettavien tavoitteiden perustana on ympäristönäkökohtien haitallisten vaikutusten minimointi sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Ympäristöpäämäärille asetettujen tavoitteiden toteuma 2016

Jäähdytysveden lämpökuorman hallinta/Lämpömittaukset merialueella

Jäähdytysveden lämpötila pysyi ympäristöluvan asettamissa rajoissa koko vuoden ajan. Meriveden laajennettua oma-aloitteista lämpötilatarkkailua jatkettiin Olkiluodon lähialueilla, ja mittausten avulla hankittiin lisätietoa jäähdytysveden leviämisestä merialueelle. Saatujen tuloksien analysointia kehitettiin ja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa ympäristön perustilan kartoituksissa.
Ympäristöriskienhallinnan kehittäminen 

TVO on tunnistanut toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat ja riskit ympäristöjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Ympäristöriskien arviointimenettelyitä kehitettiin ja jatkossa riskienarvioinnit tehdään työturvallisuusorganisaation toteuttamien TTT-riskien arviointien yhteydessä. Kehitystyötä jatketaan ympäristöohjelman mukaisesti.
OL3-rakennustyömaan ympäristöasioiden hallinta

TVO on laatinut OL3-laitosyksikön vastaanottosuunnitelman ja OL3-rakennustyömaan ympäristösuunnitelman päivitetään ennen käyttöönottovaiheeseen siirtymistä vuonna 2017.

Optimoitu ja hallittu ympäristökuormitus kemikaalien käytössä

Tavoitteeksi asetettu runkopolyypintorjuntaan käytettävän natriumhypokloriitin syötön määrä saatiin optimoitua OL1/OL2-laitosyksiköillä suunnitellusti. Kemikaalienhallinnan itsearvioinnissa tunnistettuja parannus- ja kehitystoimenpiteitä toteutettiin vuoden aikana ja kemikaalien hyväksyntämenettelyt laajennettiin TVO-konsernitasoiseksi.

Energiatehokkuustoimien ja -järjestelmän kehittäminen

Energiatehokkuustoimien ja -järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin. Sekä omaa henkilöstöä että yhteistyökumppaneita koulutettiin teknistaloudellisesti kannattavien energiansäästötoimien määrittämiseen ja kokonaisenergiankäytön hallinnan tehostamiseen.

Vuoden aikana toteutettiin energiakatselmus monitoimikeskukseen ja logistiikkaterminaaliin. Katselmuksissa tunnistetut potentiaaliset energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet on kirjattu energiatehokkuuden tehostamissuunnitelmaan. Motivan Energiansäästöviikolle osallistuttiin aiempien vuosien tapaan, ja lisäksi vuoden aikana järjestettiin useita materiaalitehokkuuteen liittyviä kampanjoita.

Luonnon monimuotoisuuden tiedostaminen

Olkiluodossa on otettu käyttöön luonnon monimuotoisuutta kuvaavat tunnusluvut, joilla seurataan luonnon tilan muutoksia ja muutoksien taustalla olevia tekijöitä.

Kaatopaikkajätteen määrä alle 9,5 %:a kokonaisjätteen määrästä

Olkiluodon kaatopaikalle loppusijoitetun jätteen määrä oli 6 % kokonaisjätemäärästä. Olkiluodon jätehuoltoa kehitettiin muun muassa aloittamalla jätteiden lajitteluopasteiden uudistaminen.

Matala- ja keskiaktiivisten jätteiden määrän vähentäminen

Yhteistyökumppaneiden vuosihuoltohenkilöstöä koulutettiin TVO:n ympäristövastuusta.

Henkilöstön työtavoista aiheutuvien ympäristövaikutusten ja kustannusten vähentäminen

Henkilöstön ja Olkiluodossa työskentelevien yhteistyökumppaneiden ympäristökoulutusta uudistettiin vuoden aikana. Ympäristövastuuta käsitellään useissa TVO-konsernin koulutuksissa ja siitä on viestitty monin eri tavoin, jotta kaikki Olkiluodossa työskentelevät tuntevat TVO-konsernin ympäristöperiaatteet, tavoitteet sekä sovitut menettelytavat ympäristöasioissa.
Aloitteiden ja ympäristöhavaintojen seurantaa jatkettiin ympäristöryhmän kokouksissa. Energiatehokkuuteen liittyviä aloitteita seurataan energiatehokkuuden asiantuntijaryhmässä. Henkilöstön ennakoivien ympäristöhavaintojen määrää haluttiin lisätä merkittävästi, ja tavoitteessa onnistuttiin 100 tehdyllä ympäristöturvallisuushavainnolla.

Olkiluodon maankäytön kestävä kehitys ja infrastruktuurin rakentaminen huomioiden TVO-konsenin liiketoiminnalliset tarpeet

Tavoitteena on toimia strategisen suunnittelun mukaisesti siten, että energiantuotannon keskittäminen pienelle alueelle minimoi ympäristövaikutukset ja mahdollistaa luonnontilaisten alueiden säilyttämisen muualla. Pinta-alaltaan pienellä Olkiluodon saarella, neljän luonnonsuojelualueen ympäröimänä, tuotetaan noin kuudennes Suomen sähköstä. Infrastruktuurin ja maankäytön ohjausryhmä sovittaa yhteen luonnonympäristön ja alueelle suunniteltavan ja sijoitettavan infrastruktuurin huomioiden erityisesti luontokohteet ja luonnonsuojelualueet.

Yhteistyökumppaneiden ympäristöasioiden hallinnan ohjaus ja seuranta

Olkiluodossa työskentelevien yhteistyökumppaneiden ympäristöasioita valvottiin säännöllisillä ympäristötarkastuskierroksilla. Ympäristöasioiden vaatimusohjeistoa urakoitsijoille päivitettiin ja TVO:n toimittaja-arviointikyselyitä laajennettiin. Neljälle jätehuoltotoimijalle tehtiin ympäristöauditointi.

Prosessin puhtauden varmistaminen, nolla irto-osapoikkeamaa

Irto-osa ryhmä on aktiivisesti lisännyt henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden tietoisuutta prosessin irto-osiin liittyen ja madaltanut prosessin irto-osariskejä koulutuksen ja kampanjoiden avulla. Koulutuksissa tehtiin käytännön harjoittelua. Irto-osayhteistyötä on tehty myös kansainvälisesti käymällä läpi tapaukset maailman muilta ydinvoimalaitoksilta. Vertaistietoa saatiin osallistumalla WANO TSM – tarkastukseen.

Radioaktiivisten ilmapäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina

Radioaktiiviset ilmapäästöt olivat huomattavasti alle viranomaisten asettamien rajojen huolimatta OL1:n polttoainevuodosta ja prosessijärjestelmähäiriöistä. TVO:n omia ALARA-ohjelman tavoitteita ei saavutettu jalokaasujen ja jodin osalta.

Radioaktiivisten vesipäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina

Radioaktiiviset vesipäästöt (fissio- ja aktivoitumistuotteet) olivat huomattavasti alle viranomaisten asettamien rajojen.

Ydinturvallisuusriskin hallinta

Riskejä tunnistetaan aktiivisesti ja mitataan todennäköisyyden ja seurausten suhteen ajantasaisella PRA:lla (Probabilistic Risk Assessment). Tunnistettuja riskejä pienennetään SAHARA (Safety As High As Reasonably Achievable) -periaatteen mukaisesti. Fukushiman onnettomuuden seurauksena TVO on kehittämässä edelleen laitosyksiköiden varautumista äärimmäisiin luonnonilmiöihin ja samanaikaisiin sähkövoiman syötön häiriöihin. Varautumiseen liittyvät laitosmuutokset on käynnistetty ja osin myös toteutettu, mikä on jo näkynyt ydinturvallisuusriskin merkittävänä pienenemisenä. Lisää parannuksia toteutetaan lähivuosien aikana. PRA-menetelmällä arvioiduissa sydänvaurion ja radioaktiivisen ympäristöpäästön riskeissä tapahtuneet muutokset aiheutuivat laitosmuutoksista sekä laitosyksiköiden PRA-malleihin tehdyistä parannuksista.