Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Viranomaisyhteistyö

  Toimintamme on luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa. Ydin- ja säteilyturvallisuutta valvova viranomainen on Säteilyturvakeskus, STUK.

  Ympäristölupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja valvontaviranomaisena Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Muita ympäristöasioiden hallintaan osallistuvia viranomaisia ovat muun muassa sijaintikunnan Eurajoen ympäristötoimi ja YVA-menettelyissä yhteysviranomaisena toimiva Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

  Olkiluodon ympäristöstä otetut säteilyvalvontanäytteet toimitetaan STUKille analysoitaviksi. Toiminnasta aiheutuvista jätteiden ja päästöjen määristä laadimme vuosiraportin, joka toimitetaan useille alueellisille sekä kansallisille viranomaistahoille. Ympäristöinvestoinnit ja ympäristönsuojelun toimintamenot raportoidaan vuosittain Tilastokeskukselle. Varavoimadieseleiden ja varalämpökattiloiden vuotuiset hiilidioksidipäästöt raportoidaan todennuksen jälkeen Energiamarkkinavirastolle (nyk. Energiavirasto). Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaviranomaisena toimii Tukes.


  Ei ympäristövaikutuksia aiheuttaneita erityistilanteita

  Vuonna 2013 Olkiluodon voimalaitoksella ei tapahtunut yhtään ympäristövaikutuksia aiheuttanutta ydin- tai säteilyturvallisuuden erityistilannetta tai käyttöhäiriötä. Mahdollisista erityistilanteista ja käyttöhäiriöistä toimitetaan erilliset tapauskohtaiset raportit STUK:lle.

  Ydinlaitoksella sattuvien tapahtuminen vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen INES-luokituksen mukaisesti. INES-asteikolla on seitsemän eri vakavuusluokkaa, joista luokat 4–7 luokitellaan onnettomuudeksi, luokat 1–3 turvallisuutta heikentäneeksi tapaukseksi ja luokka 0 poikkeukselliseksi tapahtumaksi, jolla ei ole turvallisuusmerkitystä. Suomen ydinvoimalaitosten vakavimmat tapahtumat ovat olleet INES 2 -luokkaan kuuluvia. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttöhistorian aikana INES 2 -tapahtumia on sattunut kolme kappaletta.

  Vuonna 2013 TVO raportoi neljästä tapahtumasta. Nämä luokiteltiin kansainvälisellä INES-asteikolla luokkaan 0 (Ei merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta). Edellisen vuoden 2012 yhdestä INES 0-luokan tapahtumasta raportoitiin vuonna 2013. Kaikki Olkiluodon ydinvoimalaitoksella sattuvat käyttötapahtumat käsitellään ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Seurannassa on myös maailmanlaajuisesti muiden ydinvoimalaitosten tapahtumat. TVO kehittää toimintaa niistä tehtyjen havaintojen perusteella.
  ines_asteikko.png

  Luvat säätelevät toimintaa

  Ydinenergia- ja säteilylainsäädännön ohella toimintaa säätelee myös ympäristölainsäädännön vaatimukset. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttö edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen luvan ja jäähdytysvedenotto vesilain mukaisen luvan.

  Lupamääräyksillä säädellään voimalaitoksen jäähdytysveden ja sen sisältämän lämmön määrää sekä niissä esitetään lämpökuorman huomioon ottava tavoitearvo merialueen lämpötilalle. Lupamääräykset koskevat myös mm. jäteveden puhdistustehoa, jätteiden käsittelyä, toimintaa häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä tarkkailua ja raportointia. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kaatopaikalla on myös oma ympäristölupa. Vaarallisten kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on myönnetty kemikaalilainsäädännön mukaiset luvat. Vuoden 2013 aikana Tukes teki määräaikaistarkastuksen TVO:n ydinvoimalaitoksella.

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen 8 MW ja 12 MW varalämpökattilat sekä laitosyksiköiden OL1, OL2 ja OL3 varavoimadieselit (yhteensä 15 kpl) kuuluvat päästökauppamenettelyn piiriin. Päästökauppalain mukaisesti TVO toimittaa vuosittain päästöjä koskevan todennetun päästöselvityksen ja todentajan lausunnon päästökauppaviranomaiselle. Päästölupa kaudelle 2013-2020 hyväksyttiin vuoden 2013 aikana. Vuonna 2013 tehtiin päätös varavoimadieselgeneraattoreiden uusinnasta OL1:lle ja OL2:lle. Tämä tulee olemaan suurin yksittäinen laitosmuutos Olkiluodon historiassa.

  Ympäristölainsäädännön noudattaminen

  TVO seuraa jatkuvasti toimintaa koskevia lakisääteisiä ja muita vaatimuksia. Eri osa-alueiden vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että TVO:n organisaatiot saavat riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa lakisääteisistä vaatimuksista ja niiden vaikutuksista TVO:n toimintaan. Vaatimusten täyttymistä arvioidaan säännöllisesti sisäisissä auditoinneissa ja johdon katselmuksissa.