× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Ympäristö ja ilmastoystävällisyys  /  Ympäristöjohtaminen

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Toimintaa ohjataan kansainvälisen ISO 14001:2015-standardin mukaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla, johon on yhdistetty myös energiatehokkuusjärjestelmä.

Järjestelmä on EMAS-rekisteröity ja sen tavoitteena on jatkuva parantaminen ja ympäristönsuojelun tason nostaminen. TVO on tunnistanut toimintansa ympäristö- ja energianäkökohdat ja arvioinut niistä 7 merkittäviksi. Ympäristö- ja energianäkökohtien merkittävyyttä arvioidaan lakisääteisten vaatimusten ja luvanvaraisuuden perusteella sekä huomioimalla vaikutuksen suuruus, todennäköisyys ja vakavuus. Myös sidosryhmät ja omat vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat arviointiin.

Merkittäville ympäristö- ja energianäkökohdille on asetettu pitkän tähtäimen tavoitteet, jotka yhtiön johto vahvistaa. Eri organisaatioyksiköiden asiantuntijoista koostuva ympäristöryhmä seuraa tavoitteiden toteumatilannetta säännöllisesti noin kahden kuukauden välein. Ryhmän kokouksissa käydään läpi myös mahdolliset ympäristöpoikkeamat ja -havainnot sekä ajankohtaiset viranomais- ja muut ympäristöasiat. Ryhmä toimii asiantuntijana, neuvonantajana ja tiedonvälittäjänä ympäristöasioissa. Vuonna 2017 kehittämisen painopiste oli Olkiluoto-integraatio ympäristönäkökulmasta eli TVO-konsernin yhteisten menettelyiden käyttöönotto ja jalkauttaminen liiketoimintoihin (TVO, Posiva Oy), energiatehokkuusjärjestelmän kehittäminen sekä jätteiden hyödyntämisasteen parantaminen. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuma kokonaisuudessaan on esitetty kohdassa Ympäristöohjelman tulokset .

Ympäristöjärjestelmän toimivuutta arvioidaan johdon katselmuksessa puolivuosittain. Tarvittaessa tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään korjaavia toimenpiteitä. TVO tunnistaa toimintaa koskevat lakisääteiset ja muut vaatimukset ja seuraa niissä tapahtuvia muutoksia järjestelmällisesti. Myös näiden vaatimusten täyttymistä arvioidaan johdon katselmusten yhteydessä. Lisäksi toimintaa arvioidaan säännöllisesti sekä oman organisaation että ulkoisten arvioijien toimesta auditoinneilla.

Ympäristöasioiden jatkuvaa hallintaa

Yhtiötason politiikoissa vahvistettujen ympäristöpäämäärien saavuttamiseksi ja merkittävien ympäristö- ja energianäkökohtien hallinnan tehostamiseksi on laadittu ympäristöohjelma vuosille 2016–2018. Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet jatkavat vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen ja pohjautuvat edellisen vuoden tavoitteisiin. Vuoden 2018 painopiste on ympäristöriskienhallinnan kehittäminen sekä ympäristökoulutusten ja -viestinnän lisääminen. Pitkäjänteistä työtä jatketaan esimerkiksi radioaktiivisten päästöjen ja jäähdytysveden lämpökuorman hallinnassa.

Merkittävät ympäristö- ja energianäkökohdat ja niihin liittyvät pitkän tähtäimen päämäärät ja tavoitteet vuosille 2016-2018

Merkittävät ympäristö- ja energianäkökohdatPäämäärät ja tavoitteet
1. Jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma mereen1. Ympäristökuormituksen hallinta

Lämpötilamittaukset merialueella
- Jatketaan omaehtoista lämpötilamittausta merialueella

Ympäristöriskienhallinnan kehittäminen
- Riskienarviointien toteuttaminen työturvallisuusorganisaation TTT-riskien arviointien yhteydessä tarkemmin analysoitavissa kohteissa
- Kohteissa työskentelevien henkilöiden koulutus ympäristöriskienarviointeihin

OL3-rakennustyömaan ympäristöasioiden hallinta
- OL3-rakennustyömaan ympäristösuunnitelman päivittäminen käyttöönottovaiheeseen

Optimoitu ja hallittu ympäristökuormitus kemikaalien käytössä
-Runkopolyypin torjuntaan käytettävän NaClO:n syötön optimointi OL1- ja OL2-laitosyksiköillä sekä sen käytön suunnittelu OL3-laitosyksiköllä

Ylläpitotavoite: Jäähdytysveden lämpökuorman hallinta

2. Kestävä maankäyttö
3. Toiminnassa syntyvä käytetty polttoaine
2. Materiaali- ja energiatehokkuuden tehostaminen sekä kestävä maankäyttö

Energiatehokkuustoimien ja -järjestelmän kehittäminen
- Toteutetaan energiatehokkuuden tehostamissuunnitelmaan suunnitellut toimenpiteet

Luonnon monimuotoisuuden tiedostaminen
- Olkiluodon alueen luonnon monimuotoisuutta kuvaavien tunnuslukujen seuranta

Kaatopaikkajätteen määrä alle 9,5 %:a kokonaisjätteen määrästä
- Jätteiden lajittelukoulutusten järjestäminen
- Lajitteluopasteiden päivittäminen

Matala- ja keskiaktiivisten jätteiden määrän vähentäminen
- Oman ja vuosihuoltohenkilöstön koulutus valvonta-alueelle tuotavien materiaalien vähentämiseksi

Henkilöstön työtavoista aiheutuvien ympäristövaikutusten ja kustannusten vähentäminen
- Ympäristökoulutuksen uudistaminen
- ympäristöasioista viestiminen viestintäsuunnitelman mukaisesti

Ylläpitotavoite: Olkiluodon maankäytön kestävä kehitys ja infrastruktuurin rakentaminen huomioiden TVO-konsernin liiketoiminnalliset tarpeet

4. Tuote- ja palvelutoimittajien valinta
5. Vaarallisten ja haitallisten aineiden varastointi ja käsittely
3. Toimittajien ympäristövastuullisuuden parantaminen

Yhteistyökumppaneiden ympäristöasioiden hallinnan ohjaus ja seuranta
- Olkiluodossa jatkuvasti työskentelevien yhteistyökumppanien kanssa laaditaan ympäristö- ja vastuullisuussuunnitelmat
- Toimittaja-arviointimenettelyn kehittäminen ympäristö- ja vastuullisuusasioissa
- Ympäristöauditointien toteuttaminen

6. Merkittävä radioaktiivinen päästö ympäristöön onnettomuustilanteessa
7. Radioaktiiviset päästöt ilmaan poikkeavassa tilanteessa
4. Voimalaitokselta peräisin olevan radioaktiivisuuden eristäminen elollisesta luonnosta

Prosessin puhtauden varmistaminen, nolla irto-osapoikkeamaa
- Tietoisuuden lisääminen irto-osariskeistä ja kannustaminen havainnointiin ja ilmoittamiseen
- Opastus ja koulutus irto-osasuojainten käytössä

Ylläpitotavoitteet:
- Radioaktiivisten ilmapäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina
- Radioaktiivisten vesipäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina
- Ydinturvallisuusriskin hallinta

Ennakoinnilla parempaa ympäristöturvallisuutta

Vuonna 2017 Olkiluodon ydinvoimalaitoksen alueella ei tapahtunut yhtään merkittävää ympäristövahinkoa tai poikkeamaa. Vähäisiä ympäristövahinkoja tapahtui kolme. Toimistorakennuksen purkutyön yhteydessä sen kylmälaitteistosta vapautui keväällä inhimillisen virheen takia ilmastonmuutosta vahvistavaa F-kaasua 3 kg (4,3 t CO2 -ekv.). Marraskuussa trukin hydrauliikkajärjestelmän vikaantumisen seurauksena asfaltoidulle piha-alueelle valui noin 40 litraa öljyä. Öljy saatiin kokonaisuudessaan kerättyä talteen, ja vuodontorjuntamateriaalit toimitettiin asiamukaisesti jatkokäsittelyyn. Joulukuussa saniteettijätevedenpuhdistamon laitteistorikon seurauksena mereen pääsi 214 m3 osittain puhdistamaton jätevettä.

TVO:lla käytetään ennakoivaa turvallisuushavainnointia ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemiseksi, koska vain tunnistettuja riskejä voidaan hallita. Ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvien havaintojen tavoitteeksi asetettiin 80 havaintoa vuoden 2017 aikana. Tavoite ylitettiin reippaasti 120 tehdyllä havainnolla. Turvallisuushavainnot liittyivät muun muassa jätteiden käsittelyyn, kemikaalien hallintaan, energiatehokkuuteen sekä rikkoutuneisiin työkoneisiin. Kaikkia tehtyjä turvallisuushavaintoja seurataan, ja epäkohdat korjataan välittömästi vahinkojen ehkäisemiseksi. Ympäristöviranomaiselle ilmoitetaan kaikista merkittävistä ympäristöpoikkeamista ja -tapahtumista.

Aktiivista sidosryhmäviestintää

Sidosryhmät ovat ympäristövastuullisen toiminnan kannalta merkittävässä roolissa. Olkiluodon vierailukeskuksessa käy vuosittain noin 12 700 vierailijaa, joille kerrotaan avoimesti TVO:n toiminnasta ja vastataan esille tuleviin kysymyksiin. TVO osallistuu vuosittain myös erilaisiin tapahtumiin ja messuille sekä järjestää lähikunnissa torikahvitapahtumia, joissa voi vaihtaa kuulumisia yhtiön edustajien kanssa. Näiden lisäksi on mahdollista lähettää palautetta tai kysymyksiä TVO:n Internet-sivujen kautta. TVO vastaa kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin yhteydenottoihin. Vuonna 2017 TVO ei saanut yhtään ympäristöön liittyvää ulkoista huolenilmaisua.

Myös aloitetoiminta tukee sidosryhmien osallistumista TVO:n ympäristöasioiden hallintaan. Aloitteita tehtiin vuonna 2017 yhteensä 212. Aloitteista osa liittyi toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen joko suoraan tai välillisesti.