Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Ympäristövaikutukset

  Ydinvoimalla tuotetun sähkön tuotannon aikaiset ympäristövaikutukset eivät aiheuta normaalioloissa haittaa ihmiselle tai ympäristölle.

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on lähialueen meriveden lämpeneminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on jäähdytysveden lämpökuorman jatkuva hallinta ja mahdollinen hyötykäyttö. Raportointivuonna jäähdytysveden lämpötila pysyi ympäristöluvan edellyttämissä rajoissa.

  Ydinsähkö on ilmastoystävällistä, joten TVO osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävän kehityksen edistämiseen merkittävällä tavalla. TVO on mukana energiatehokkuussopimuksessa ja noudattaa siihen sisältyvää energiatuotannon toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia, primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiantuotannon kokonaishyötysuhdetta.

  Ydinvoimalaitoksen radioaktiiviset päästöt ilmaan ja veteen olivat erittäin vähäisiä, pääsääntöisesti vain alle prosentin sallituista viranomaisrajoista. Vesipäästöt olivat vuonna 2013 koko ydinvoimalaitoksen käyttöajan alhaisimmat.

  Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakentamisvaiheen aikaisia ympäristövaikutuksia on minimoitu muun muassa jätteiden lajittelua ja kierrätystä kehittämällä. Puujätteen hyödyntämistä parannettiin pilotointihankkeella, jossa noin viidesosa puumateriaalista saatiin toimitettua rakennusmateriaaliksi jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti. Jäljelle jäänyt puujäte murskattiin ja toimitettiin energiahyötykäyttöön.

  Ydinvoima etulinjassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

  IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) mukaan ydinvoimalla tuotetun perusvoiman hiilidioksidipäästöt ovat verrattavissa uusiutuvien, kuten tuulivoiman tai aurinkoenergian koko elinkaaren aikaisiin hiilidioksidipäästöihin. Enenevässä määrin myös ilmasto- ja energiatutkijat ottavat kantaa ydinvoiman puolesta - energiankulutuksen kasvun vaatimuksiin pystytään vastaamaan kohtuuhintaisella ja luotettavasti tuotettavalla ydinvoimalla. Esimerkiksi Carnegie Institutionin tutkija Ken Caldeira sekä ilmastotutkijat Kerry Emanuel MIT:stä (Massachusetts Institute of Technology), James Hansen Columbia Universitystä ja Tom Wigley Kansallisesta ilmakehätutkimuksen keskuksesta (NCAR) toteavat, että maailman energiankulutus kasvaa nopeasti, ja kasvun täytyy jatkua kehittyvien maiden tarpeiden vuoksi.

   kasvihuonekaasupaastot.png