TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

TVO käyttää taloudellisen vastuun raportointiin soveltuvin osin Global Reporting Iniativen (GRI) Standards -ohjeiston mukaisia tunnuslukuja ja raportoi muutamia osana tilinpäätösprosessia kerättyjä lukuja, jotka eivät sisälly varsinaisiin tilinpäätöstietoihin. Kuvaamme TVO:n taloudellisia vaikutuksia (M€) tärkeimmille sidosryhmille alla olevalla kuvalla, jonka luvut on johdettu TVO:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Selitteet eivät sisällä kaikkia vaikutuksia.

Kuvaamme TVO:n taloudellisia vaikutuksia (M€) tärkeimmille sidosryhmille alla olevalla (kuvalla).

taloudelliset_vaikutukset_900_pix.png

Lisäarvon tuottaminen

Osakkaat 340
TVO tuottaa sähköä omakustannusperiaatteella osakkailleen. Vuonna 2016 TVO:n osakkaat maksoivat sähköstä 340 miljoonaa euroa. Sähköä TVO toimitti 14 887 GWh, noin kuudesosan Suomessa käytetystä sähköstä.

TVO:n omistajien kautta sähkö leviää ympäri Suomen, sillä TVO:n suurimman omistajan, Pohjolan Voiman, omistajina ja sähkön saajina on suuri joukko suomalaisia yrityksiä sekä 132 kuntaa omistamiensa energiayhtiöiden kautta.

Noin puolet TVO:n tuottamasta sähköstä käytetään teollisuudessa TVO:n osakkaiden teollisuusyrityksissä eri paikkakunnilla. Noin puolet sähköstä kulutetaan kotitalouksissa, maataloudessa ja palvelusektorilla.

Lisäarvon jakaantuminen

Toimittajat ja alihankkijat 189
Vuosihuolloissa oli mukana noin 1160 TVO:n ulkopuolista henkilöä, joista noin 990 suomalaista. Suomen lisäksi urakoitsijoita tuli 10 muusta maasta.

Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. vartioinnista vastaava Securitas Oy, henkilöstöruokalasta vastaava Sodexo Oy sekä siivous- ja puhtaanapitopalveluista vastaava RTK-Palvelu Oy. Nämä työllistävät Olkiluodossa yli 300 henkilöä. Yhteensä TVO työllisti Olkiluodossa säännöllisesti alihankkijoita ja konsultteja yli 700 henkilöä.

Investoinnit ja rahoittajat 262
Rahoittajat
TVO:n lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden lopussa 4 522 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 975 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 375 miljoonaa euroa.

Investoinnit
OL1-laitosyksikön vuosihuollon yhteydessä toteutettiin modernisointiprojektiin liittyviä töitä, kuten pääkiertopumpun ja pienjännitekojeistojen vaihto yhdessä reaktoritöiden kanssa. Varautumista OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöluvan uusintaan vuonna 2018 jatkettiin tekemällä laitosmuutoshankkeita, jotka parantavat edelleen laitosyksiköiden turvallisuutta mahdollisissa, mutta epätodennäköisissä onnettomuustilanteissa, joissa usean turvallisuusjärjestelmän toiminta menetettäisiin samanaikaisesti.

OL3-projektin investoinnit olivat vuonna 2016 yhteensä 208 miljoonaa euroa. Laitosyksikön rakennustyöt ovat pääosin valmiit ja pääkomponentit on asennettu paikoilleen. OL3-automaation testaukset ja koekäyttö jatkuivat suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Laitosyksikön käyttölupahakemus jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle.

T&K-toiminnan menot olivat yhteensä 23 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytettiin ydinjätehuoltoon liittyvään T&K-toimintaan.

Henkilöstö 48
TVO työllisti vuoden lopussa 746 henkilöä.

Henkilöstöstä 53 prosenttia on Raumalta, 17 Eurajoelta ja 14 Porista.

TVO palkkasi 48 uutta henkilöä vuonna 2016 ja eläkkeelle lähti 17 henkilöä.

Vuoden aikana OL3-työmaa työllisti keskimäärin 2 219 henkilöä. Projektin alihankintatyöt työllistävät lisäksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

TVO maksoi kiinteistöveroa Eurajoen kunnalle 16 miljoonaa euroa.

TVO maksoi Valtion ydinjätehuoltorahastoon ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi vuonna 2016 11 miljoonaa euroa.

Kuvan luvut on johdettu TVO:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Selitteet eivät sisällä kaikkia vaikutuksia.

liikevaihto.png
omavaraisuusaste_selite.jpg