Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Strategia

  TVO:n strategia perustuu yhtiön missioon, visiotavoitteisiin ja liiketoimintamalliin sekä mittareihin, jotka suuntaavat TVO:n toimintaa. Arvot sekä arvoihin perustuva toimintaohje muodostavat tinkimättömän turvallisuuskulttuurin kanssa lujan perustan vastuulliselle jokapäiväiselle työskentelylle.

  missio_arvot.pngTVO tuntee vastuunsa merkittävänä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä tuottamalla ilmastoystävällistä sähköä turvallisesti ja taloudellisesti. TVO luo suomalaisille hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa tuottamalla omakustannushintaan sähköä osakkaille, suomalaiselle teollisuudelle ja energiayhtiöille, joita omistaa myös 135 kuntaa. Suomi saa Olkiluodosta omaa, vakaata ja kilpailukykyistä ydinsähköä, jota TVO tuottaa vastuullisesti, tehokkaasti ja puhtaasti.

  TVO:ssa yhteiskuntavastuu on yhtiön liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yhtiön arvojen, tavoitteiden sekä lainsäädännön ja sidosryhmien odotusten perusteella. Yhteiskuntavastuu kiteytyy TVO:n yhteiskuntavastuupolitiikkaan ja sen toteuttamiseen. Yhteiskuntavastuu on yhtiön strategian ytimessä ja siten jokapäiväistä toimintaa. Vastuullisuus arvona merkitsee jokaiselle TVO:laiselle sitä, että kaikessa työskentelyssä edellytetään tinkimätöntä laatua, toiminta täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset sekä noudatetaan sovittuja ja voimassaolevia sääntöjä. TVO:n henkilökunta on sitoutunut tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin ja sen vaaliminen kuuluu koko henkilökunnalle.

  TVO:n yhteiskuntavastuun strategisista tavoitteista ja linjauksista vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy ne. Yhteiskuntaosaston johtaja ja yhteiskuntavastuupäällikkö esittelevät johtoryhmälle yhteiskuntavastuuasiat – kehitystyön, seurannan ja raportoinnin. TVO:n yhteiskuntavastuun kehittämisessä ja toteuttamisessa yrityksen johtoa avustaa yhteiskuntavastuuryhmä, joka nimitettiin uudelleen toukokuussa 2013. Ryhmä toimii yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa asiantuntijana ja neuvonantajana sekä tiedon välittäjänä. Ryhmän tehtävänä on seurata ja kehittää yhtiön yhteiskuntavastuupolitiikkaa ja muita yhteiskuntavastuuseen liittyviä asioita sekä raportoida ja viestiä niistä yhtiön johdolle, henkilöstölle ja sidosryhmille. Toimitusjohtaja nimittää ryhmän jäsenet, puheenjohtajan ja sihteerin. Ryhmän jäsenet työskentelevät eri tehtävissä organisaatiossa. Yhteiskuntavastuuryhmä ja sen jäsenistä muodostettu Yhteiskuntavastuun kehitysryhmä kokoontuivat yhteensä 6 kertaa loppuvuoden 2013 aikana.

  Raportointivuonna vastuullisuusasioissa keskityttiin sidosryhmien kuuntelemiseen toteuttamalla laaja sidosryhmätutkimus, jonka teettäminen oli eräs TVO:n vastuullisuuden olennaisuusanalyysin päivittämisen edellytyksistä. Samanaikaisesti linjattiin myös yhteiskuntavastuuta yhtiön uudistetun strategian mukaisesti. Se perustuu edelleen vakaaseen, taloudelliseen ja turvalliseen sähköntuotantoon, turvalliseen ydinjätehuoltoon ja tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin ottaen huomioon energisoivan johtamisen, osaavan henkilöstön, ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden koko elinkaaressa sekä avoimen ja aloitteellisen viestinnän ja vuorovaikutuksen. Loppuvuonna yhteiskuntavastuun tärkeimmät teemat johdettiin yhtiön uudesta missiosta ja strategisista visiotavoitteista. Näistä vastuullisuuden osa-alueista koottiin TVO:n strategian mukainen vastuullisuusohjelma, joka kokoaa yhteen TVO:n eri organisaatioyksiköiden toiminnansuunnitteluun ja -toteutukseen sisältyvät vastuulliset teot sekä sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit TVO:n vaikutuksista yhteiskuntaan ja TVO-konsernissa. Vuoden 2014 alusta voimaantullutta vastuullisuusohjelmaa työstettiin syksyn aikana yhteiskuntavastuuryhmässä ja se hyväksyttiin yhtiön johtoryhmässä joulukuussa.

   tvo_vastuullisuusohjelma.png

  Yhteiskuntavastuu TVO:ssavastuullisuus_tvolla.png

  J
  ohtamis-, suunnittelu ja kehittämishankkeet jatkuivat

  Toiminnan johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen tähtäävät hankkeet jatkuivat vuonna 2013. Niiden tavoitteena on kehittää yhtiön strategiaa ja liiketoimintamallia sekä henkilöstöjohtamisen tavoitteiden asettamista, seurantaa ja mittaamista. Uuden strategian mukaiset yhtiön visiotavoitteet, liiketoimintamalli ja tuloskortit mittareineen ja tavoitteineen laadittiin vuoden 2013 aikana sekä niiden seurantaa toteutetaan jatkossa johtamisen vuosikellon mukaisesti.
  Toiminnan-ohjauksen kehittämishankkeen tavoitteena ovat koko talon kattavat yhteiset pelisäännöt, toimintojen yhtenäistäminen ja sitä kautta toiminnan tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisääminen. Yhtenäistettävillä toimintatavoilla on haettu tehokkuuden lisäksi johtamiseen selkeyttä ja tasapuolisuutta. Prosessiin on osallistunut useita TVO:laisia eri puolilta organisaatiota.

  Koko henkilöstöä koskeneen henkilöstötutkimuksen tuloksista johdetut monet toiminnan kehittämistoimenpiteet liittyivät ja tukivat myös toiminnan-ohjauksen kehittämishankkeen tavoitteita. Henkilöstö kokonaisuudessaan, esimiehet, henkilöstön edustajina luottamushenkilöt sekä viime vuosina työsuhteensa aloittaneet uudet TVO:laiset ja johtoryhmä työstivät monissa eri työryhmissä kehittämistoimenpiteitä toiminnan parantamiseksi.

  tvo_vuosikello.png

  Lisätietoa toimintakulttuurista, vastuullisuudesta, vastuullisuuden johtamisesta ja työskentelemisestä.