YDINVOIMAN HYVÄKSYTTÄVYYS

TVO seuraa tarkoin ydinvoiman yleistä hyväksyttävyyttä vuosittain järjestettävien mielipidemittausten ja kyselytutkimusten avulla.
TVO:n sidosryhmille tärkeitä asioita selvitettiin Prior Konsultointi Oy:n syksyllä 2015 toteuttamalla kyselytutkimuksella, joka suunnattiin päättäjille, taustavaikuttajille, virkamiehille, asiantuntijoille, medialle, kansalaisjärjestöille, nuorille poliitikoille sekä TVO:n henkilöstölle ja omistajille. Tutkimuksen vastausprosentti oli 37, mikä on tyypillinen tällaiselle tutkimukselle. Sidosryhmätutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat yhä verrattain myönteisesti ydinvoimaan. 53 % suomalaisista katsoo, että ydinvoima on pitkän aikavälin energiaratkaisu, jota tullaan käyttämään vielä kauas tulevaisuuteen ja 23 % prosenttia on vastakkaista mieltä. Myös suomalaisten ydinvoimayhtiöiden ja viranomaisten vastuullisuuteen luotetaan. Vastausten mukaan huoli ydinvoiman ja käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta on vähentynyt, mutta ydinvoiman kilpailukyky on noussut uudeksi huolenaiheeksi. Yhä useampi puoltaa ydinvoimaa ympäristösyistä.

Energiateollisuuden loppuvuonna 2016 tehdyn kyselyn perusteella 85 prosenttia suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja on sitä mieltä, että torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin. 42 prosenttia piti ydinvoimaa on ympäristöystävällisenä tapana tuottaa sähköä, joka neljännellä ei ollut mielipidettä ydinvoiman ympäristöystävällisyydestä. 33 prosenttia oli jokseenkin tai täysin eri mieltä ydinvoiman ympäristöystävällisyydestä. Enemmistö suomalaisista pitää sähköä hyvänä vientituotteena Suomelle. TVO:n energia-asenne indeksiin sisältyvissä kysymyksissä ydinvoiman pidetään aiempaa ympäristöystävällisempänä, mutta ydinjätteestä oltiin hieman aiempaa huolestuneempia, kun vertaillaan edelliseen vuoteen. Vuoden 2016 kysely oli suppeampi, joten vain osa indeksin kysymyksistä oli verrattavissa edelliseen vuoteen.

Tutkimuksen toteutti marraskuussa 2016 IRO Research Oy Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin pelkästään IRO Researchin internetpaneelissa, josta otos 1 000 vastannutta henkilöä painotettiin sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan väestöä edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on + 3,2 prosenttiyksikköä. TVO on Energiateollisuus ry:n jäsen. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Energiateollisuuden nettisivuilla.