YHTEISKUNTAVASTUUTIETOJEN VARMENNUSRAPORTTI

Riippumaton varmennusraportti Teollisuuden Voima Oyj:n johdolle

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista

Toimeksiannon sisältö


Teollisuuden Voima Oyj:n (“TVO”) pyynnöstä DNV GL Business Assurance Finland OY/AB (“DNV GL”) on suorittanut rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet TVO:n yhteiskuntavastuuraportissa 2016 (”Raportti”) esitetyt vastuullisuuden tunnusluvut raportointikaudelta 1.1-31.12.2016.

Varmennuksen kohde

Varmennustoimeksiantomme laajuus on rajattu Raportissa esitettyihin sosiaalisen vastuun tunnuslukuihin (”Vastuullisuustiedot”), jotka on listattu alla:

 • GRI 102-8 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä (kpl);
 • GRI 102-41 Työehtosopimukset (%);
 • Johtamiskäytännöt liittyen seuraaviin olennaisiin GRI-näkökohtiin: Työllistäminen, Työterveys ja -turvallisuus sekä Koulutus:
  • GRI 103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskenrajat;
  • GRI 103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet;
  • GRI 103-3 Johtamistavan arviointi;
 • GRI 401-1 Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus (kpl, %);
 • Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden työntekijöiden määrä (%);
 • Vuosihuollon aikaisten alihankkijoiden työntekijöiden määrä (kpl);
 • Olkiluoto 3 -työmaan alihankkijoiden työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä (kpl);
 • 403-2 Tapaturmat, tapaturmataajuus, ammattitaudit, poissaolot ja kuolemantapaukset (kpl); ja
 • 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit (h).
 • Varmennettujen Vastuullisuustietojen sijainti Raportissa on tarkemmin määritelty GRI-sisältöindeksissä.

  Olemme arvioineet Vastuullisuustietoja ja niihin sisältyvää olennaisen virheen riskiä Global Reporting Inititiaven raportointiohjeiston ja TVO:n mittaus- ja laskentaperiaatteiden perusteella (”Raportointikriteeristö”, ks. sivut 148-150).

  Emme ole arvioineet muita Raportissa tai TVO:n www-sivuilla esitettyjä raportointikautta koskevia tietoja, eikä johtopäätöksemme koske näitä tietoja.
 • Johtopäätös

 • Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei Vastuullisuustietoja ole kaikilta olennaisilta osiltaan esitetty ja laadittu asianmukaisesti raportointikriteeristön perusteella.

  Johtopäätöksemme liittyy ainoastaan varmennuksen kohteena olleisiin Vastuullisuustietoihin ja sitä tulee lukea yhdessä tämän varmennusraportin kanssa ja erityisesti huomioiden jäljempänä selostetut tietoihin liittyvät luontaiset rajoitteet.

 • Varmennusstandardi ja laajuus

 • Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon International Auditing and Assurance Standards Boardin julkaiseman kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja toimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista rajoitetun varmuuden hankkimiseksi siitä, onko vastuullisuustiedoissa olennaista virheellisyyttä.

  DNV GL käyttää sisäisessä laadunvalvonnassa ISO/IE 17021:2011- Conformity Assessment Requirements for bodies providing audit and certification with management systems mukaisia omia johtamisjärjestelmiään ja vaatimustenmukaisuuden toimintaperiaatteita. DNV GL ylläpitää kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon kuuluu dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

  Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat luonteeltaan ja ajankäytöltään vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän varmuutta kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Olemme suunnitelleet ja suorittaneet työmme hankkiaksemme riittävän evidenssin johtopäätöksemme tueksi siten, että riski johtopäätöksen virheellisyydelle on vähäinen, mutta ei täysin poissuljettu.

 • Johtopäätöksemme perusteet

 • Varmentajana meidän tulee suunnitella ja toteuttaa varmennustoimenpiteet perustuen harkintaan riskistä, että Vastuullisuustiedoissa on olennaisia virheellisyyksiä. Toimeksiannon toteuttamiseksi olemme muun muassa:

  • Arvioineet Raportointikriteeristön soveltuvuutta Vastuullisuustietoihin;
  • Haastatelleet TVO:n johdon edustajia vahvistaaksemme ymmärrystämme Vastuullisuustietojen tuottamiseen, keräämiseen ja raportointiin käytettyistä tiedonhallinnan järjestelmistä ja menettelytavoista;
  • Vierailleet Olkiluodon ydinvoimalaitoksella Eurajoella ja käyneet läpi niitä prosesseja ja järjestelmiä, joilla tiedot tuotetaan Raporttia varten;
  • Käyneet läpi lähtötietoja ja niiden yhdistelyä raportoitaviksi Vastuullisuustiedoiksi;
  • Arvioineet Vastuullisuustietojen laadinnan evidenssiä, mittauksia ja laajuutta suhteessa Raportointikriteeristöön;
  • Käyneet läpi Raportin ja siinä esitetyt Vastuullisuustietoihin liittyvä sanalliset tiedot suhteessa Raportointikriteeristöön.

  Luontaiset rajoitteet

  Varmennuksemme perustuu oletukseen, että TVO:n meille varmennusta varten toimittamat tiedot on annettu vilpittömässä mielessä. Vastuullisuustietojen luonteesta sekä menettelytapojen ja sisäisten kontrollien luontaisista rajoitteista johtuen on olemassa riski sille, että kaikki virheitä tai epäsäännällisyyksiä ei ole havaittu.

  DNV GL ei ota minkäänlaista vastuuta tai yhteisvastuullisuutta päätöksistä, jotka henkilö tai toimija mahdollisesti tekee tämän varmennusraportin perusteella.

  Varmentajan pätevyys, riippumattomuus ja laadunvalvonta

  DNV GL:n olemassa olevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat on kehitetty varmistamaan, että DNV GL, sen henkilökunta ja muut (mukaanlukien muiden DNV GL yksiköiden henkilöstön) noudattavat riippumattomuusvaatimuksia ja ylläpitävät asiaankuuluvien eettisten vaatimusten mukaista riippumattomuutta. Tämän toimeksiannon toteuttamisesta on vastannut riippumaton vastuullisuuden varmennuksen ammattilaisten ryhmä, jonka jäsenet eivät ole osallistuneet Raportointikriteeristön laadintaan. Varmennukseen osallistuneet asiantuntijat ovat kokeneita ympäristöasioiden ja vastuullisuuden varmentamisen ammattilaisia, joilla on vaadittava osaaminen toimeksiannon suorittamiseen.

  TVO:n johdon ja DNV GL:n vastuut

  TVO:n johto vastaa:

  • Vastuullisuustietojen laadinnasta ja esittämisestä Raportointikriteeristön mukaisesti;
  • Tehokkaan sisäisen valvonnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta, jotta on mahdollista laatia Vastuullisuustiedot siten, että niissä ei ole olennaista virheellisyyttä.
  • Vastuullisuustietojen mittaamisesta ja raportoinnista niille vahvistettujen Raportointikriteeristön perusteella; ja
  • Sisällöstä ja väittämistä Raportissa ja Raportointikriteeristössä.

  Meidän velvollisuutemme on suunnitella ja toteuttaa varmennustoimenpiteet hankkiaksemme rajoitetun varmuuden siitä, että Vastuullisuustiedot on laadittu Raportointikriteeristön mukaisesti ja raportoida TVO:lle riippumaton johtopäätöksemme toteutettujen toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella. Emme ole osallistuneet Raportin laadintaan.

  DNV GL Business Assurance Finland OY/AB
  Espoo, Suomi

  24. helmikuuta 2017


  Mikael Niskala
  Lead Auditor
  DNV GL – Business Assurance

  Kate Bruintjes
  Principal Consultant and Reviewer
  DNV GL – Business Assurance

  ---
  DNV GL Business Assurance Finland OY/AB is part of DNV GL – Business Assurance, a global provider of certification, verification, assessment and training services, helping customers to build sustainable business performance. www.dnvgl.com