OLKILUOTO 3

Olkiluoto 3 (OL3) on EPR-tyyppinen painevesilaitos, jossa on koeteltuun tekniikkaan perustuvaa modernia teknologiaa ja edistyksellisiä uusia turvallisuusominaisuuksia. Erityisesti huomiota on kiinnitetty turvallisuutta entisestään lisääviin tekijöihin, kuten vakavien onnettomuuksien estämiseen ja hallintaan, sekä tuotannon tehokkuuteen ja taloudellisuuteen.
Kehityksen esikuvina ovat olleet N4-laitostyyppi Ranskassa ja Konvoi-laitostyyppi Saksassa. Valmistuttuaan yksikkö tulee olemaan käyttötoiminnaltaan, turvallisuudeltaan ja luotettavuudeltaan maailman huippuluokkaa.

Uusi ydinvoimalaitosyksikkö sijaitsee Olkiluodon saaren länsipäässä, OL1- ja OL2-yksiköiden vieressä. Laitosyksikön nettosähköteho on noin 1 600 MW.

Olkiluoto 3 EPR on tilattu kiinteähintaisena, avaimet käteen -periaatteella, konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG.

Laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti alun perin alkaa huhtikuun lopussa 2009. Laitostoimittajan päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019.

OL3 EPR on suuri kansainvälinen projekti, ja Olkiluoto 3-työmaalla laitostoimittajan keskimääräinen työmaavahvuus oli vuoden 2016 lopussa noin 2 219 henkilöä. Työmaalla edellytetään tinkimätöntä turvallisuuskulttuuria, ja siellä työskentelevän henkilöstön työturvallisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla.

Rakennustekniset työt ja asennustyöt pääosin valmiit

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit, asennuksia viimeistellään. Tammikuussa 2016 aloitettiin käyttöautomaatiojärjestelmien koekäyttö, huhtikuussa prosessijärjestelmien testaus ja jätettiin käyttölupahakemus työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM). Lokakuussa saatiin koulutussimulaattori valmiiksi, syys-marraskuun aikana toteutettiin primääripiirin huuhtelu.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut. Osa järjestelmistä ja komponenteista pidetään käytössä, osa on säilöttynä erillisen suunnitelman mukaisesti.

TVO ei salli minkäänlaisia poikkeamia lakimääräisissä velvoitteissaan omassa toiminnassaan, ja samaa edellytetään kaikilta Olkiluodossa toimivilta yrityksiltä. TVO edellyttää laitostoimittajaa ja alihankkijoita noudattamaan mm. verotusta ja työaikaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä työehtosopimuksia. TVO on tehnyt määrätietoista työtä harmaan talouden kitkemiseksi ja sitä koskevan lainsäädännön edistämiseksi.

Vaatimusten täyttymistä seurataan jatkuvasti. Työmaalla on käytössä useita vaihtoehtoisia raportointikanavia puutteiden raportoimiseksi tai huolenilmaisuiden esittämiseksi TVO:lle. Tietoon tulleet puutteet ja epäilyt laiminlyönneistä TVO raportoi laitostoimittajalle ja edellyttää, että laitostoimittaja tekee selvityksen ja tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. TVO tarvittaessa myös ilmoittaa mahdollisista epäilyksistä viranomaiselle. Viranomaisilla on mahdollisuus saada pysyvät kulkuluvat OL3-työmaalle, mikä helpottaa ja nopeuttaa ennalta ilmoittamattomien tarkastusten tekemistä.

TVO on mukana Rauman Työ- ja elinkeinotoimiston aloitteesta muodostetussa viranomaissidosryhmäfoorumissa, jossa eri käsitellään OL3-projektin ajankohtaisia asioita ja keskustellaan viranomaistoiminnan edistämisestä. Ryhmässä on edustajat Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Aluehallintovirastosta, Eläketurvakeskuksesta, verohallinnosta, poliisista, seurakunnasta, STUKista, TVO:sta ja laitostoimittajakonsortio AREVA-Siemensiltä sekä keskeisimmistä ammattiliitoista.